Ocena skuteczności pracy hodowlanej w zakresie cech użytkowości rozpłodowej loch rasy pbz w grupach genetycznych stada zarodowego w Pukarzowie

Anna Kasprzyk

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Andrzej Stasiak

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Reproduction performance of sows from 3 subsequent generations in breeding herd of pbz in Pukarzów, where breeding work was carried out within 8 genetic groups, was evaluated. Data
referring to the reproduction performance of 1371 sows born in 1978–1985 and 5256 litters obtained from them were taken into account. It was found that pbz sows originating from the breeding
center were characterized with performance indices similar to average values for this breed sows in Poland and being under control in 1978–1985. It was revealed that, during the three generations,
gilts farrowed on 337.14 day (11.2 month), on average. The best results were achieved in 1rd generation sows, which farrowed 9.16 piglets in a litter. In subsequent generations, the trait decreased (statistically significant differences). A similar tendency was observed referring to the number of piglets reared till the 21st day of life. The farrowing frequency was high (2–2.15), because the farrowing interval was within the range between 169.5 days to 182.7 days. Litter weight on the 21st day of life, across the three generations, was at the level of 56.63 kg. Piglets’ mortality for all analyzed genetic groups was 3.04%, on average. Taking into account the pattern of sow’s reproduction performance indices in particular genetic groups, differentiation of genetic potential, was found. However, the best results were achieved in groups “g” and “e” . Selection directed to reproduction traits was slight or at least medium, because it amounted to 0.04 to 0.46 units of standard deviation.


C u p k a V., M a j e r c i a k P., K n a p p I., H a j e k I.: Nowe kierunki wychowu prosiąt. PWRiL, Warszawa 1977.
D u n i e c H.: Wpływ czynników genetycznych na użytkowość rozpłodową loch. Przegl. Hod., 7–9, 1971.
D u n i e c H.: Metody zmierzające do podniesienia użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej świń. Biul. Inf. IZ, 4–6, 54–63, Kraków 1983.
G r u d n i e w s k a B.: Wychów prosiąt w warunkach przemysłowych technologii. Biul. Inf., IZ, 5 (119), 34–58, 1980.
I Z, Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 1985, Kraków 1986–1988.
K u l i s i e w i c z J., I n i a r s k i R., K o ś l a c z J., O b i d z i ń s k i W. Intensywność selekcji w wybranych centrach hodowlanych świń rasy wbp. Rocz. Nauk. Zoot., z. 2, 23–34, 1992.
L e c h o w s k a J.: Próba oceny zmian cech reprodukcyjnych świń rasy pbz pod wpływem pracy hodowlanej w latach 1960–1990 w rejonie południowo-wschodniej Polski. Praca doktorska, Rzeszów 1998.
O r z e c h o w s k a B.: Użytkowość rozpłodowa loch. Trz. Chl., 12, 16–17, 1993.
Ż u k B. Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt. Warszawa 1979.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Anna Kasprzyk 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Andrzej Stasiak 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>