Ocena wzrostu i rozgałęziania się okulantów wiśni odmiany 'Łutówka' na sześciu podkładkach

Piotr Baryła

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie

Magdalena Kapłan

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Badania dotyczące wpływu różnych podkładek na wzrost oraz intensywność rozgałęziania się drzewek wiśni przeprowadzono w latach 1997-2000 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie. Obiekt badań stanowiły wiśnie odmiany 'Łutówka' okulizowane na podkładkach wegetatywnych: P-HL 84 (A), P-HL 6 (C), Colt, F 12/1 oraz siewkach antypki (Prunus mahaleb L.) i czereśni ptasiej (Prunus avium L.). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najsilniej rosły w szkółce wiśnie na podkładce Colt, natomiast najsłabiej na P-HL 6 i P-HL 84. Rodzaj zastosowanej podkładki w niewielkim stopniu wpływał na narastanie kalusa okulantów wiśni. W dwóch latach wiśnie na siewkach antypki miały istotnie większą średnią masę liści od drzewek na innych podkładkach.

Słowa kluczowe:

szkółka, wiśnia, podkładka, wzrost, rozgałęzianie

Pobierz

Opublikowane
2006-12-21Piotr Baryła 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie
Magdalena Kapłan 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora