Konsumenckie spojrzenie na jakość jabłek

Eugenia Czernyszewicz

Abstrakt

Celem pracy było poznanie oraz ocena preferencji konsumentów jabłek pod względem jakości oraz związków pomiędzy preferencjami a cechami konsumentów. Analizę wykonano na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2004 r. wśród mieszkańców Lublina. Badania pokazują, że cechy demograficzno-społeczne i ekonomiczne są istotnie związane z preferencjami konsumentów jabłek. W opinii konsumentów o wysokiej jakości jabłek decydują w kolejności następujące cechy: brak obcych smaków i zapachów, brak objawów widocznych chorób czy szkodników, świeży wygląd, smak, brak uszkodzeń mechanicznych, soczystość miąższu, brak szkodliwych dla zdrowia pozostałości, jędrność miąższu, odmiana, wielkość owoców. Wiedza na temat preferencji sprzyja zwiększeniu efektywności działan promocyjnych, mających na celu zwiększenie spooycia jabłek, ukierunkowaniu ich na określone segmenty nabywców.

Słowa kluczowe:

jabłka, preferencje, jakość

Barritt B.H. 2002, The Apple in the Word of 2002. Present Situation and Developments for Producers and Consumers. Interpoma 7–9 November, Bolzano, Italy, 11–19.
Czernyszewicz E. 2004. Preferencje konsumentów w zakupie i spożyciu jabłek. Annales UMCS, sectio EEE – Horticultura, 14, 13–23.
Ellinger W. 2006. Konsumtrends bei Äpfeln und Apfelsorten. Interpoma 2006, Bolzano, Congress Paper, 17–31.
Frątczak E., Pęczkowski M., Sienkiewicz K., Skaskiewicz K. 2005. Statystyka od podstaw z systemem SAS. SGH, Warszawa.
Jabłka i gruszki. Standardy jakości handlowej owoców i warzyw. MRiRW, Warszawa 2003.
Janick J., Goldman I.L. 2003. Horticulture, horticultural science, and 100 years of ASHS. HortScience, Vol. 38(5), 883–900.
Jesionkowska K., Konopacka D., Płocharski W. 2006. The Quality of Apples – Preferences among Consumers from Skierniewice, Poland. Journal of Fruit and Ornametal Plant Research. vol. 14, 173–182.
Jongen Wim M.F. 2000. Food supply chains, from productivity toward quality.[w;] R. L. Shewfelt, B Brückner. Fruit&Vegetable Quality. An Integrated View. Technomic Publishing Co., Inc. Lancaster Basel, 3–20.
Kühn B.F., Thybo A.K. 2001. The influence of sensory and physiochemical quality on Danish children’ s preferences for apples. Food Quality and Preference, 12, 543–550.
Makosz E. 2004. Polskie sadownictwo z ekonomicznego punktu widzenia. Prognosfruit 2004, Lublin.
Péneau S., Hoehn E., Roth H.-R., Escher F., Nuessli J. 2006. Importance and consumer perception of freshness of apples. Food Quality and Preference 17, 9–19.
Shewfelt R.L., Henderson J.D. 2003. The Future of Quality. Acta Horticulturae, 604, Vol.1, 49–59.
Skrzypek E. 2000. Jakość i efektywność. Wyd. UMCS, Lublin.
Stehr von R. 2001. Erfahrungen zu ausgewählten schorfresistenten Apfelsorten – Teil 2, Ergebnisse von Verbrauchertests und Befragungen auf Gro handelsebene, Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes, 56/7, 226–234.
Trbacz A. 2000. Preferencje konsumentów owoców a rynek jabłek deserowych. Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej nt. Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 13–14 grudzień, AR w Lublinie, 233–242.
Zmarlicki K. 2000. Porównanie preferencji konsumentów kupujących jabłka w latach 1995 i 1999. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac., t.8, 419–422.
Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Eugenia Czernyszewicz Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora