Zmiany właściwości teksturalnych wybranych odmian gruszek spowodowane przechowywaniem

Katarzyna Wróblewska-Barwińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rafał Nadulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

Celem pracy była charakterystyka właściwości cechujących teksturę wybranych odmian gruszek przed i po ośmiotygodniowym okresie ich chłodniczego przechowywania. Zakres pracy obejmował wyznaczenie ędrności, twardości i spoistości miąższu oraz wytrzymałości skórki gruszek, a także określenie zakresu zmian tych wielkości po przechowywaniu badanego materiału. Stwierdzono, że podczas zechowywania następuje istotny statystycznie, z wyjątkiem spoistości, spadek wartości parametrów charakteryzujących teksturę badanych odmian gruszek. Zakres zmian poszczególnych parametrów był zróżnicowany i zależał od cech odmianowych. Przed i po przechowywaniu najwyższą jędrnością i twardością miąższu, wartością pracy penetracji i odpornością skórki na przebicie charakteryzowała się odmiana Lukasówka, natomiast najniższe wartości analizowanych wielkości zaobserwowano w przypadku odmiany Generał.

Słowa kluczowe:

tekstura, miąższ, skórka, gruszki, przechowywanie

Bourne M.C., 2002. Food texture and viscosity. Academic Press, New York, 416.

De Belie N., Hallett I.C., Harker R., De Baerdemaeker J., 2000. Influence of ripening and turgor on the tensile properties of pears: a microscopic study of cellular and tissue changes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 125(3), 350–356.

DeEll J.R., Slingerland K., 2012. Recommendation for harvest and storage of pears. FactSheet, Order 12-041, 1–8. http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/12-041.htm

Eccher Zerbini P., 2002. The quality of pear fruit. Acta Hort. 596, 805–810.

Harker F.R., Redgwell R.J., Hallet I.C., Murray S.H., 1997. Texture of fresh fruits. Hort. Rev. 20, 121–224.

Hoehn E., Gasser F., Guggenbühl B., Künsch U., 2003. Efficacy of instrumental measurements for determination of minimum requirements of firmness, soluble solids, and acidity of varieties in comparison to consumer expectations. Postharvest Biol. Technol. 27, 27–37. http://www.sadinfo.pl/artykuly-2011/12011/152-jakich-jablek-i-gruszek-szukaja-polacy.html

Johnson D.S., Luton M.T., 1996. Maturity indices to predict optimum harvest date for the storage of Conference pears in the UK. In: Determination and prediction of optimum harvest date of apples and pears. COST 94: The postharvest treatment of fruit and vegetables, de Jager A., Johnson D., Hoehn E. (eds), 133–147.

Lange E., Ostrowski W., 1992. Przechowalnictwo owoców. PWRiL, Warszawa, 301.

Ma S.S., Chen P.M., 2003. Storage disorder and ripening behaviour of ‘Doyenne du Comice’ pears in relation to storage conditions. Postharvest Biol. Technol. 28, 281–294.

Makosz E., 2011. Wielkość zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji jabłek, gruszek, wiśni i czereśni. XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze, Tow. Rozwoju Sadów Karłowych, Limanowa 4–5 marca.

Nadulski R., Wróblewska-Barwińska K., Strzałkowska K., 2012. Doświadczalna charakterystyka właściwości teksturalnych wybranych odmian gruszek. Inżynieria Roln. 3(138), 165–173.

Paull R.E., 1999. Effect of temperature and relative humidity on fresh commodity quality. Postharvest Biol. Technol. 15, 263–277.

Pawłowicz B., 2001. Kontrolowana atmosfera, sposób na jakość jabłek. Chłodnictwo 4, 38–42.

Recommendations of an EEC Working Group., 1985. Measurement of the quality of apples. Luxemburg, Office of Official Publications of the European Communites, Catalouge number: CD-NK-85-006-EN-C.

Richardson D.G., Kupferman E., 1997. Controlled atmosphere storage of pears. Postharvest Horticulture. In Proc. Seventh International Controlled Atmosphere Research Conference, Vol. 2, Davis: Univ. Calif. Postharv. Hort. Ser. 31–35.

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1619/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. – Jabłka i gruszki.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2003 – zmiany do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1619/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. – Jabłka i gruszki.

Skrzyński J., 1999. Wpływ warunków KA i ULO na zachowanie jakości przechowywanych jabłek odmiany Jonagold i Rubin. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 351(66), 251–257.

StatSoft, Inc. 2003. STATISTICA (data analysis software system), version 6. www.statsoft.com.

Surmacka-Szczesniak A., 2002. Texture is a sensory property. Food Qual. Prefer. 13, 215–225.

Wang J., 2003. Anisotropic relaxation properties of pear. Biosys. Eng. 85(1), 59–63.

Wawrzyńczak A., Rutkowski K.P., Kruczyńska D.E., 2008. Jakość owoców wybranych odmian gruszy w zależności od temperatury przechowywania. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 16, 153–162.

Wawrzyńczak A., Rutkowski K.P., Kruczyńska D.E., 2006. Changes in fruit quality in pears during CA storage. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14 (suppl. 2), 77–84.

Pobierz

Opublikowane
2013-06-30Katarzyna Wróblewska-Barwińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Rafał Nadulski 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora