Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków na jakość owoców jabłoni odmiany 'Szampion'

Magdalena Kapłan

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie

Piotr Baryła

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2001–2003 na Wyżynie Sandomierskiej. W doświadczeniu oceniano jakość plonu drzew odmiany 'Szampion' po zastosowaniu ręcznego przerzedzania po opadzie czerwcowym, które polegało na pozostawieniu okrelonej liczby zawiązków na drzewie. U wszystkich grup podkładkowo–wiekowych zastosowano następujące kombinacje: kontrola – drzewa bez przerzedzania, 100 zawiązków na drzewie i 150 zawiązków na drzewie u odmiany 'Szampion' na P 60 i M.26 w starszym wieku. W przypadku drzew młodszych odmiany 'Szampion' na podkładce M.26 pozostawienie 150 zawiązków na drzewie było niemożliwe z powodu zbyt słabego kwitnienia i zawiązania owoców w kolejnych latach badań. Wykazano, że drzewa odmiany 'Szampion' w warunkach Wyżyny Sandomierskiej plonowały bardzo obficie (średnio 60,6–113,4 ton owoców z 1 ha). Stwierdzono, że wielkość plonu badanych drzew zależała istotnie od podkładki, wieku oraz od intensywnoci przerzedzania. Przerzedzanie ręczne na drzewach odmiany 'Szampion' nie miało istotnego wpływu na przeciętną masę jednego owocu. Jędrność owoców zależała od wieku drzew, owoce z drzew starszych charakteryzowały się wikszą jędrnocią niż jabłka z drzew młodszych, różnice te nie były jednak istotne.

Słowa kluczowe:

odmiana, plonowanie, przerzedzanie ręczne, jakość owoców, jędrność owoców

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Magdalena Kapłan 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie
Piotr Baryła 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora