Tendencje w produkcji roślin ozdobnych metodą kultur tkankowych w Polsce i na świecie

Wioletta Wróblewska

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin

Paweł Rudzki

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 LublinAbstrakt

W pracy przeprowadzono analizę zmian wielkości produkcji sadzonek roślin ozdobnych metodą kultur tkankowych w Polsce i na świecie w wybranych latach okresu 1985–2010. Wskazano udział największych światowych producentów roślin wytwarzanych tą metodą oraz przeanalizowano zmiany liczby laboratoriów w Europie w wybranych latach okresu 1988–2002. Dynamikę zmian wielkości produkcji i liczby laboratoriów określoną przy wykorzystaniu indeksów łańcuchowych i jednopodstawowych. W przypadku Polski przeanalizowano liczbę laboratoriów działających po 2002 roku oraz przedstawiono ich rozmieszczenie na terenie kraju. Wielkość światowej produkcji roślin metodą in vitro rosła w ciągu ostatnich 25 lat w szybkim tempie – ponad 10% rocznie.

Słowa kluczowe:

kultury tkankowe, rośliny ozdobne, produkcja in vitro

Pobierz

Opublikowane
2012-12-31Wioletta Wróblewska 
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 Lublin
Paweł Rudzki 
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-058 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora