Wpływ genotypu oraz kraju pochodzenia krów na ich wydajność dobową mleka, jego skład i jakość cytologiczną

Jerzy Gnyp

Katedra Hodowli Bydła, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Piotr Kowalski

Katedra Hodowli Bydła, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Maria Tietze

Katedra Hodowli Bydła, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The present studies were carried out in 1999–2004 in 43 herds belonging to private farmersThe present studies were carried out in 1999–2004 in 43 herds belonging to private farmersspecializing in milk production in the Lublin Voivodeship (district). Taking into consideration thedata collected from 22.736 trial cow milkings, the properties such as: 24-hour milk efficiency, fatand protein content in the milk, SCC in milk and quality distribution of the milk samples accordingto milk classification (in %) in full lactations in relation to cows genotype and origin wereanalysed. The animals were divided into black and white (bw), Holstein-Frisian (hf) and hf x bwcrossbreds with a contribution of hf race genes of <50, 50–75 i 75.1–99.9% and cows from Polandand imported from Holland, Germany and France. The data collected were analysed using theleast squares method, while the percentage share of milk in individual classes of milk quality wasanalysed by means of a chi2 test. It was found that crossing of bw cows with hf race as well asimport of animals from other countries are efficient methods of increasing milk efficiency as wellas fat and especially protein content in milk. The highest milk efficiency and the most favourablefat and protein content was observed in the purebred hf animals and cows imported from Holland. It was observed that in the cow herds analysed, the genotype and the country of origin differentiated the number of somatic cells in milk and depending on their amount, the percentage share of milk in individual milk quality classes. The highest number of somatic cells in milk and the lowest percentage share of milk samples in the extra class was observed in the case of purebred hf cows and cows imported from Holland.


B o g u c k i M., S a w a A.: Wydajność dobowa i jakość mleka jako efekt współdziałania genotypu i wybranych czynników pozagenetycznych. Acta Sc. Polonorum Zoot., 1 (1–2), 5–16, 2002.
C z a p l i c k a M., C z e r n i e w i c z M., P u c h a j d a Z., K r u k A., K i e ł c z e w s k a K.: Wydajność, skład i jakość mleka krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i
miejscowej populacji c.b. w czwartej laktacji. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 55, 133–139, 2001.
C z a p l i c k a M., C z e r n i e w i c z M., P u c h a j d a Z., K r u k A., S z a l u n a s T.: Ocena ilości i jakości mleka pozyskanego od krów holsztyśsko-fryzyjskich i czarno-białych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 62, 183–191, 2002.
G ó r s k a A.: Jakość mleka towarowego w regionie południowego Podlasia z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ją warunkujących. Rozp. hab., 67. Wyd. AP Siedlce, 2002.
K r u k o w s k i H.: Występowanie zapaleń wymienia wywołanych przez drobnoustroje środowiskowe u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i ich mieszańców. Rozpr. nauk., 268, Wyd. AR
Lublin, 2003.
L u d w i c z u k K., B r z o z o w s k i P., Z d z i a r s k i K.: Wpływ wybranych czynników na wydajność mleczną, zawartość komórek somatycznych i skład chemiczny mleka pozyskiwanego
od krów rasy cb oraz mieszańców rasy cb i hf o różnym udziale genów bydła rasy hf. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 55, 123–131, 2001.
M r o c z k o w s k i S., P i w c z y ń s k i D., S a w a A., H e l l e r K.: Współzależności między liczbą komórek somatycznych a cechami mleczności krów ze stad RSP Lubiń. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 44, 165–173, 1999.
R e k l e w s k i Z.: Przyszłość hodowli bydła mlecznego w Polsce. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 59, 11–28, 2001.
S a w a A., B o g u c k i M.: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wydajności dobowej i jakości mleka. Acta Sc. Polonorum Zoot., 1 (1–2), 129–138, 2002.
S e n d e r G., R e k l e w s k i Z.: Komórki somatyczne w indeksie selekcyjnym bydła mlecznego w Polsce. Biul. Inf. IZ, XL, 2, 41–52, 2002.
S t e n z e l R., C h a b u z W.: Wydajność dzienna i skład mleka w czasie laktacji krów różnych genotypów. Zesz. Nauk. AR Wrocław 331, 190–195, 1998.
W r o ń s k i M., C i c h o c k i M., K o s a k o w s k a J.: Efektywność użytkowania importowanych z Holandii pierwiastek holsztyńsko-fryzyjskich w porównaniu z pierwiastkami własnego
odchowu. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 59, 289–300, 2001.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jerzy Gnyp 
Katedra Hodowli Bydła, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Piotr Kowalski 
Katedra Hodowli Bydła, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Maria Tietze 
Katedra Hodowli Bydła, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>