Przeciwdziałanie marnowaniu niewykorzystanej żywności w Polsce w świetle planowanych aktów prawnych

Konrad Żukiewicz

Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstrakt

Celem pracy była logistyczno-prawna charakterystyka instytucjonalnego przeciwdziałania marnowaniu żywności, które staje się globalnym problemem gospodarczym, środowiskowym i etycznym. Przeanalizowano akty prawne organizacji międzynarodowych i kroki podjęte w celu złagodzenia problemu w wybranych krajach. Przedstawiono stan ścieżki legislacyjnej projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w Polsce wraz z możliwościami uzupełnienia treści ustawy o sprawdzone rozwiązania w innych krajach. Scharakteryzowano współpracę pomiędzy sektorem dystrybucji a organizacjami pozarządowymi jako kluczową w ograniczeniu skali zjawiska. Z badań wynika konieczność odpowiedniej interpretacji terminu minimalnej trwałości, weryfikacji tego terminu według charakterystyki produktów, a także prawnego uregulowania dalszego ich wykorzystania.

Słowa kluczowe:

marnowanie żywności, organizacje pozarządowe, gospodarka, Unia Europejska, sektor dystrybucji

Buchner, B., Fischler, C., Gustafson, E., Reilly, J., Riccardi, G., Ricordi, C., Veronesi, U. (2012). Food waste: causes, impacts and proposals. Barilla Center for Food and Nutrition, Rome.

Federacja Polskich Banków Żywności (2012). Raport: Marnowanie żywności w Polsce i Europie 2012, http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/organizacje_pozarzadowe/SDZ_2012_10_16_RAPORT.pdf

Federacja Polskich Banków Żywności (2013). Raport: Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa, http://www.niemarnuje.pl/files/raport-marnowanie-zywnosci_2013.pdf

Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U. (2011). Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention. FAO, Rome, Italy.

Kołożyn-Krajewska, D. (2016). Jak uniknąć marnotrawienia żywności – strategie poprawy wydajności łańcucha dystrybucji w UE w zakresie przekazywania darowizn żywności na cele charytatywne. Opinie i ekspertyzy (OE-249). Kancelaria Senatu, Warszawa.

Komisja Europejska (2016). Zestawienie informacji. Ograniczenie marnowania żywności: odpowiedź UE na globalne wyzwanie. Bruksela.

FUSIONS (2016). Estimates of European food waste levels [Szacunki poziomów marnotrawienia żywności w Europie], www.eu-fusions.org

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycz- nia 2012 r. Jak uniknąć marnotrawienia żyw- ności: strategie na rzecz poprawy wydajności łań- cucha żywnościowego w UE (2011/2175(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//PL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0207+0+DOC+XML+V0//PL

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (A/RES/70/1), http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,25.html

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz. 1027).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).

Waskow, F., Blumenthal, A., Eberle, U., von Borstel, T. (2016). Studie: Situationsanalyse zu Lebensmittelverlusten im Einzelhandel, der Außer-Haus-Verpflegung sowie in privaten Haushalten und zum Verbraucherverhalten (SAVE). Im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Wilts, H., Nicolas, J., Schinkel, J., Friedrich, C., Steinmann, F., Knappe, F., Theis, S., Reinhard, J. (2018). Dokumentation zum Fachforum 2017: Lebensmittelverschwendung wirksam reduzieren − gemeinsam mehr erreichen. Im Auftrag des Umweltbundesamtes (DBU).

Wrzosek, M., Bilska, B., Kołożyn-Krajewska, D., Krajewski, K. (2014). Ograniczenie strat produktów mleczarskich w handlu detalicznym jako element społecznie odpowiedzialnego biznesu. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrobiz., 16(6), 541–546.
Pobierz

Opublikowane
2019-05-15Konrad Żukiewicz 
Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.