Preliminary study of ichthyofauna in extensively exploited Głębokie Uścimowskie Lake with abnormal fish structure

Wojciech Płaska

Department of Hydrobiology, University of Life Sciences in Lublin Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Jacek Rechulicz

Department of Hydrobiology, University of Life Sciences in Lublin Dobrzańskiego 37, 20-262 LublinAbstrakt

The aim of research was to define the structure of ichthyofauna in a shallow, eutrophic lake where stocking and commercial catches were no conducted for over a dozen of years. In years 2008–2011 control fish catches were made with the use of gill nets. Based on this catches, 10 species of fish were found (in total) in this lake. During entire period of research 3 species of fish: Prussian carp, roach and brown bullhead were dominated in biomass and quality. During four years of research an upward trend in quantity and total biomass in Prussian carp population was observed. Caught fishes were got rather small and because of that they did not show any economic value. The ichthyofauna of Głębokie Uścimowskie Lake had untypical structure, with total absence of predator fish species. This abnormal in trophic structure probably had a significant impact on fish growth parameters such as small size and mass below 0.2 kg.

Słowa kluczowe:

eutrophic lake, abnormal trophic structure of ichthyofauna, management of fishing and angling

Adamczyk L.H., 1975. Sumik karłowaty, Ictalurus nebulosus (Le Sueur 1819) w biocenozie jeziora. Przegl. Zool. 19 (1), 71–73.
Appelberg M., 2000. Swedish standard methods for sampling freshwater fish with multi-mesh gillnets. Fiskeriverket Information 2000, 1.
Bieniarz K., Epler P., Achinger J., 1990a. Połowy wędkarskie na Żywieckim zbiorniku zaporowym. Rocz. Nauk. PZW, 3, 7–14.
Bieniarz K., Epler P., Sych R., 1990b. Połowy wędkarskie na Rożnowskim zbiorniku zaporowym. Rocz. Nauk. PZW, 3, 15–31.
CEN document, 2005. Water quality – Sampling of fish with multi-mesh gillnets. EN 14757:2005, 2005.
Goryczko K., Witkowski A., 2009. Gospodarka zarybieniowa a ochrona środowiska. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (2), 93–98.
Johansson L., Persson L., 1986. The fish community of temporary, eutrophic lakes. In: Riemann, M.B.S. (ed). Carbon dynamics of eutrophic, temporary lakes: the structure and functions of
the pelagic environment. Elsevier, 237–266.
Kahl U., Radke R. J., 2006. Habitat and food resource use of perch and roach in a deep mesotrophic reservoir: enough space to avoid competition? Ecol. Freshwater Fish 15, 48–56.
Kolejko M., 1998. Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus Le Sueur) w wodach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przegl. Ryb. 4, 19–22.
Kornijów R., 2001. Przyczyny sukcesu kolonizacyjnego sumika karłowatego Ictalurus nebulosus Le Sueur, 1819 w ekosystemach wodnych Polski. Przegl. Zool. 45 (1–2), 113–119.
Kornijów R., Rechulicz J., Halkiewicz A., 2003. Brown bullhead (Ictalurus nebulosus Le Sueur) in ichthyofauna of several Polesie lakes differing in trophic status. Piscaria 2 (1), 131–140.
Kornijów R., Halkiewicz A., 2007. Uwarunkowania zaburzeń sekwencji odkładania osadów dennych w płytkich jeziorach poleskich w kontekście ich przydatności do badań paleoekologicznych. Stud. Lim Tel. 1 (1), 83–86.
Kornijów R., Pęczuła W., Lorens B., Ligęza S., Rechulicz J., Kowalczyk-Pecka D., 2002. Shallow Polesie lakes from the view point of the alternative stable states theory. Acta Agrophysica 68,
61–72.
Lammens E.H.R.R., 1999. The central role of fish in lake restoration and management. Hydrobiologia 395/396, 191–198.
Mickiewicz M., 2010. Analiza ekonomicznej efektywności zarybień jezior użytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w Ełku. Kom. Ryb. 4, 5–12.
Penczak T., Galicka W., Grzybkowska M., Koszaliński H., Janiszewska M., Temech A., Zaczyński A., Głowacki Ł., Marszał L., 1993. Wpływ zbiornika Jeziorsko na jakość wody w Warcie,
populacje ryb i ich bazę pokarmową (1985–1992). Rocz. Nauk. PZW 6, 79–114.
Płaska W., Rechulicz J., 2008. Occurrence of Fish in shallow littoral and open water zone of lake Skomielno. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. OL PAN 5 A, 99–105.
Radwan S., Jarzynowa B., Girsztowtt., 1992. Stan ichtiofauny jezior Poleskiego Parku Narodowego, oraz propozycje prowadzenia w nich działań hodowlanych. In: Radwan S. Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. PPN, AR Lublin, 1–30.
Radwan S., Kornijów R., 1998. Hydrobiologiczne cechy jezior: stan aktualny i kierunki zmian. In: Harasimiuk M., Michalczyk Z., Turczyński M. (ed.) Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia
przyrodnicza. Wyd. UMCS, Lublin, 129–144.
Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Wojciechowska W., Sender J., Jaszczenko P., 2002. Ekosystemy wodne Polesia – stan aktualny i kierunki zmian. In: Radwan S., Gliński J., Geodecki M. (ed.)
Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica 66, 89–120.
Rechulicz J., 2008. Age and growth rate of perch (Perca fluviatilis L.) from a special angling lake Skomielno, Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 26, 1, 8–19.
Wiśniewolski W., 2002. Changes in the ichthyofauna composition, biomass and catches in selected Polish dam reservoirs. Arch. Pol. Fish. 10, 2, 5–73.
Wiśniewolski W., 2008. Uwarunkowanie i prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w Zbiornikach Zaporowych. Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość, PZW, 78–89.
Wołos A., 1994. Wędkarstwo jako element użytkowania jezior. In: A. Wołos (ed.) Aktualne problemy rybactwa. IRŚ, Olsztyn, 119.
Wołos A., 2008. Rejestracja połowów wędkarskich a konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na przykładzie wybranych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego. Użyt.
Ryb. Nowa Rzecz. PZW, 102–119.
Wołos A., Wojda R. Cieśla M., 2004. Łowiska specjalne, organizacja i zarządzanie. Wyd. IRS, Olsztyn, ss. 113.
Wołos A., Leopold M., 2006. Podstawowe wyróżniki gospodarki rybacko-wędkarskiej w procesie ekorozwoju. In: Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój (ed. A. Wołos). Wyd. IRS, Olsztyn, 21–26.
Zdanowski B., 2008. Ograniczenia rozwoju akwakultury w warunkach degradacji środowiska. Kom. Ryb. 3, 1–6.

Opublikowane
2012-09-30Wojciech Płaska 
Department of Hydrobiology, University of Life Sciences in Lublin Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Jacek Rechulicz 
Department of Hydrobiology, University of Life Sciences in Lublin Dobrzańskiego 37, 20-262 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora