Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany w morfologii Chenopodium album w warunkach stosowania metrybuzyny i mieszanki metrybuzyny z sulfosulfuronem, rimsulfuronem i fluazyfopem w uprawie ziemniaka

Piotr Barbaś
Abstrakt

Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2005–2006 w zakładzie doświadczalnym IHAR w Jadwisinie na glebie piaszczysto-gliniastej, kompleksu żytniego dobrego. Eksperyment przeprowadzono w układzie bloków zrandomizowanych (losowanych) w 4 powtórzeniach. Obiektem doświadczalnym była średnio wczesna odmiana Irga. Metribuzin stosowano w formie preparatu Sencor 70 WG, sulfosulfuron – w postaci preparatu Apyros 75 WG; rimsulfuron – w formie herbicydu Titus 25 WG; fluazyfop – w postaci preparatu Fusilade Forte 150 EC. Badano tempo uszkodzeń roślin Chenopodium album pod wpływem stosowanych substancji aktywnych herbicydów. Największe tempo uszkodzeń tego gatunku wystąpiło w obiektach, gdzie stosowano mieszaninę substancji: metribuzin + sulfosulfuron, aplikowanych po wschodach rośliny uprawnej.

Słowa kluczowe:

morfologia ziemniaka, Chenopodium album, herbicydy

Anonimus, 2005. Ocena skuteczności herbicydów. Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin PP 1/136 (2).
Badowski M., Domaradzki K., Filipiak K., Franek M., Gołębiewska H., Kieloch R., Kucharski M., Rola H., Rola J., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T., 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. I. Doświadczenia polowe. Wyd. IUNG, Puławy.
Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J. 1997. Niektóre aspekty wtórnego zachwaszczenia w uprawie warzyw. Konf. Nauk. Zachwaszczenie wtórne roślin okopowych i ściernisk. Wyd. IUNG, Puławy, 89–101.
Gruczek T., 2001. Efektywne sposoby walki z chwastami i ich wpływ na jakość bulw ziemniaka. Biul. IHAR, 217, 221–231.
Grzesiuk S. Koczowska I., 1999. Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby. Wyd. ART, Olsztyn, 136–177.
Hofman-Kąkol I., Bieniak B., 1981. Badania nad ekologią i fenologią Chenopodium album L. Zesz. Nauk. AR Kraków, 9 (166), 105–115.
Jura Cz., Krzanowska H., Kaczanoska A., Gaweł D., Borowska B., Cichocka M., Miarka A., Noworyta A., Olszańska A., Ptak K., 1999. Encyklopedia biologiczna. Red. Cz. Jura., H. Krzanowska. Wyd. OPRES, Kraków.
Kranz J., Royale D. L., 1988. Perspectives in mathematical modelling of plant disease epidemics. Plant disease epidemiology. Ed. Scott P.R. Bainbridge A., Blackwell-Sci. Public.
Pawłowski F., Wesołowski M., 1989. Fenologia komosy białej (Chenopodium album L.) w roślinach uprawianych na glebie bielicowej Podlasia południowego. Zesz. Nauk. WSRP Siedlce, 20, 205–211.
Sawicka B., Skalski J., 1996. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70 WP. Cz. II. Skuteczność herbicydu. Rocz. Nauk Roln., A-112, 1–2, 169–182.
Trętowski J., Wójcik R., 1988. Doświadczalnictwo rolnicze. Wyd. WSRP, Siedlce.
Zarzecka K., 1997. Skuteczność chwastobójcza pielęgnacji mechanicznej i mechaniczno-chemicznej w uprawie ziemniaka. Fragm. Agronom., 3, 241–246.
Zawiślak K., Adamiak J., Janczak-Tabaszewska D., 1986. Chwastobójcza i plonotwórcza efektywność herbicydów doglebowych w uprawie ziemniaka. Zesz. Nauk. ART, Olsztyn, 43, 77–94.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Piotr Barbaś Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora