Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Oddziaływanie różnych metod pielęgnacji gleby w sadzie na jej właściwości biochemiczne i plonowanie jabłoni

Elżbieta Jolanta Bielińska

Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland

Henryk Domżał

Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland

Janusz Lipecki

Katedra Sadownictwa, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The influence of various methods of soil treatment on its enzymatic activity and on the yield of apples ev. Elstar Elshof has been studied. The present research was carried out in the period 1999–2001 in a young apple orchard on a typical podzolic soil (Haplic Luvisols). It follows from the above studies that the soil treatment methods applied in the orchard can be put in the following order with regard to their influence on the soil enzymatic activity: mulching with wheat
straw was the most favourable, followed by a mechanical fallow and mulching with needled cloth, followed by a herbicidal fallow maintained by means of Roundup, turf, mulching with black polyethylene foil and herbicidal fallow maintained by means of Azotop. Favourable changes in soil biochemical properties were reflected in better apple yields. A close relationship between the activities of dehydrogenases, phosphatases, ureases and proteases and apple tree yield proves that
the above enzymes are good indicators of soil micro-flora activities, forming soil productivity in the orchard studied.


Bielińska E.J. 2001. Enzymatic activity as an indicator of soil transformations under the influence of orchard use. Polish J. Soil Sci. 34, 2, 89–97.

Bielińska E.J., Lipecki J. 1998. Wpływ ściółkowania włóknina polipropylenowa na aktywność enzymatyczna gleby w sadzie jabłoniowym. Mat. I Ogólnopolskiego Symp. Mineralnego odżywiania roślin sadowniczych, Skierniewice, 1–2 grudnia 1998, 184–192.

Furczak J., Szember A., Bielinska E.J. 1991. Aktywność enzymatyczna strefy przybrzeżnej jezior Piaseczno i Głębokie różniących się troficznością. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 19, 307–325.

Gostkowska K., Furczak J., Domżał H., Bielińska E.J. 1998. Suitability of some biochemical and microbiological tests for the degradation degree of Podzolic Soil on the background of it differentiated usage. Polish J. Soil Sci. 30, 2, 69–78.

Hurle K., Walker A. 1980. Persistence and its prediction. In.: Interaction between herbicides and the soil. (ed. Hance R. J.), Academic Press, London–New York–Toronto–Sydney–San Francisco.

Januszek K. 1999. Aktywność enzymatyczna wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy, 250.

Januszek K., Kołodziejczyk P., Wolski P. 1995. Aktywność biochemiczna gleby przy różnych metodach uprawy jabłoni. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418, 779–786.

Kobus J. 1995. Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a, 209–219.

Kucharski J. 1997. Relacje między aktywnością enzymów a żyznością gleby. W: Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywnśćc i znaczenie. AR Kraków, red. W. Barabasz, 327–347.

Lipecki J. 1998. Współczesne poglądy na pielęgnację gleby w sadach. Post. Nauk Roln. 4, 3–15.

Ladd N., Butler J.H.A. 1972. Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrates. Soil Biol. Biochem. 4, 19–30.

Lynch J.M., Whipps J.M. 1990. Substrate flow in the rhizosphere. Plant and Soil 129, 1–10.

Makosz E. 2000. Krajowe owoce i warzywa są bezpieczna żywnością. Mat. III Ogólnopolskiej Konf. Ogrodn. „Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, 389–401.

Nowak J. 2003. Biologiczne metody oceny stanu środowiska przyrodniczego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492, 11–12.

Pawluczuk Z. 1988. Wpływ uwilgotnienia i temperatury na aktywność enzymatyczna gleb. Zesz. Nauk. ATR, Bydgoszcz, 145, 25, 19–29.

Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1969. Use of p-nitrophenol phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1, 301–307.

Thalmann A. 1968. Zur Methodik der estimmung der Dehydrogenasenaktivit ät in Bodenmittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch. 21, 249–258.

Wrona D., Sadowski A. 1998. Efekty nawożenia jabłoni azotem w pierwszych czterech latach po posadzeniu. Mat. I Ogólnopolskiego Symp. Mineralnego odżywiania roślin sadowniczych, Skierniewice, 1–2 grudnia 1998, 113–127.

Zantua M.I., Bremner J.M. 1975. Comparison of methods of assaying urease activity in soils. Soil Biol. Biochem. 7, 291–295.

Pobierz

Opublikowane
23-03-2004Elżbieta Jolanta Bielińska 
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Henryk Domżał 
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Janusz Lipecki 
Katedra Sadownictwa, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora