Quantitative and qualitative analysis of live sheep production from mass breeding system Part II. Slaughter value of live sheep and the analysis of conditions of the functioning of the sheep breeding sector

Marcin Józef Liśkiewicz

Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Tomasz Maria Gruszecki

Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Monika Greguła-Kania

Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The present paper continues the analysis of the conditions of live sheep production presented in Part I and focuses on the evaluation of the slaughter value of lambs. The slaughter
value analysis of lambs produced in Poland was performed studying the quantitative and qualitative traits. The obtained results and those from previous researches served as a basis for SWOT analysis that allowed for an overall assessment of opportunities and threats of the functioning of the Polish sheep industry within the whole agricultural production system. The slaughter analysis indicates good quality of lamb carcasses produced in Lublin. The results indicate a number of weaknesses and threats which are obviously negative for the Polish sheep production sector but the present authors think that the strengths make the true potential of the sheep farming sector. Numerous points may be improved through all sorts of organizational decisions and administrative practices. An increase in the sheep population in Poland could also be beneficial contributing to active protection of the agricultural land against degradation. It is well known that we are losing vast areas of prime farmland and therefore, the sustainability of our farmland is a true challenge for the present and future landowners, while small ruminants, mainly sheep, are very useful in such situations. It should be stated that the activities initiated to improve the Polish sheep farming situation are arduous and require full commitment of both producers as well as state-run and selfgoverning institutions engaged in these problems. It seems, though, that steady and consistent
efforts are the key to improve the situation in the sheep production not only in the Lublin region but in all Poland as well.

Słowa kluczowe:

lamb, slaughter value, SWOT analysis

Baruk A.I., Gruszecki T.M., Greguła-Kania M., 2012. Wiedza klientów jako kluczowy zasób rynkowy współczesnych przedsiębiorstw. Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania.
Praca zbiorowa pod red. J. Pyki Wyd. TNOiK, 15–24.
Borys B., Borys A., 2000. Cechy funkcjonalne mięsa jagnięcego w zależności od metody tuczu i standardu wagowego. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 6, 259–268.
Gruszecki T., Szymanowski M., 1995. Nowoczesne metody przyżyciowej oceny wartości rzeźnej owiec. Prz. Hod. 10, 18–19.
Gruszecki T.M., 1999. Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej do szacowania składu tkankowego żywych jagniąt. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 46, 7–14.
Gruszecki T.M., Lipecka Cz., Wierciński J., 1994. The content of fatty acids in the meat tissue of lambs of various genotypes, 45 th EAAP Meeting Edinburg, UK.
Gruszecki T.M., Strupieniuk Z., Patkowski K., Słomiany J., 2011. Wykorzystanie owiec do czynnej ochrony przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym. Prz. Hod. 12, 14–15.
Gruszecki TM., Lipecka Cz., Szymanowski M., Junkuszew A., 1999. Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej do określania jakości tusz jagnięcych. Pol. Tow. Zoot., Zesz. Nauk. 46,
37–46.
Gut A., Ślósarz P., 1994. Współzależności między przyżyciowymi wskaźnikami użytkowości rzeźnej jagniąt. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 13, PTZ, 167–169.
Kałuża H., Rzepecki R., 2003. Jakość jagnięciny jako instrument konkurencyjności na rynkach Unii Europejskiej. Pr. Nauk. AE we Wrocławiu 983.
Kędzior W., 1995. Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt. Zesz. Nauk. AE w Krakowie, Monografie, 123.
Kieć W., Knapik J., 1999. Wykorzystanie przyżyciowych pomiarów ultrasonograficznych w ocenie wartości rzeźnej tusz i w stacyjnej ocenie tryczków. Zesz. Nauk. Prz. Hod. PTZ 46,
15–25.
Kieć W., Knapik J., Roborzyński M., Krupiński J., Sikora J., 1994. Wyniki oceny tusz jagnięcych systemem EUROP przy różnych rodzajach tuczu. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 13, 311–312.
Klewiec J., Gruszecki T., Baranowski A., Markiewicz J., Gabryszuk M., 2000. Ocena wartości rzeźnej jagniąt utrzymywanych w systemie alkierzowym i pastwiskowym. Prz. Hod. 8, 49–50.
Lipecka Cz., Gruszecki T., Pięta M., Szymanowska A., 1997. Wykorzystanie owiec nizinnych do produkcji jagniąt rzeźnych w regionie lubelskim. In: Konf. Wpływ wybranych hodowli
i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. Mat. Konf. nauk.-tech. Kołuda Wielka, 23–24 października 1996, IZ Kraków, 97–104.
Liśkiewicz M.J, Gruszecki T.M., Greguła-Kania M., 2012. Quantitative and qualitative analysis of live sheep production from the mass breeding system. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica
30(4).
Machaczka J., 2001. Podstawy zarządzania. AE Kraków.
Milewski S., 2010. Mięso owcze – produkt o szczególnych cechach prozdrowotnych. Prz. Hod. 1, 21–23.
Nawara W., Osiowski M., Kluz J., Modelska M., 1963. Wycena tryków na podstawie badań wartości potomstwa w stacjach oceny tryków. Wyd. własne IZ 166, 48–58.
Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Szeliga W. 2000. Niektóre cechy jakościowe mięsa jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 5, 172–177.
Niżnikowski R., Borys B., Wójtowski J., Gruszecki T., 2002. Doskonalenie użytkowości mięsnej owiec krajowych w aspekcie rozwoju rynku mięsa owczego. Prz. Hod. 12, 1–8.
Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R., Szeliga W. 2000. Charakterystyka wybranych cech jakościowych mięsa koziołków i tryczków. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 5, 145–150.
Rant W., 1994. Wstępne badania nad zastosowaniem przyżyciowych pomiarów ultrasonograficznych przy ocenie jagniąt rzeźnych. Zesz. Nauk. Prz. Hod. PTZ 13, 217–225.
Rant W., Radzik-Rant A., Niżnikowski R., 2000. Metody oceny tusz i jakości mięsa owiec. Zesz. Nauk. PTZ 52, 115–125.
Stabryła A., 1995. Podstawy zarządzania firmą. PWN Warszawa.
Szymanowski M., 1999. Przydatność przyżyciowych pomiarów ultrasonograficznych do szacowania wybranych wskaźników wartości rzeźnej owiec. Pr. Mat. Zoot. 54, 65–75.
Ślósarz P., Stanisz M., Gut A., 1999. Przydatność przyżyciowych pomiarów USG do oceny wartości rzeźnej jagniąt mięsnego typu użytkowania. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 46, PTZ, 27–35.

Opublikowane
2013-09-30Marcin Józef Liśkiewicz 
Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tomasz Maria Gruszecki 
Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Monika Greguła-Kania 
Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora