Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Modelowanie zagospodarowania wsi w kierunku rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych i pożytków ekologicznych

Alicja Bieske-Matejak

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2763-2783

Halina Lipińska

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-0135-5121

Jordan Wilk

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0009-0007-8250-8367

Pailina Żerebecka

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska


Abstrakt

Tematem badań było opracowanie koncepcji modelowania wsi w celu zwiększenia jej wielofunkcyjności oraz wskazanie stosownych narzędzi planistycznych. Podjęto próbę usystematyzowania potencjalnej interwencji planistycznej w strukturach przestrzennych wsi. Celem opracowania było także zilustrowanie na przykładzie fragmentu wsi Garbów w gminie Dwikozy możliwości kreowania nowego profilu istniejącej struktury wiejskiej o dość wysokim potencjale
turystyczno-rekreacyjnym, aby zwiększyć jej wielofunkcyjność. Potencjalnie działania takie mogą zmierzać do polepszenia podstaw ekonomicznych funkcjonowania wiejskich jednostek osadniczych, a także wpłynąć na ochronę i dalszy rozwój zasobów przyrodniczych. Koncepcja doposażenia terenów osadnictwa wiejskiego w ekstensywne elementy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, a także poprawa parametrów ekologicznych jest rozwiązaniem planistycznym mającym na
celu wzmacnianie naturalnych, istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych tych terenów.
W badaniach zastosowano metodę przeglądu i analizy wybranych gmin wiejskich w aspekcie atrakcyjności
przyrodniczo-krajobrazowej i rekreacyjnej. Posłużono się przykładem gminy Mielnik nad Bugiem, której model zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego może być ilustracją dobrego zastosowania prezentowanych idei o charakterze wzorcowym. W wyniku przeprowadzonych analiz zasobów istniejących gminy i wsi Garbów zaproponowano nowe rozwiązania obejmujące regulacje przestrzenne w kierunku funkcji turystycznych oraz proekologicznych.

Słowa kluczowe:

interwencja planistyczna, akupunktura wsi, program turystyczno-rekreacyjny, działania proekologiczne

Badora R., 2008. Stan środowiska przyrodniczego a klasyfikacje krajobrazu. W: J. Lechnio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (red.), Klasyfikacja krajobrazu – teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 20. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 220–221.

Balińska A., 2011. Produkt turystyki wiejskiej. Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 32–33.

Bielska A., Kupidura A., 2013. Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 30, 126–127.

Bieske-Matejak A., 2015. Thematic parks in the context of rural development in peripheral regions. Barometr Regional. 13(1), 107–111. DOI: https://doi.org/10.56583/br.970

Bieske-Matejak A., 2021. Parki tematyczne jako element rozwoju terenów wiejskich. Agron. Sci., 76(4), 29–45. https://doi.org/10.24326/as.2021.4.3 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2021.4.3

Böhm A. (red.), 2008. Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Chmielewski T.J., 2004. Ład przestrzeni przyrodniczej. W: T.J. Chmielewski (red.), Nowa jakość krajobrazu. Ekologia – Kultura – Technika. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, nr 36, Warszawa–Lublin, 24–25.

Durand G., van Huylenbroeck G., 2003. Multifunctionality and rural development: a general framework, W: G. Durand, G. van Huylenbroeck (red.), Multifunctional agriculture. A new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate Publishing, Aldeshot, 1–16.

Dymitryszyn I., Szyszko J., Rylke J., 2013. Terenowe metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 131–132.

https://dwikozy.gmina.pl

https://dwikozy.gmina.pl/dla-mieszkanca.html [dostęp: 01.06.2022].

https://dwikozy.gmina.pl/files/file/Inwestycje/strategia/Strategia-Rozwoju-Gminy-Dwikozy-2015-2022.pdf [dostęp: 25.05.2022, 01.06.2022].

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/widowiskowy-turniej-rycerski-u-zawiszy-czarnego-w-garbowie-zobacz-jak-walczyli-zdjecia/ar/12275238 [dostęp: 01.06.2022].

https://eko-invest.net/realizacja/osada-sredniowieczna/ [dostęp: 01.06.2022]. https://www.pgi.gov.pl/kielce/oddzial-swietokrzyski/sep1-kielce/geologia-regionu/6479-gory-swietokrzyskie-w-pigulce.html [dostęp: 05.06.2022].

https://www.polskawliczbach.pl/wies_Stary_Garbow [dostęp: 25.05.2022].

https://www.przewodnicy.sandomierz.pl/gory-pieprzowe-w-sandomierzu [dostęp: 05.06.2022].

https://www.zawisza-czarny.pl/ [dostęp: 01.06.2022].

https://pl.wikipedia.org/wiki.Rezerwat_przyrody_Grąd [dostęp: 15.02.2023]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mielnik_(województwo_podlaskie) [dostęp: 15.02.2023].

Kobylińska U., 2010. Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia – formy wsparcia. Zarządz. Publ. 4(12), 43–58.

Kondracki J., 1964. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Poznaj Świat 12(4), 30–32.

Kowalczyk A., 2007. Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego. W: K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 128–129.

Kutkowska B., Hasiński W., 2018. Wielofunkcyjność – nowe spojrzenie na rozwój obszarów wiejskich. Wieś Roln. 2(179), 113–131. DOI: https://doi.org/10.53098/wir022018/06

Laskowski W.S., 1929. Słownik krajoznawczy miejscowości powiatu sandomierskiego. Urząd Powiatowy w Sandomierzu, Sandomierz.

Lipińska H., Psiuk A., Kornas R., Stamirowska-Krzaczek E., Lipiński W., Goliasz M., 2014. Obszary chronione a turystyka na przykładzie koncepcji zagospodarowania zalewu w Majdanie Sopockim. W: B. Sawicki, M. Harasimiuk (red.), Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. Wyd. Frel, Warszawa, 247–257.

Materiały informacyjne Urzędu Gminy Mielnik, 2021.

Mularz S., Drzewiecki W., 2008. Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnych. Czas. Techn. Architektura 105(1-A), 101–107.

Ozimek I., 2011. Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 5, 7–9.

Sykta I., Zachariasz A., 2008. Przekształcanie krajobrazu wybranych obszarów w latach 1966–2007. Czas. Techn. Architektura 105(1-A), 109–135.

Wołowiec T., 2005. Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości gminy. Stud. Reg. Lokal. 1(19), 65–81.

Woźniak-Kostecka I., Lipińska H., Gawryluk A., 2019. Analiza zmian w użytkowaniu wiejskiej przestrzeni na przykładzie wybranych gmin pojezierza łęczyńsko-włodawskiego. W: A. Kocira, E. Stamirowska-Krzaczek (red.), Produkcyjne, techniczne i żywnościowe problemy współczesnego rolnictwa. Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 3–18.

Zachariasz A., 2008. Ojcowski Park Narodowy. Czas. Techn. Architektura 105(1-A), 5–27.

Żarska B., 2006. Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 9–10, 58, 126–135.

Pobierz

Opublikowane
18-04-2024Alicja Bieske-Matejak 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-2763-2783
Halina Lipińska 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-0135-5121
Jordan Wilk 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0009-0007-8250-8367
Pailina Żerebecka 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolskaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>