Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od zróżnicowanej redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką

HANNA KLIKOCKA

Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102

DARIUSZ JUSZCZAK

Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102


Abstrakt

Celem badań była ocena zachwaszczenia łanu ziemniaka w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001–2003 na glebie brunatnej wyługowanej. Na podstawie badań stwierdzono obecność 30 taksonów, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Equisetum arvense oraz Chenopodium album. Największą liczbę chwastów odnotowano w obiektach, gdzie formowano redliny latem, najmniejszą na poletkach z uprawą jesienną i wiosenną. Powietrznie sucha masa nie zależała od sposobu uprawy roli. Nawożenie siarką elementarną w dawce 25 kg ha-2 podwiększało liczebność i powietrznie suchą masę chwastów w stosunku do pozostałych kombinacji. Istotnie najmniejsze zachwaszczenie odnotowano na poletkach kontrolnych. Stosowanie nawożenia siarką, bez względu na formę i dawkę, spowodowało wypadnięcie Cirsium arvense.

Słowa kluczowe:

uprawa redlinowa, nawożenie siarką, ziemniaki, zachwaszczenie

Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Tow. Chemii i Inżynierii Ekologicznej. Opole.

Bujak K., Frant M., 2006. Wpływ uproszczonej uprawy roli i nawożenia mineralnego na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lessowej. Acta Agrobotanica, 59, 2, 345–352.

Duer J., 1985. Wpływ sposobu uprawy pożniwnej na wschody chwastów i plony zbóż w zmianowaniach zbożowych. Pam. Puł., 86, 131–142.

Dzienia S., Karnaś E., Sosnowski A., Romek B., 1988. Wpływ uprawy roli i nawożenia na plonowanie i zachwaszczenie roślin w zmianowaniu zbożowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 331, 257–266.

Eggers T., 1997. Environmental impact of chemical weed control in arable fields in the Federal Republik of Germany. Proc. Brighton Crop Protection Conference – Weeds – 1997, 267–275.

Gawęda D., Szymankiewicz K., 2007. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Annales UMCS, sec E, Agricultura 62, 1, 85–91.

Grant C.A., Derksen D.A., Blackshaw R.E., Entz., Janzen H.H., 2007. Differential response of weed and crop species to potassium and sulphur fertilizers. Can. J. Plant Sci. 87, 2, 293–296.

Haidar M.A., Sidahmed M.M., 2006. Elemental sulphur and chicken manure for the control of branched broomrape (Orobanche ramosa). Crop Protect. 25, 1, 47–51.

Heitefuss R., 1986. Auswirkungen von Unkräutern und Massnahmen der Unkrautbekämpfung auf andere Kriterien als den Ertrag. Proc. EWRS Symposium 1986, Economic Weed Control, 189–199.

Heitzmann A., Lys J.A., Nentwig W., 1992. Nűtzlingsfőrderung am Rand – oder: Vom Sinn des Unkrautes. Landwirtschaft Schweiz 5, 25–36.

Klikocka H., Sachajko J., 2007. Wpływ nawożenia ziemniaka siarką na plon bulw handlowych i sadzeniaków. Acta Agrophysica 10, 2, 383–396.

Kraska P., Pałys E., Kuraszkiewicz R., 2006. Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego i intensywności ochrony. Acta Agrophysica 8, 2, 423–433.

Lueang-A-Papong P., Niemann P., 1986. Wirkung einer Unkrautkonkurenz auf die Entwicklung der Sommergerste in Abhängigkeit von Unkrautart, Konkurrenzdauer und Stickstoffdűnger. Proc. EWRS Symposium 1986, Economic Weed Control, 113–120.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 1995. Vascular plants of Poland – a checklist. Polish Botanical Studies. Guidebook. Ser. 15, 1–303.

Nepalia R. V., Jain G.L., 1988. Effect of weed and sulphur management on weed dynamics and crop-weed competition for nutrients in Indian mustard (Brassica juncea (L.) Czern & coss). Ind. J. Weed Sci. 30, 1–2, 44–47.

Nepalia R.V., Kumawat S.K., 2004. Influence of weed control and sulphur nutrition on weed dynamics and productivity of pea (Pisum sativum L.). Ind. J. Weed Sci. 36, 3–4, 285–286.

Oleszek W., 1994. Brassicacae jako rośliny alternatywne umożliwiające kontrolę zachwaszczenia w rolnictwie zachowawczym. Fragm. Agronom., 4, 44, 5–18.

Ostrowska A., Gawlinski S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Parven K.S.C.S., Rajbir S.S.C, 2000. Effect of weed managemnet and sulphur fertilization on weeds and yield in greengram and blackgram intercropping system. Ind. J. Weed Sci. 32, 1–2, 25–30.

Pawłowski F., Pomykalska A., 1982. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie ziemniaków. Rocz. Nauk Roln., A, 105, 2–3, 69–82.

Pawłowski F., Wesołowski M., 1983/1984. Studia nad plonowaniem i zachwaszczeniem roślin w monokulturze. Cz. I. Ziemniak. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 38/39, 23–36.

Podstawka-Chmielewska E., Kwiatkowska J., Kosior M., 2000. Plenność niektórych gatunków chwastów segetalnych w łanie różnych roślin uprawnych na glebie lekkiej i ciężkiej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 55, 29–39.

Pomykalska A: Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na zachwaszczenie i plonowanie. Cz. II. Plonowanie ziemniaka. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 41, 35–43.

Roztropowicz S (red.), 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakami. IHAR, Jadwisin, 1–50.

Różyło K., Pałys E., 2007. Wpływ systemów nawożenia na zachwaszczenie ziemniaka jadalnego uprawianego na glebie lekkiej i ciężkiej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 62, 1, 131–140.

Rudnicki F., Jaskulski D., 2006. Ocena wzajemnego oddziaływania konkurencyjnego pomiędzy roślinami uprawnymi a chwastami w łanach. Acta Sci. Pol., Agricultura, Agronomia, 5, 1, 45–52.

Saraf P.K., Chander C.S.R.S.S., 2000. Effect of weed management and sulphur fertilization on weeds and yield in greengram and blackgram intercroping system. Ind. J. Weed Sci. 32, 1–2, 25–30.

Szymankiewicz K., Jankowska D., Deryło S., Gawęda D., 2002. Kształtowanie się zachwaszczenia ziemniaka w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Mat. konf., Pam. Puł. 130/2, 719–729.

Trętowski J., Wójcik A., 1988. Metodyka doświadczeń rolniczych. WSRP Siedlce.

Zarzecka K., 2004. Ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3, 2, 195–202.
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010HANNA KLIKOCKA 
Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102
DARIUSZ JUSZCZAK 
Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora