Ślad wodny w produkcji zwierząt rzeźnych

MARIUSZ FLOREK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

JOANNA BARŁOWSKA

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Wpływ człowieka na środowisko naturalne okazał się znacznie większy i szybszy, niż tego oczekiwano, a ludzkość wykorzystuje więcej zasobów i bogactw naturalnych niż Ziemia jest zdolna odtworzyć. Obecnie sektor produkcji zwierzęcej wykorzystuje na świecie ok. 75% wszystkich terenów rolniczych i jednocześnie korzysta z ok. 30% globalnych zasobów wody w rolnictwie. Oczekiwany wzrost zapotrzebowania na produkty pochodzenia zwierzęcego w przyszłości będzie wpływać na środowisko jako efekt rosnących dochodów, wzrostu populacji i urbanizacji. Dlatego też wiedza o zapotrzebowaniu na wodę dla zwierząt gospodarskich w różnych systemach produkcji jest zagadnieniem o strategicznym znaczeniu. Ślad wodny dla zwierząt rzeźnych jest uzależniony przede wszystkim od typu zadawanej paszy, a także od efektywności produkcyjnej zwierząt. Dodatkowo stosunek pasz objętościowych do koncentratów paszowych oraz ich rodzaj również istotnie wpływają na wielkość śladu wodnego. Ze względu na wykorzystanie zasobów wody słodkiej produkty zwierzęce z systemów pastwiskowych są bardziej preferowane niż te uzyskane w systemach przemysłowych.

Słowa kluczowe:

ślad wodny, mięso, zwierzęta gospodarskie, pasze

Alexandratos N., Bruinsma J., 2012. World Agriculture Towards 2030/2050. The 2012 Revision. ESA Working Paper No. 12-03, Agricultural Development Economics Division, FAO, Rome, http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (dostęp 30.03.2017).

Allan J.A., 1993. Fortunately, there are substitutes for water otherwise our hydro-political futures would be impossible. W: UK Overseas Development Administration, Priorities for Water Resources Allocation and Management, London, 13–26.

Bates B.C., Kundzewicz Z.W., Wu S., Palutikof J.P., 2008. Climate Change and Water. IPCC Secretariat, Geneva, Switzerland.

Busscher W., 2012. Spending our water and soils for food security. J. Soil Water Conserv. 67, 228–234.

Chapagain A.K., Hoekstra A.Y., 2003. Virtual Water Flows between Nations in Relation to Trade in Livestock and Livestock Products; Value of Water Research Report Series No. 13, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.

Chapagain A.K., Hoekstra A.Y., 2004. Water Footprints of Nations; Value of Water Research Report Series No. 16, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

FAO 2017. http://www.fao.org/gleam/en/ (dostęp 30.03.2017).

Foley J.A., Ramankutty N., Brauman K.A., Cassidy E.S., Gerber J.S., Johnston M., Mueller N.D., O’Connell C., Ray D.K., West P.C., Balzer C., Bennett E.M., Carpenter S.R., Hill J., Monfreda C., Polasky S., Rockström J., Sheehan J., Siebert S., Tilman D., Zaks D.P.M., 2011. Solutions for a cultivated planet. Nature 478, 337–343.

Gerbens-Leenes P.W., Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y., 2011. A comparative study on the water footprint of poultry, pork and beef in different countries and production systems, Value of Water Research Report Series No. 55, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.

Gerbens-Leenes P.W., Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y., 2013. The water footprint of poultry, pork and beef: A comparative study in different countries and production systems. Water Resour. Ind. 1, 25–36.

Godfray H.C.J., Beddington J.R., Crute I.R., Haddad L., Lawrence D., Muir J.F., Pretty J., Robinson S., Thomas S.M., Toulmin C., 2010. Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science 327, 812–818.

Herrero M., Wirsenius S., Henderson B., Rigolot C., Thornton P., Havlik P., de Boer I., Gerber P., 2015. Livestock and the environment: what have we learned in the past decade? Annu. Rev. Environ. Resour. 40, 177–202.

Hoekstra A.Y., 2010. The Water Footproint of Animal Products. W: J. D’Silva, J. Webster (red.), The meat crisis: Developing more sustainable production and consumption, Earthscan, London, UK, 22–33.

Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., 2007. Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern. Water Resour. Managem. 21, 35–48.

Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., Aldaya M.M., Mekonnen M.M., 2011. The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard. Earthscan, London, UK.

Hoekstra A.Y., Hung P.Q., 2002. Virtual water trade. A quantification of virtual water flows between nations in relation to international trade. International Expert Meeting on Virtual Water Trade 12 (11), 1–244.

ISO 14046, 2014. Environmental Management – Water Footprint – Principles, Requirements and Guidelines.

Kirby R.M., Bartram J., Carr R., 2003. Water in food production and processing: quantity and quality concerns. Food Control 14, 283–299.

Mancosu N., Snyder R.L., Kyriakakis G., Spano D., 2015. Water scarcity and future challenges for food production. Water 7, 975–992.

Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y., 2010. The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products, Value of Water Research Report Series No. 48, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.

Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y., 2012. A global assessment of the water footprint of farm animal products. Ecosystems 15, 401–415.

OECD, 2017. Meat consumption (indicator). doi: 10.1787/fa290fd0-en (dostęp 30.04.2017).

Palhares J.C.P., Morelli M., Junior C.C., 2017. Impact of roughage-concentrate ratio on the water footprints of beef feedlots. Agricult. Sys. 155, 126–135.

Ran Y., van Middelaar C.E., Lannerstad M., Herrero M., de Boer I.J.M., 2017. Freshwater use in livestock production – To be used for food crops or livestock feed? Agricult. Sys. 155, 1–8.

Revell B.J., 2015. One Man’s Meat... 2050? Ruminations on Future Meat Demand in the Context of Global Warming. J. Agricult. Econ. 66 (3), 573–614.

Ridoutt B.G., Page G., Opie K., Huang J., Bellotti W., 2014. Carbon, water and land use footprints of beef cattle production systems in Southern Australia. J. Clean. Prod. 73, 24–30.

Rijsberman F., 2006. Water scarcity: Fact or fiction? Agricult. Water Managem. 80, 5–22.

Seré C., Steinfeld H., Groenewold J., 1995. World Livestock Production Systems: Current Status, Issues and Trends, FAO Animal Production and Health Paper, 127.

Schornagel J., Niele F., Worrell E., Böggemann M., 2012. Water accounting for (agro)industrial operations and its application to energy pathways. Resour. Conserv. Recycl. 61, 1–15.

SIWI, IFPRI, IUCN, IWMI, 2005. Let it Reign: The New Water Paradigm for Global Food Security. Final Report to CSD-13. Stockholm International Water Institute, Stockholm.

Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., de Haan C., 2006. Livestock’s Long Shadow. Environmental Issues and Options. LEAD/FAO, Rome, Italy.

Westhoek H., Lesschen J.P., Rood T., Wagner S., De Marco A., Murphy-Bokern D., Leip A., van Grinsven H., Sutton M.A., Oenema O., 2014. Food choices, health and environment: effects of cutting Europe’s meat and dairy intake. Glob. Environ. Chang. 26, 196–205.
Pobierz

Opublikowane
2017-09-15MARIUSZ FLOREK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
JOANNA BARŁOWSKA 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ZYGMUNT LITWIŃCZUK 
Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>