Wpływ obsady roślin na wielkość i jakość plonu marchwi uprawianej na redlinach

ROBERT GRUSZECKI

Wpływ obsady roślin na wielkość i jakość plonu marchwi uprawianej na redlinach

EWELINA ŁOPUCKA

Abstrakt

W doświadczeniu badano wpływ obsady roślin na jednostce powierzchni (25, 50, 75, 100 szt. ∙ m–2) i liczby rzędów na redlinie na wielkość i jakość plonu marchwi. Wykazano, że wraz ze zwiększaniem obsady roślin na jednostce powierzchni zwiększał się plon ogółem i plon handlowy, w tym plon korzeni handlowych o średnicy 30–60 mm. Uprawiając dwa rzędy na redlinie, uzyskano większy plon ogółem, ale plon handlowy nie różnił się istotnie. Wraz ze wzrostem liczby roślin na jednostce powierzchni zwiększał się plon korzeni małych, ale nie zmieniał się plon korzeni rozwidlonych, uszkodzonych przez szkodniki, pękniętych i z objawami chorobowymi. Większy plon niehandlowy, korzeni rozwidlonych i małych, zebrano przy dwóch rzędach roślin na redlinie. Wraz ze wzrostem obsady roślin na jednostce powierzchni zmniejszała się średnia masa korzenia, ale nie zależała ona od liczby rzędów na redlinie. Długość korzenia marchwi ani masa liści wytworzonych przez rośliny nie zależały od zastosowanej obsady i liczby rzędów na redlinie.

Słowa kluczowe:

zagęszczenie, liczba rzędów, struktura plonu, masa liści, długość i masa korzenia

Alves S.S.V., Negreiros M.Z., Aroucha E.M.M., Lopes W.A.R., Teófilo T.M.S., Freitas F.C.L., Nunes G.H.S., 2010. Qualidade de cenouras em diferentes densidades populacionais. Rev. Ceres 57 (2), 218–223.

Anyszka Z., Dobrzański A., 2006. Zachwaszczenie w uprawie marchwi w zależności od sposobu uprawy. Folia Hortic., Supl. 1, 43–47.

Babik J., Skierkowski J., Dudek J., 1998. Uprawa marchwi i cykorii sałatowej na redlinach. Now. Warzyw. 33, 5–8.

Bedford L.V., 1975. A comparison of single row and larger plot techniques for variety performance trials of carrots. J. Nat. Inst. Agric. Bot. 13, 349–354.

Benjamin J.G., Blaylock A.D., Brown H.J., Cruse R.M., 1990. Ridge tillage effects on simulated water and heat transport. Soil Till. Res. 18 (2–3), 167–180.

Bienz D.R., 1965. Carrot splitting and second growth in central Washington as influenced by spacing, time of sidedressing and other cultural practices. Proc. Am. Soc. Hortic. Sci. 86, 406–410.

Bussell W.T., 1973. Effects of plant density and time of harvest on yield of small finger carrots. New Zeal. J. Exp. Agr. 1 (1), 69–72.

Cebulak T., Sady W., 2000. Effect of cultivation methods on nutritive compounds in the carrot. Folia Hortic. 12 (1), 77–84.

Dowker B.D., Jackson J.C., 1977. Variation studies in carrot as an aid to breeding. V. The effects of environments within a site on the performance of carrot cultivars. J. Hortic. Sci. 52, 299–307.

Duch J., Radzikowska A., Bereśniewicz A., 1970. Plon i jakość warzyw uprawianych na glebie torfowej i mineralnej. Biul. Warz. 11, 147–175.

Evers A.M., Tuuri H., Hägg M., Plaami S., Häkkinen U., Talvitie H., 1997. Soil forming and plant density effects on carrot yield and internal quality. Plant Food Hum. Nutr. 51 (4), 283–294.

Gruszecki R., 2005. Wpływ metody uprawy na plonowanie pasternaku. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 515, 173–178.

Jankowska B., Jędrszczyk E., Poniedziałek M., 2012. Effect of intercropping carrot (Daucus carota L.) with french marigold (Tagetes patula nana L.) and pot marigold (Calendula officinalis L.) on the occurrence of some pests and quality of carrot yield. Acta Agrobot. 65 (4), 133–138.

Kępka A., Umiecka L., Fajkowska H., 1978. The influence of row spacing and plant density in rows on the yield of carrots and root quality. Acta Hortic. 72, 217–224

Kęsik T., Konopiński M., 1993. Effect of some agrotechnic factors on soil properties, yield and some physical features of carrot. Part I. Physical properties of the soil. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 399, 113–118.

Krzesiński W., Knaflewski M., 1997. The effect of solar radiation and temperature on carrot yield and quality. J. Appl. Genet. 38A, 196–199.

Lazcano C.A., Dainello F.J., Pike L.M., Miller M.E., Brandeberger L., Baker L.R., 1998. Seed lines, population density, and root size at harvest affect quality and yield of cut-and-peel baby-carrots. Hortic. Sci. 33, 972–975.

Mack H.J., 1979. Effect of row spacing, fertilizers, and harvest dates on table beets. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 104 (5), 717–720.

Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., Nowak M., 2007. Plonowanie dziewięciu odmian marchwi przeznaczonych dla przetwórstwa, uprawianych w rejonie Warmii. Rocz. AR w Poznaniu 383, 559–563.

Michalik B., 1977. Sezonowa zmienność cech odmianowych korzeni marchwi jadalnej (Daucus carota). Hod. Rośl. Aklim. Nasienn. 21 (1), 101–111.

Rajasekaran L.R., Astatkie T., Caldwell C., 2006. Seeding rate and seed spacing modulate root yield and recovery of slicer and dicer carrots differently. Sci. Hortic. 107, 319–324

Rekowska E., Słodkowski P., 2008. Wpływ osłaniania roślin oraz zagęszczenia rzędów na plonowanie odmian buraka ćwikłowego uprawianego na zbiór pęczkowy. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 527, 265–271.

Rosenfeld H.J., Samuelsen R.T., Lea P., 1998a. The effect of temperature on sensory quality, chemical composition and growth of carrots (Daucus carota L.). I. Constant diurnal temperature. J. Hortic. Sci. Biotech. 73 (2), 275–288.

Rosenfeld H.J., Samuelsen R.T., Lea P., 1998b. The effect of temperature on sensory quality, chemical composition and growth of carrots (Daucus carota L.). II. Constant diurnal temperatures under different seasonal light regimes. J. Hortic. Sci. Biotech. 73 (5), 578–588.

Salter P.J., Currah I.E., Fellows J.R., 1979. The effects of plant density, spatial arrangement and time of harvest on field and root size in carrot. J. Agr. Sci. 93 (2), 431–440.

Silva J.B.C. da, Vieira J.V., Lana M.M., 2008. Processing yield of the carrot cultivar Esplanada as affected by harvest time and planting density. Sci. Hortic. 115 (3), 218–222.

Smoleński T., Stępka G., 2011. Rynek owoców i warzyw – stan i perspektywy. Analizy Rynkowe 38. Agencja Rynku Rolnego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Suszyna J., 2009. Wpływ przedsiewnego osiadania gleby na plonowanie marchwi (Daucus carota L.). Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 539, 693–699.

Thompson R., 1969. Some factors affecting carrot root shape and size. Euphytica 18, 277–285.

Wierzbicka B., Pierzynowska-Korniak G., Majkowska-Gadomska J., 2004. Wpływ metody uprawy i przechowywania na plon i jędrność korzeni spichrzowych dwóch odmian marchwi. Folia Univ. Agric. Stetinen., Agricultura 239 (95), 541–418.
Pobierz

Opublikowane
2014-03-16ROBERT GRUSZECKI 
Wpływ obsady roślin na wielkość i jakość plonu marchwi uprawianej na redlinach
EWELINA ŁOPUCKA Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>