Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych w kontekście wykorzystania koni w urozmaicaniu oferty turystycznej

IWONA JANCZAREK

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

KATARZYNA OBARA

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MONIKA PRZETACZNIK

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

IZABELA WILK

Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

KATARZYNA SIDOROWICZ

Department of Genetics and Horse Breeding University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, B. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

Celem pracy stała się ocena profilu działalności krajowych gospodarstw agroturystycznych, rozpatrywanej również w kontekście wykorzystania koni w kształtowaniu atrakcyjnej oferty turystycznej oraz potencjalnych możliwości rozwoju tego typu usług. Materiał do badań stanowiły odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, która była skierowana do właścicieli gospodarstw agroturystycznych niewykorzystujących koni (gospodarstwa ogólne) i wykorzystujących konie (gospodarstwa konne). Ankieta zawierała 11 pytań, które dotyczyły m.in. charakterystyki gospodarstwa i potencjalnych odbiorców oferty. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że liczba miejsc noclegowych w krajowych gospodarstwach agroturystycznych jest najczęściej nieduża, natomiast konne gospodarstwa agroturystyczne charakteryzują się zarówno znacznie rozbudowaną bazą noclegową i większą powierzchnią, co może być podyktowane możliwością organizowania dużych imprez hipicznych, a także specyfiką użytkowania oraz hodowli koni. Można przypuszczać, że w krajowych gospodarstwach agroturystycznych najczęściej będzie się spotykało wykorzystywane do nauki jeździectwa koniki polskie, hucuły i konie małopolskie. Sytuacja ta powinna pozytywnie wpływać na rozwój hodowli koni wymienionych ras w ramach programu ochrony zasobów genetycznych.

Słowa kluczowe:

agroturystyka, oferta specjalna, konie

Adamowicz M., Świstek I., 2009. Turystyka konna w regionie świętokrzyskim. Koń w turystyce i rekreacji. PSW, Biała Podlaska, 113–146.

Bąk I., 2005. Analiza statystyczna stanu i dynamiki zmiennych charakteryzujących bazę noclegową agroturystyki w Polsce w latach 1998–2002. Zesz. Nauk. US 415.

Brščić K., 2006. The impact of agrotourism on agricultural production. Sci. J. Agric. 7(3), 559–563.

Chodkiewicz K., Drabek E., 2009. Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździeckiej jako elementy promocji lasów państwowych. Stud. Mat. CEPL 4 (23), 291–298.

Ciodyk T., 1999. Agroturystyka w Polsce – znaczenie, szanse i bariery rozwoju. AWRSP, Warszawa.

Grobelny J., 2007. Sylwetka instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna. Koń w turystce i rekreacji. PSW, Biała Podlaska, 249–261.

Grobelny J., 2009. Wybrane prawne aspekty rekreacji jeździeckiej. Koń w turystce i rekreacji.

PSW Biała Podlaska, 236–246.

Grzywa M., Pociecha M., 2006. Analiza aktywności turystycznej polskich internautów. Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów, 393–405.

Haller M., 2002. Rasy koni. Multico, Warszawa.

Janczarek I., Próchniak T., 2010. Malopolski horse breeding development in the light of its changes in the Lublin region. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 28 (4), 26–35.

Janczarek I., Zniszczyńska A., 2009. Organization of horse-ride tourism in Lublin region in the aspect of expectations of people taking advantage of that leisure form. Annales UMCS, sec.

EE, Zootechnica 27(1), 20–26.

Krupińska W., 2003. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie zachodniopomorskim, Zesz. Nauk. AR w Krakowie 402, 161–170.

Łuszczyński J., Kulisa M., Pieszka M., Długosz B., Piech M., 2003. Rekreacja konna jako jedna z ofert gospodarstw agroturystycznych w wybranych regionach Polski PołudniowoWschodniej. Rocz. Nauk. Zoot. 18, 159–162.

Parker R.E., 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. PWN, Warszawa, 133–136.

Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007. Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 9(2), 288–301.

Pruski W., Grabowski J., Chuch S., 2006. Hodowla koni. PWRiL, Warszawa.

Quinn A., 2004. Environmental aspects of horses on trails. EnviroHorse, California.

Styperek J., 2010. Atrakcyjność szlaków turystycznych jako element aktywizacji turystycznej.

Zesz. Nauk. WSHiU w Poznaniu 19, 261–268.

Walkowicz E., Bandosz T., 2004. Reakreacja konna w gospodarstwach agroturystycznych Kotliny Kłodzkiej. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72, 5, 169–173.

Zawadka J., 2010. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Opublikowane
2015-12-02IWONA JANCZAREK 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MONIKA ZASTRZEŻYŃSKA 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
KATARZYNA OBARA 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MONIKA PRZETACZNIK 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
IZABELA WILK 
Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
KATARZYNA SIDOROWICZ 
Department of Genetics and Horse Breeding University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>