Zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na LubelszczyźnieAbstrakt

Ocenę stanu odżywienia roślin przeprowadza się na podstawie zawartości składników pokarmowych w częściach wskaźnikowych, jakimi są liście. Zalecenia nawozowe powinny opierać się na wynikach analiz chemicznych gleby, liści i obserwacjach wzrostu roślin. W latach 1997–1999 wykonano badania dotyczące oceny stanu odżywienia 11 odmian borówki wysokiej uprawianej na Lubelszczyźnie: ‘Bluecrop’, ‘Berkeley’, ‘Bluejay’, ‘Blueray’, ‘Earliblue’, ‘Darrow’, ‘Herbert’, ‘Ivanhoe’, ‘Jersey’, ‘Northland’ i ‘Spartan’. Celem badań było określenie zawartości składników pokarmowych w liściach oraz ocena stanu odżywienia borówki wysokiej na plantacjach produkcyjnych w warunkach Lubelszczyzny. Liście do analiz chemicznych pobierano na początku sierpnia i po wysuszeniu mielono. W próbkach oznaczono ogólne zawartości azotu, fosforu, wapnia i magnezu. Stwierdzono istotne różnice między latami badań w zawartości składników pokarmowych w liściach. Wykazano istotne różnice między odmianami w zawartości badanych składników pokarmowych w liściach, z wyjątkiem fosforu, którego zawartość była niska. Stwierdzono ponadto niską zawartość azotu i wapnia oraz optymalną potasu i magnezu.


Słowa kluczowe

Ericaceae; borówka wysoka; makroskładniki; analiza liści; stan odżywienia

Alt D., Langenkamp C., Trautmann M., 1989. Zur Phosphorernahrung von Kulturheidelbeeren. Erwerbsobstbau 31 (7), 189–195.

Bal J.J.M., 1997. Blueberry culture in greenhouses, tunnels, and under raincovers. Acta Hortic. 446, 327–331.

Clark J.R., Maples R., 1990. Leaf elemental concentration of highbush blueberry cultivars grown on a mineral soil. Fruit Var. J. 44 (2), 89–92.

Chuntanaparb N., Cummings G., 1980. Seasonal trends in concentration of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and magnesium in leaf portions of apple, blueberry, grape, and peach. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 105 (6), 933–935.

Cummings G.A., 1978. Plant and soil effects of fertilizer and lime applied to highbush blueberries. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 103, 302–305.

Cummings G.A., Bickford C., Nelson L., 1971. Fertilizer and lime rate influence highbush blueberry growth and foliar elemental content during establishment. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 96 (2), 184–186.

Domagała-Świątkiewicz I., Kolarski K., 2007. Wpływ terminu pobierania próbek do analiz na zawartość składników pokarmowych w liściach czterech odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Rocz. AR w Poznaniu 383, Ogrodnictwo 41, 297–302.

Eaton G.W., Meehan C.N., 1971. Effects of leaf position and sampling date on leaf nutrient composition of eleven highbush blueberry cultivars. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 96 (3), 378–380.

Eck P., 1988. Blueberry science. Rutgers University, New Brunswick, N.J.

Glonek J., Komosa A., 2006. The effect of fertigation on the nutrient status and yield of highbush blueberry cv. Bluecrop. Acta Hortic. 715, 371–374.

Hanson E.J., Hancock J.F., 1996. Managing highbush blueberry nutrition. MSUE Bull. E-2011, 1–13.

Naumann W.D., Krüger E., 1985. Nitrogen supply of highbush blueberries. Acta Hortic. 165, 229–236.

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Pliszka K., 2002. Borówka wysoka. PWRiL, Warszawa.

Pliszka K., Ścibisz K., Rojek H., 1992. Wpływ uprawy gleby i nawożenia na wzrost i plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Pr. Inst. Sadow. Kwiac., ser. C (3–4), 42–45.

Smolarz K., 1996. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego na wzrost i plonowanie kilku gatunków roślin jagodowych. Rozprawa habilitacyjna. Seria: Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Monografie i Rozprawy, ISK, Skierniewice, 28–53.

Smolarz K., 2009. Borówka i żurawina – zasady racjonalnej produkcji. Hortpress, Warszawa.

Spiers J.M., 1982. Seasonal variation of leaf nutrient composition in ‘Tifblue’ rabbiteye blueberry. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 107 (2), 255–257.

Townsend L.R., 1972. Effect of N, P, K, and Mg on the growth and productivity of the highbush blueberry. Can. J. Plant. Sci. 53, 161–168.

Wach D., 2006. Niektóre właściwości chemiczne gleb na plantacjach borówki wysokiej na Lubelszczyźnie. Acta Agrophysica 7 (3), 741–750.

Yadong L., 1998. Nutrition status of blueberry cultured on various soil types of Changbai mountain areas in Northeast China. J. Jilin Agric. Univ. 20 (4), 33–37.
Pobierz

Opublikowane : 2013-12-29


WACH, D. (2013). Zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uprawianej na Lubelszczyźnie. Annales Horticulturae, 23(4), 11-18. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/671

DARIUSZ WACH  dariusz.wach@up.lublin.pl
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin  PolskaPrzesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)