Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ekonomiczne aspekty uprawy ziemniaka jadalnego w zależności od sposobu pielęgnacji plantacji przed chwastami

Krystyna Zarzecka

1Institute of Agriculture and Horticulture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448

Agnieszka Ginter

Institute of Agriculture and Horticulture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0003-2635-2867

Marek Gugała

1Institute of Agriculture and Horticulture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432

Iwona Mystkowska

Department of Dieteties Pope John Paul II University of Applied Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland


Abstrakt

The rationale for farming, including the edible potato, is to achieve the desired economic effect. A frequently used measure in economic analysis is the gross margin. It is calculated on the basis of the production achieved and the direct costs incurred. One of the main production costs is the cost of agricultural inputs related to, among other things, the care of plantations against weeds, which can be mechanical, chemical or mechanical-chemical. The purpose of the paper was comparison of the production and economic results of edible potato cultivar Eurostar in the period of two years (2021 and 2022) including two different ways of plantation care against weeds. The first object included mechanical treatments – weeding performed three times: before emergence, 2 times dunging and 1 time dunging after emergence combined with a weeder. The second method of plantation care included double dunging and herbicide application – Avatar 293 ZC. Before emergence, weeding was applied twice and immediately after the last weeding – about 7 days before the appearance of the first potato plant emergence a chemical treatment with the herbicide at a dose of 1.5 dm3 ha–1 was applied. The research material consisted of tubers of edible potato Eurostar cultivar from a two-year field experiment. Mechanical and chemical treatments provided both higher yields and a level of profitability of studied edible potato.

Słowa kluczowe:

mechanical-chemical treatments, herbicide, costs, profitability

Baranowska A., 2018. Profitability of edible potato production – analysis on the plantation level. Ann. Pol. Assoc. Agric. Aribus. Econ. 20(2), 16–21. https://doi.org/10.5604/01.3001. 0011.8110 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.8110

Baranowska A., Zarzecka K., Mystkowska I., Gugała M., 2016. Efekt ekonomiczny mechaniczno-chemicznej pielęgnacji ziemniaków [Economic effect of mechanical and chemical cultivation of potatoes plantation]. Ann. Pol. Assoc. Agric. Aribus. Econ. 8(2), 27–32 [in Polish].

Barbaś P., Sawicka B., 2017. Porównanie opłacalności różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w uprawie ziemniaka jadalnego [Comparison of profitability of different weed control in potato cultivation]. Prob. Inż. Rol. 2(96), 5–15 [in Polish].

Barbaś P., Sawicka B., 2019. The influence of methods of potato weed control and meteorological conditions on shaping the tuber yield structure. Agron. Sci. 74(3), 33–45. https://dx.doi.org/10.24326/as.2019.3.3 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2019.3.3

Brandenberger L., Shrefler J., Rebek E., Damicone J., 2017. Potato production. Oklahoma Coop. Exten. Service. HLA-6028, 1–4.

Cavalieri A., Paolini R., Mirabelli C., 2018. Yield and competitive ability in potato cultivars charac-terised by different developmental timing. Weed Res. 58, 121–130. https://doi.org/10.1111/wre.12293 DOI: https://doi.org/10.1111/wre.12293

Chotkowski J., 2009. Czynniki kształtujące zużycie kwalifikowanego materiału nasiennego w rol-nictwie (na przykładzie ziemniaka) [Factor shaping the use of certified seed material in agricul-ture (e.g. potato)]. Stud. Rap. JUNG – PIB w Puławach 17, 129–137 [in Polish]. https://doi.org/10.26114/sir.iung.2009.17.09

Chotkowski J., 2012. Funkcjonowanie rynku i marketing w produkcji ziemniaka [Market functio-ning and marketing in potato production]. In: J. Chotkowski (red.), Produkcja i rynek ziemniaka [Potato production and market]. Wieś Jutra, 31–45 [in Polish].

Dzwonkowski W., 2017. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE [Evolution in potato pro-duction in Poland and in the EU]. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Probl. Rol. Światowego 17(3), 71–80 [in Polish]. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54 DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54

Ginter A., Zarzecka K., Gugała M., 2022. Effect of herbicide and biostimulants on production and economics results if edible potato. Agronomy 12(6), 1409. https://doi.org/10.3390/agronomy/ 12061409 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12061409

Goffart J.P., Haverkort A., Storey M., Haase N., Martin M., Lebrun P., Ryckmans D., Florins D., Demeulemeester K., 2022. Potato production in Northwestern Europe (Germany, France, the Netherlands, United Kiongdom, Belgium): characteristics, issues, challenges and opportunities. Potato Res. 65(3), 503–547. https://doi.org/10.1007/s11540-021-09535-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s11540-021-09535-8

Golinowska M., Wiciak T., Kruszyński M., Adamska H., 2014. Intensywność nakładów na che-miczną ochronę roślin w gospodarstwie indywidualnym [Intensity of expenditures on chemical plant protection in individual farms]. Ann. Pol. Assoc. Agric. Aribus. Econ. 16(1), 50–56 [in Polish].

Gołaś Z., 2016. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych [Economics, organization and income situation of EU countries’ farms focused on root crops production]. Rocz. Nauk. Ekon. Rol. ROW. 103(1), 35–45 [in Polish].

Mystkowska I., Zarzecka K., Gugała M., Sikorska A., 2022. Profitability of using herbicide and herbicide with biostimulators in potato production. J. Ecol. Eng. 23(4), 223–227. https://doi.org/10.12911/22998993/146687 DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/146687

Noonari S., Wagan H., Memon I.N., Ahmed F., 2016. Economic analysis of potato production in Sindh Pakistan. J. Bio. Agri. Healt. 6(5), 100–108.

Nowacki W., 2018. Innowacyjność i optymalizacja procesów przygotowania i sprzedaży ziemni-aków w różnych segmentach rynkowych [Innovation and optimalization of preparation pro-cesses and selling potato in defferent market segments]. Ziem. Pol. 28(3), 3–12 [in Polish].

Nowacki W., 2020. Profesjonalna produkcja ziemniaka [Professional potato production]. CDR w Brwinowie, Brwinów [in Polish] .

Piwowar A., 2018. The consumption of mineral fertilizers and herbicides in Poland against the Background of the European Union. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Probl. Rol. Światowego 18(33), 194–202. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.18 DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.18

Qasim M., Khalid S., Naz A., Khan. M.Z., 2013. Effects of different planting systems on yield of potato crop in Kaghan Valley: A mountainous region of Pakistan. Agric. Sci. 4(4), 175–179. http://dx.doi.org/10.4236/as.2013.44025 DOI: https://doi.org/10.4236/as.2013.44025

Rembeza J., 2012. Czynniki kształtujące koszty i opłacalność w produkcji ziemniaka [Factors sha-ping the cost and profitability of potato production]. In: J. Chotkowski (red.), Produkcja i rynek ziemniaka [Potato production and market]. Wieś Jutra, Warszawa, 21–30 [in Polish].

Sawicka B., Barbaś P., Kuś J., 2007. Varibility of potato yield and its structure in organic and inte-grated crop production systems. Electron. J. Pol. Agric. Univ., Ser. Agron. 10(1), #02. http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue1/art-02.html

Setiawan A.B., Inayati C., 2020. The analysis of production factors and income of potato farming. J. Econ. Pol. 13(1), 17–29. https://doi.org/10.15294.jejak.v13i1.21965 DOI: https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.21965

Sinha A.K., Singh S.K., 2019. Economics of potato production in Northern Hills of Chhattis-garh. Econ. Aff. 64(1), 1–7. https://doi.org/10.30954/0424-2513.1.2019.1 DOI: https://doi.org/10.30954/0424-2513.1.2019.1

Skarżyńska A., 2008. Założenia metodyczne [Methodological assumptions]. In: A. Skarżyńska (red.), Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku [Production, costs and gross margin of selected agricultural products in 2007]. IERiGŻ w Warszawie, Warszawa, 9–19 [in Polish].

Skarżyńska A., 2017. Costs and profitability. Zag. Ekon. Rol. 2(351), 178–203. https://doi.org/10.30858/zer/83028 DOI: https://doi.org/10.30858/zer/83028

Stobiecki S., 2016. Metoda chemiczna [Chemical method]. W: S. Pruszyński (red.), Metody ochrony w integrowanej ochronie roślin [Protection methods in integrated plant protection]. CDR w Brwinowie, Brwinów, 111–126.

Sujan H.K., Islam F., Kazal M.M.H., Mondal R.K., 2017. Profitability and resources use efficiency of potato cultivation in Munshiganj district of Bangladesh. J. Agri. 15(2), 193–206. https://dx.doi.org/10.3329/sja.v15i2.35151 DOI: https://doi.org/10.3329/sja.v15i2.35151

Trawczyński C., 2021. Assessment of mineral nitrogen fertilization of early potato varieties in integrated production. J. Elem. 26(1), 109–123. https://doi.org/10.5601/jelem.2020.25.4.2066 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2020.25.4.2066

Trętowski J., Wójcik A.R., 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych [Methodology of agricultural experiments]. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce [in Polish].

Winnicki T., Bogucka B., 2018. Economic assessment of the effectiveness of cultivation of edible, purple-flesh potato cv. Blue Congo. Pol. J. Agron. 32, 30–36. https://doi.org/10.26114/pja.jung.348.2018.34.04

Zaheer K., Akhtar M.H., 2016. Potato production, usage, and nutrition – a review. Crit. Rev. Food Sci. Nut. 56(5), 711–721. https://doi.org/10.1080/10408398.2012.724479 DOI: https://doi.org/10.1080/10408398.2012.724479

Zarzecka K., Gugała M., Dołęga H., 2013. Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej [The occurrence of defects of potato tubers in conditions of mechanical-chemical weeding]. Nauka Przyr. Technol. 7(1), 1–8 [in Polish].

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Głuszczak B., 2017. Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaków jadalnych [Economic evaluation of different systems of weed control of edible potatoes]. Ann. Pol. Assoc. Agric. Aribus. Econ. 19(3), 308–311 [in Polish]. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.3268 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.3268

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A., 2022. Efektywność ekonomiczna stosowania różnych metod pielęgnacji i odżywiania roślin ziemniaka przy pomocy biostymulatorów [Economic effectiveness of using various methods of care and nutrition of potato plants with the use of biostimulants]. Prog. Plant Prot. 62(1), 11–16 [in Polish]. https://doi.org/10.14199/ppp-2022-0


Opublikowane
26-09-2023Krystyna Zarzecka 
1Institute of Agriculture and Horticulture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
Agnieszka Ginter 
Institute of Agriculture and Horticulture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0003-2635-2867
Marek Gugała 
1Institute of Agriculture and Horticulture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0001-5048-3432
Iwona Mystkowska 
Department of Dieteties Pope John Paul II University of Applied Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, PolandLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2