The effect of alternated share of corn and oats ingredients on the fatty acids content in extrudates

Antoni Lipiec

Instytut Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Ryszard Kazimierz Pisarski

Instytut Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The changes in the share of fatty acids in corn and oat mixtures differing in proportion of ingredients, as affected by extrusion-cooking (temperature profile: 110/145/175/175/125oC; stock moisture: 15%), were established. Apart from the composition of the stock mixture in every extrudate a significant decline in lipids and crude fibre constituents were noted, whilst the content of nitrogen-free-extractives in dry matter increased. The share of SFA, UFA and EFA in the dry matter of extrudates was positively related to the oat bran content in the mixture prior to process-ing. With the low content of bran in the mixture intensive binding of UFA was observed. Once the content of oat bran was increased the binding capacity decreased significantly. At the proportion of 20% of bran the share of UFA in extrudate was as low 11% compared to the initial share in the stock mixture. With the proportion of 80% of bran, the share of UFA in dry matter reached 81% of their content in the stock mixture (prior to extrusion-cooking).

Słowa kluczowe:

corn, oat, extrusion-cooking, fatty acids

AOAC, 1999. Official methods of analysis, 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD, USA.
Bhatnagar S., Hanna M.A., 1994a. Amylose lipid complex formation during single-screw extru-sion of various corn starches. Cereal Chem., 71, 582–587.
Bhatnagar S., Hanna M.A., 1994b. Extrusion processing conditions for amylose lipid complexing. Cereal Chem., 71, 588–593.
Kahlon T., Edwards R., Chow F., 1998. Effect of extrusion on hypocholesterolemic properties of rice, oat, corn and wheat bran diets in hamsters. Cereal Chem., 75, 897–903.
Kiczorowska B., 2000. Wpływ zawartości wody w surowcu oraz temperatury podczas ekstruzji na skład chemiczny i wartość pokarmową ekstrudatów z łubinu białego i żółtego oraz lędźwianu siewnego. Praca doktorska, AR Lublin.
Lehtinen P., Kiiliainen K., Lehtomaki I., Laakso S., 2003. Effect of heat treatment on lipid stabil-ity in processed oats. J. Cereal Sci., 37, 215–221.
Lipiec A., Ciowch A., Rzedzicki Z., 2004. Jakość tłuszczu w ekstrudatach zbożowych w zależno-ści od warunków ekstruzji. Rocz. Nauk. Zoot., sup. 20, 299–302.
Rotenberg S., Andersen J.O., 1980. The effect of dietary citrus pectin of fatty acid balance and fatty acid content of the liver and small intestine in rats. Acta Agric. Scand., 30, 8–12.
Rzedzicki Z., 1999. Physical properties of corn-oat bran snacks. Int. Agroph., 13, 381–385.
Rzedzicki Z., 2005. Badania składu chemicznego wybranych błyskawicznych zbóż śniadanio-wych. Bromat. Chem. Toksygol., 37, 141–146.
Stanley D.W., 1989. Protein reaction during extrusion processing. Extrusion Cooking, AACC, Inc., St. Paul, Minnesota, USA.
Zieliński T., Rzedzicki. Z., 2001. Reduced/oxidized glutathione index as a tool for food moni-tority oxidative stress during extrusion cooking. J. Food Proc. Preserv., 25 (3), 197–207.

Opublikowane
2008-03-31Antoni Lipiec 
Instytut Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Ryszard Kazimierz Pisarski 
Instytut Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora