Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Produkcyjność pszenicy ozimej odmiany Turnia i Rysa wysiewanej w siewie czystym i mieszanym w zależności od systemu uprawy roli

ANDRZEJ LEPIARCZYK

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

TEOFIL ŁABZA

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

KATARZYNA PUŻYŃSKA

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


Abstrakt

Badania prowadzono w ścisłym doświadczeniu płodozmianowym założonym w Stacji Doświadczalnej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie-Mydlnikach (50˚08' N, 19˚85' E). Doświadczenie polowe realizowano w latach 2006–2008 metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Przedplonem pszenicy ozimej był bobik. Pierwszym czynnikiem doświadczenia był system uprawy roli (płużny – tradycyjny i bezpłużny – uproszczony). Drugim czynnikiem doświadczenia była odmiana pszenicy ozimej (Turnia i Rysa) wysiewana w siewie czystym lub mieszanym (w stosunku 1:1). Oceny produkcyjności odmian pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanej uprawy roli dokonano w oparciu o plon ziarna, białka ogólnego i wartości energetycznej plonu, przyjmując, że 1 kg s.m. = 18,41 MJ. Stwierdzono istotne zróżnicowanie produkcyjności odmian wyrażonej plonem suchej masy, białka ogólnego i energii.

Słowa kluczowe:

produkcyjność, pszenica ozima, odmiana, systemy uprawy roli

Arseniuk E., Oleksiak T., 2009. Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku. [W:] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG – PIB Puławy, 14, 293–305.

Carr P.M., Horsley R.D. Poland W.W., 2003. Tillage and seeding rate effects on wheat cultivars I. Grain production. Crop Sci. 43 (1), 202–209.

Chatskikh D., Olesen J.E., Hansen E.M., Elsgaard L., Petersen B.M., 2008. Effects of reduced tillage on net greenhouse gas fluxes from loamy sand soil under winter crops in Denmark. Agric. Ecosyst. Environ. 128, 117–126.

Ciha A.J., 1982. Yield and yield components of four spring wheat cultivars grown under three tillage systems. Agron J. 74 (2) 317–320.

Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 314, 11–13.

Janosky J. S., Young D. L., Schillinger W. F., 2002. Economics of conservation tillage in a wheat–fallow rotation. Agron. J. 94, 527–531.

Jarrige R., 1993. Żywienie przeżuwaczy. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

Kordas L., 1999. Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Folia Univ. Agric. Stein., Agricultura 74, 47–52.

Kordas L., 2005. Energy and economic effects of reduced tillage in crop rotation. Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1), 51–59.

Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A., 2009. Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. [W:] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i Raporty IUNG – PIB Puławy, 14, 27–54.

Kulig B., Lepiarczyk A., Oleksy A., Kołodziejczyk M., 2010. The effect of tillage system and forecrop on the yield and values of LAI and SPAD indices of spring wheat. Eur. J. Agron., 33 (1), 43–51.

Lafond G.P., May W.E., Stevenson F.C., Derksen D.A., 2006. Effects of tillage systems and rotations on crop production for a thin Black Chernozem in the Canadian Prairies. Soil Till. Res. 89, 232–245.

Lithourgidis A.S., Dhima K.V., Damalas C.A., Vasilakoglou I.B., Eleftherohorinos I.G., 2008. Tillage effects on wheat emergence and yield at varying seeding rates, and on labor and fuel consumption. Crop Sci. 46, 1187–1192.

Loyce C., Meynard J.M., Bouchard C., Rolland B., Lonnet P., Bataillon P., Bernicot M.H., Bonnefoy M., Charrier X., Debote B., Demarquet T., Duperrier B., Félix I., Heddadj D., Leblanc O., Leleu M., Mangin P., Méausoone M., Doussinault G., 2008. Interaction between cultivar and crop management effects on winter wheat diseases, lodging, and yield. Crop Protect. 27, 1131–1142.

Małecka I., 2006. Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli. Fragm. Agron. 23(2), 261–272.

Nail E.L., Young D.L., Schillinger W.F., 2007. Diesel and glyphosate price changes benefit the economics of conservation tillage versus traditional tillage. Soil Till. Res. 94, 321–327.

Ozpinar S., Cay A., 2006. Effect of different tillage systems on the quality and crop productivity of a clay–loam soil in semi-arid north-western Turkey. Soil Till. Res. 88, 95–106.

Rieger S., Richner W., Streit B., Frossard E., Liedgens M., 2008. Growth, yield, and yield components of winter wheat and the effects of tillage intensity, preceding crops, and N fertilisation. Eur. J. Agron. 28, 405–411.

Sánchez-Girón V., Serrano A., Suárez M., Hernanz J.L., Navarrete L., 2007. Economics of reduced tillage for cereal and legume production on rainfed farm enterprises of different sizes in semiarid conditions. Soil Till. Res. 95, 149–160.

Schillinger W.F., Young D.L., 2004. Cropping systems research in the world's driest rainfed wheat region. Agron. J. 96, 1182–1187.

Singh B., Malhi S.S., 2006. Response of soil physical properties to tillage and residue management on two soils in a cool temperate environment. Soil Till. Res. 85, 143–153.

Šíp V., Růžek P., Chrpová J., Vavera R., Kus H., 2009.The effect of tillage practice, input level and environment on the grain yield of winter wheat in the Czech Republic. Field Crops Res., 113 (2), 131–137.

Tebrügge F., Düring R.A., 1999. Reducing tillage intensity – a review of results from a long-term study in Germany. Soil Till. Res. 53, 15–28.

Uri N.D., 2000. An evaluation of the economic benefits and costs of conservation tillage. Environ. Geol. 39 (3–4), 238–248.

Verch G., Kächele H., Höltl K., Richter C., Fuchs C., 2009. Comparing the profitability of tillage methods in Northeast Germany a field trial from 2002 to 2005. Soil Till. Res. 104, 16–21.

Weber R., Biskupski A., 2008. Wpływ gęstości i terminu siewu na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej w warunkach bezpłużnej uprawy roli. Annales UMCS, sec. E, 63, 1, 17–24.

Weber R., Hryńczuk B., 2004. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na zmienność plonowania i komponentów plonu kilku odmian pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E, 59, 1, 501–508.

Weber R., Podolska G., 2008. Wpływ sposobu uprawy roli, terminu i gęstości siewu na plonowanie odmian pszenicy ozimej. Inż. Roln. 1(99), 395–400.

Weber R., Zalewski D., 2005. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w warunkach Dolnego Śląska. Annales UMCS, sec. E, 60, 59–70.

Zamani A.S., Nasseri A., 2007. Tillage method and seed rate effects on dryland winter wheat. Asian J. Plant Sci. 6(5), 864–868.
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010ANDRZEJ LEPIARCZYK 
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
TEOFIL ŁABZA 
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
KATARZYNA PUŻYŃSKA 
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 KrakówLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora