Wpływ niektórych preparatów biotechnicznych na wzrost papryki uprawianej w polu

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA

Department of Plant Protection and Quarantine, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 7, 20-068 LublinAbstrakt

Celem pracy była ocena wpływu preparatów Bioczos Płynny, Biosept 33 SL i Bio-algeen S90 Plus na wzrost roślin papryki słodkiej uprawianej w polu. Badania polowe przeprowadzono w latach 2010–2012 w gospodarstwie w miejscowości Zezulin koło Lublina. Obiektem badań były rośliny papryki słodkiej odmiany ‘Roberta F1’ uprawianej w polu. Do ochrony roślin stosowano preparaty biotechniczne: Bioczos Płynny, Biosept 33 SL i Bio-algeen S90 Plus. Liście, łodygi i korzenie papryki mierzono w czwartym tygodniu po zakończeniu oprysków. Pomiary biometryczne wykazały, że wielkość roślin była różna i zależała od rodzaju stosowanego preparatu oraz od warunków pogodowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stosowane preparaty biotechniczne nie wpływały istotnie na wielkość badanych roślin (długość łodyg i korzeni). Na podstawie uzyskanych wyników wykazano jednak pozytywny wpływ preparatów Bioczos Płynny i Bio-algeen S90 Plus na długość i szerokość opryskiwanych liści. Również badania z użyciem mikroskopu skaningowego wykazały, że preparaty Bioczos Płynny, Bio-algeen S90 Plus  i Biosept 33SL wpływały na zwiększenie grubości kory wtórnej łodyg papryki.

Słowa kluczowe:

Bioczos Płynny, Biosept 33SL, Bio-algeen S90 Plus, preparaty biotechniczne, Capsicum annuum, wzrost rośliny, wielkość blaszki liściowej, kora wtórna łodygi, SEM

Curtis H., Noll U., Störmann J., Slusarenko A.J., 2004. Broad-spectrum activity of the volatile phytoanticipin allicin in extracts of garlic (Allium sativum L.) against plant pathogenic bacteria, fungi and Oomycetes. Physiol. Mol. Plant P. 65 (2), 79–89.

Cwalina-Ambroziak B., Amarowicz R., 2012. Effects of Biological and Fungicidal Environmental Protection on Chemical Composition of Tomato and Red Pepper Fruits. Pol. J. Environ. Stud. 21 (4), 831–836.

Damalas C.A., Eleftherohorinos I.G., 2011. Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators. Int. J. Environ. Res. Public Health 8 (5), 1402–1419.

Dłużniewska J., 2004. Aktywność biopreparatów w zwalczaniu chorób grzybowych pędów róż. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 44 (2), 653–655.

Dłużniewska J., 2006. Przydatność biopreparatów do ochrony wierzby energetycznej (Salix viminalis L.) przed patogenami grzybowymi. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 46 (2), 633–635.

Dobromilska R., Gubarewicz K., 2008. Influence of Bio-algeen S-90 on the yield and quality of small-sized tomato. In: Z.T. Dąbrowski (ed.), Biostimulators in modern agriculture, Solanaceous Crops. Wieś Jutra, Warszawa, 7–12.

Gajc-Wolska J., Radzanowska J., Łyszkowska M., 2009. The influence of grafting and biostimulators on physical and sensorial traits of greenhouse tomato fruits (Lycopersicon esculentum Mill.) in field production. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 8 (3), 37–43.

Gorczyca A., 2007. Wpływ środków Biosept 33 SL i Bioczos BR na wybrane grzyby owadobójcze in vitro. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 47 (4), 142–144.

Hadian S., 2012. Antifungal Activity of Some Plant Extracts against Some Plant Pathogenic Fungi in Iran. Asian J. Exp. Biol. Sci. 3 (4), 714–718.

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., 2012. Wykorzystanie preparatów do zaprawiania nasion roślin strączkowych (bobowe). J. Res. Appl. Agric. Eng. 57 (3), 162–166.

Jamiołkowska A., 2009. The influence of bio-preparation Biosept 33 SL on fungi colonizing sweet pepper plants (Capsicum annuum L.) cultivated in the field. EJPAU 12 (3), http.//www.ejpau.media.pl/volume12/issue3/art-13.html.

Jamiołkowska A., 2013. Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie, 376, pp. 117.

Jamiołkowska A., Wagner A., 2007. Próby zastosowania olejku tymiankowego do ochrony papryki uprawianej w polu przed grzybami chorobotwórczymi. Progr. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 47 (4), 149–153.

Jamiołkowska A., Wagner A., 2011., Effect of garlic pulp (Bioczos Płynny) on some fungi pathogenic to vegetables. In: AFPP – Fourth International Conference on Non Chemical Crop Protection Methods, Lille – 8–10 march 2011, 213–220.

Kossak K., Dyki B., 2008. Effects of biostimulators on culture of Alboney F1 greenhouse tomato. In: Dąbrowski Z.T. (ed.), Biostimulators in modern agriculture, Solanaceous Crops. Wieś Jutra, Warszawa, 13–20.

Lenc L., 2007. Skuteczność Bioseptu 33 SL w ograniczaniu alternariozy ziemniaka (Alternaria spp.) uprawianego w gospodarstwie ekologicznym. J. Res. Appl. Agr. Eng. 52 (3), 101–104.

Maleshko N., 2005. Możliwość zastosowania biologicznych środków przeciwko szarej pleśni truskawek (Botrytis cinerea Pers.). Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 45 (1), 236–240.

Miron T., Rabinikov A., Mirelman D., Wilchek M., Weiner L., 2000. The mode of action of allicin: its ready permeability through phospholipid membranes may contribute to its biological activity. Biochim. Biophys. Acta 1463, 20–30.

Orlikowski L.B., Skrzypczak C., 2001. Biopreparat z wyciągu grejpfruta – postęp w biologicznej ochronie roślin przed chorobami. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 9, 261–269.

Orlikowski L.B., Skrzypczak C., 2003. Biocides in the control of soil-borne and leaf pathogens. Hortic. Veget. Grow. 22 (3), 426–433.

Patkowska E., 2006a. Effectiveness of grapefruit extract and Pythium oligandrum in the control of bean and peas pathogens. J. Plant Prot. Res. 46 (1), 15–28.

Patkowska E., 2006b. The use of biopreparations in the control of soybean endangered by pathogenic soil-borne fungi. EJPAU 9 (1), http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue1/art-19.html.

Pięta D., 2006. The use of Biosept 33 SL, Biochikol 020 PC and Polyversum to control soybean (Glicyne max (L.) Merrill) diseases against pathogens. Part I. Healthiness and yielding of soybean after using biopreparations. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5 (2), 35–41.

Pięta D., Pastucha A., 2004. Biologiczne metody ochrony fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.). Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239 (95), 301–306.

Portz D., Koch E., Slusarenko A.J., 2008. Effect of garlic (Allium sativum) juice containing allicin on Phytophthora infestans and downy mildew of cucumber caused by Pseudoperonospora cubensis. Eur. J. Plant. Pathol. 122, 197–206.

Sadowski C., Lenc L., Łukanowski A., 2009. Aspekt fitopatologiczny uprawy cebuli nasiennej w gospodarstwie ekologicznym. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54 (4), 80–84.

Saniewska A., 2000. Możliwość wykorzystania czosnku i związków czosnku w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Ochr. Rośl. 7, 38–39.

Saniewska A., 2002. Oddziaływanie biopreparatu Biosept 33SL na Phoma narcissi Aderh. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 42 (2), 801–803.

Saniewska A., 2004. Antifungal activity of grapefruit (Citrus paradisi) endogenic flavonoids. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 496 (2), 609–617.

Smith R.F., Koike S.T., Davis M., Subbarao K., Laemmlen F., 1999. Several fungicides control powdery mildew in peppers. Calif. Agric. 53 (6), 40–43.

Sultana V., Baloch G.N., Ara J., Esteshamul-Haque S., Tariq R.M., Athar M., 2011. Seaweeds as alternative to chemical pesticides for the management of root diseases of sunflower and tomato. J. Appl. Bot. Food Quality 84, 162–168.

Uknes S., Mauch-Mani B., Moyer M., Potter S., Williams S., Dincher S., Chendler D., Sulsarenko A., Ward E., Ryalis J., 1992. Acquired resistance in Arabidopsis. Plant Cell 4, 645–656.

Wagner A., Strudzińska A., Struszczyk H., 2003. Effect of some natural compounds on Alternaria alternata Keiss. and Botrytis cinerea Pers. Bull. Pol. Acad. Sci. – Biol. Scien., 51 (3), 287–290.

Yaqub F., Shahzad S., 2006. Effect of fungicides on in vitro growth of Sclerotium rolfsii. Pak. J. Bot. 38 (3), 881–883.

Zhang Z., Liu X. , Hong X., 2007. Effects of home preparation on pesticide residues in cabbage. Food Control 18 (12), 1484–1487.

Opublikowane
2014-12-16AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA 
Department of Plant Protection and Quarantine, University of Life Sciences in Lublin, S. Leszczyńskiego 7, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora