Wpływ węgla brunatnego na wielkość i jakość plonu maliny odmiany Polana

Kamil Buczyński

Instytut Produkcji Ogrodniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2322-6881

Magdalena Kapłan

Instytut Produkcji Ogrodniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3833-9275

Anna Borkowska

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
https://orcid.org/0009-0005-4493-2947

Kamila Klimek

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
https://orcid.org/0000-0001-6638-894X


Abstrakt

Malina zwyczajna (Rubus idaeus L.) jest bardzo cenionym i często uprawianym gatunkiem sadowniczym w Polsce. Wymaga żyznej gleby, o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych. Z powodu zagrożenia pustynnieniem ponad 80% użytków rolnych niezbędne jest dostarczanie do gleby materii organicznej w celu zatrzymania tego procesu i osiągnięcia wysokich plonów w uprawie maliny, a także innych gatunków sadowniczych. Celem pracy była ocena przydatności podłoża CarboMat z węgla brunatnego jako dodatku do gleby macierzystej w uprawie gruntowej maliny odmiany Polana. Badaniami objęto poletko doświadczalne z 82 krzewami, posadzonymi na glebie bez dodatku węgla brunatnego oraz z dodatkiem węgla brunatnego –
30% w stosunku do masy gleby macierzystej. Nie stwierdzono istotnego wpływu wzbogacenia gleby węglem brunatnym na istotną poprawę parametrów plonowania i wzrostu maliny odmiany Polana w pierwszym sezonie owocowania po posadzeniu. Istotny wpływ na masę zebranego plonu, ilość owoców i masę pojedynczego owocu niezależnie od kombinacji stwierdzono w przypadku terminu zbioru. Potwierdzono również wpływ węgla brunatnego na właściwości fizykochemiczne gleby.

Słowa kluczowe:

Rubus idaeus L., węgiel brunatny, gleba, plon

Baranowska A., Radwańska K., Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I,. 2015. Właściwości prozdrowotne owoców maliny właściwej (Rubus idaeus L). Probl. Hig. Epidemiol. 96, 406–409.

Baranowska A., Zarzecka K., 2012. Opłacalność uprawy malin. Rocz. Nauk. 14(1), 26–28.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. PWN, Warszawa.

Berkner P., 1936. Rohbraunkohleals Düngemittel. Zeitschrift für Pflanzenernährung Düngungudn Bodenkunde B144, 346–348. DOI: https://doi.org/10.1002/jpln.19360440413

Bielikowski K., 1995. Zasoby i charakterystyka złóż węgla brunatnego na obszarze Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 422, 55–60.

Ciebień M., Rachoń L., Krawiec P., 2012. Pozycja Polski w światowej produkcji malin w latach 2003–2012. Rocz. Nauk. 17(2), 16–19.

Danek J., 2005. 25 lat hodowli maliny i jeżyny w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym ISK w Brzeznej. X Ogólnopolski Naukowy Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych. Zmienność Genetyczna – Utrzymanie, Tworzenie i Wykorzystanie w Hodowli Roślin. Skierniewice, 15–16 lutego 2005, 165–166.

Danek J., 2009. Maliny na jesień. Owoce, Warzywa, Kwiaty 14, 36–37.

Danek J., 2011. Malina powtarzająca owocowanie. Uprawa polowa. Owoce, Warzywa, Kwiaty 10, 42–44.

Diacono M., Montemurro F., 2010. Long term effect of organic amendments on soil fertility. A Review. Agron. Sustain. Dev. 30, 411–422. DOI: https://doi.org/10.1051/agro/2009040

Gonet S., 2007a. Materia organiczna w tematycznej strategii ochrony gleb w Unii Europejskiej. Rocz. Glebozn. 58 (3/4), 15–26.

Gonet S., 2007b. Ochrona zasobów materii organicznej. W: Rola materii organicznej w środowisku. Gonet S.S., Markiewicz M. (red.). PTSH, Wrocław.

Górecki H., Hoffmann K., Hoffman J., Szynklarz B., 2000. Badania nad wpływem dodatku węgla brunatnego na poprawę właściwości fizykochemicznych gleby i podłoży. Ecol. Chem. Eng. 7(5), 439–445.

https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/aktualnosci/02.07.2019_Rynek%20malin%20w%20Polsce.pdf [dostęp: 06.04.2021].

Jurkowska H., 1961. Węgiel brunatny jako czynnik buforujący. Zesz. Nauk. WSR Kraków 12, ser. Rolnictwo, 89–115.

Kalembasa S., Tengler S., 2004. Rola węgla brunatnego w nawożeniu i ochronie środowiska. Monografie 52. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Kissel A. 1931. Kurze Studie über die Ursachen der erfolgreichen Wirkung von Braunkohle auf die Entwicklung von Nutzpflanzen. Brenstoff – Chemie B-12, 101.

Kissel A., 1937. KurzeStudieüber die Ursachen der Wirkung von Braunkohle auf die Entwieklung von Nunzpflanzen. Brenstoff – Chemie B – 11, 257.

Krawiec P., Rybczyński R., 2010. Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających. Acta Agroph. 16(2), 347–358.

Krawiec P., Kałdonek A., Wyroślak M., 2018. Zmiany w technologii uprawy gruntowej malin powtarzających owocowanie. Malinowe Factory 2018. Jagodnik, 19–22.

Kuś J., 2015. Glebowa materia organiczna – znaczenie, zawartość i bilansowanie. Studia i Raporty IUNG – PIB 45(19), 27–53.

Kwiatkowska J., 1999. Wpływ nawozu otrzymanego z węgla brunatnego – Rekultera – na właściwości fizykochemiczne gleby oraz na zawartość cynku, ołowiu i kadmu w roślinach. Praca dokt., SGGW, Warszawa.

Kwiatkowska J., 2007. Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie. Environ. Prot. Eng. 10(1), 71–85.

Kwiatkowska-Malina J., 2011. Analiza struktury substancji humusowych gleb po wprowadzeniu węgla brunatnego na podstawie widm fluorescencyjnych. Environ. Prot. Eng. 14, 3, 197–208.

Lieske R., 1931a. Neue Untersuchungenzur Frage der Düngewikung der Kohlen. Brenstoff Chemic B12, 426.

Lieske R., 1931b. Untersuchungüber die Verwenbarkeit von Kohlenals Düngemittel. Brenstoff Chemic B12, 81.

Lityński T., Zielińska R., Żak Z., 1952. Wartość nawozowa krajowego węgla brunatnego. Cz. IV. Przem. Chem. 12, 152.

Maciejewska A., Kwiatkowska J., 2000. Właściwości fizykochemiczne oraz buforowe gleby po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego. Agricultura 84, 263–268.

Musierowicz A., 1938. Z badań nad wartością nawozową miału węgla brunatnego. Prz. Dośw. Rol. 6, 251.

Paszko D., Krawiec P., Pawlak J., Wróblewska W., 2017. Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa. Annals PAAAE 19(3), 218–223.

Reiman B., Bartosiewicz A., 1969. Działanie węgla brunatnego na plon roślin i pobieranie składników pokarmowych na glebach piaszczystych. Rocz. WSR Poznań 42, 102–115.

Rogowska A., 2010. Stan polskich gleb. Agrotechnika 11, 25–27.

Rolbiecki S. Rolbiecki R., Rzekanowski C., 2005. Nawadnianie jako czynnik przeciwdziałający skutkom posuch w uprawie maliny na glebie piaszczystej. Woda Śr. Obsz. Wiej. 5(14), 243–260.

Smolarz K., 1994. Maliny i jeżyny. Wiadomości ogólne. W: Pomologia. A. Rejman (red.). PWRiL, Warszawa, 521–553.

Stunck G., 1933. Die Düngewirkung der Braunkohle Zeitschriftfür Pflanzenernähnung Düngungund Bodenkunde B229, 117.

Terelak H., 2001. Mapa zawartości substancji organicznej w glebach użytków rolniczych Polski. IUNG, Puławy.

Vouk V., 1931. Kohleund Pflanzen. Zeitschrift Pflanzenernährung Düngungund Bodenkunde B22, 115.

Własiuk P.A., 1949. Ispolzowaniebuvychugli dla ułutszenijausłowipitanjarastienji. Agrobiologia 5, 80–89.

Pobierz

Opublikowane
2024-04-22Kamil Buczyński 
Instytut Produkcji Ogrodniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-2322-6881
Magdalena Kapłan 
Instytut Produkcji Ogrodniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-3833-9275
Anna Borkowska 
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska https://orcid.org/0009-0005-4493-2947
Kamila Klimek 
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie https://orcid.org/0000-0001-6638-894XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora