Ocena jakości technologicznej i konsumpcyjnej mięsa świniodzików

Andrzej Stasiak

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Małgorzata Sałyga

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Babicz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Piotr Kamyk

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jacek Burdzanowski

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The objective of the conducted tests was to evaluate meat quality of crossing Hampshire and PLW with Wild-Boar and pure breed pigs. The slaughter body mass of fatteners ranged between
99.50 to 101.00 kg. The carcass underwent a culinary carcass partition. To mark quality indicators normalized pork and ham samples were taken from the right half carcasses. Evaluation of meat and
fat quality was carried out based on selected traits characterizing physical properties, that is: pH, wateriness of white meat and the amounts of basic chemical components. The meat quality evaluation
showed the highest pH1 (6.50 – sirloin, 6.70 – ham), lowest wateriness (22.40%, 18.40% respectively) and remission (18.60, 13.50) in Hampshire/boar cross mix. Physical and chemical properties analysis showed, that meat obtained from all experimental fattener groups was characterized by good consumption quality and technological usability.


B r z ó s k a F.: Parametry oceny jakości mięsa wieprzowego. Biul. Inf. IŻ, R. XXXIX, 2001.
K o ć w i n - P o d s i a d ł a M.: Genetyczne czynniki modyfikujące jakość wieprzowiny. Trz. Chl., 10, 1998.
K o r z e n i o w s k i W., Ż m i j e w s k i T.: Charakterystyka chemiczna mięsa dzików. Gosp. Mięs., 3, 2001.
O l s z e w s k i A.: Pomiar pH jako miernik jakości mięsa i jego przetworów. Gosp. Mięs., 9, 1999.
P o h j a M. S., i N i n i v a a r a F. P.: Die Estimmung der Wasserbindung des Fleisches mittels der Konstandruckmethods. Fleischwirtschaft, 4, 1957.
R ó ż y c z k a J.: Przydatność leukometru do oceny jakości mięsa. Rocz. Inst. Przem. Mięsn., XI, 53, 1974.
W a l k i e w i c z A.: Dziki, świniodziki, dzikoświnie – czy taki agrobiznes w Polsce się rozwinie? Trz. Chl., 8–9, 1996a.
W a l k i e w i c z A.: Mówiąc o mięsności tucznika pamiętajmy, z czego ona wynika. Trz. Chl., 5, 1996b.
W i e l b o E., W a l k i e w i c z A., M a t y k a S.: Wartość dietetyczna tłuszczu „świniodzików” zależnie od anatomicznych miejsc odłożenia. Mat. Z sympozjum „ Aktualne problemy jakości mięsa wieprzowego”, Jastrzębiec 1997.
V i l l e g a s F. J., H e d r i c k H. B., V e u m T. L., M c F a t e K. L., Bailey M. E.: Effect of diet and breed on fatty acid composition of porcine adipose tissue. J. Anim. Sci., 36, 663–668, 1993.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Andrzej Stasiak 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Małgorzata Sałyga 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Babicz 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Piotr Kamyk 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jacek Burdzanowski 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>