Współzależności pomiędzy wynikami oceny tusz w systemie EUROP a ich rzeczywistą wartością rzeźną

Piotr Skałecki

Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The investigations covered 209 fatteners. Analyzing the obtained simple correlation coefficients for each slaughter quality index of fatteners, it was stated that a EUROP commercial class and meatiness correlated with body weight before slaughter (r=-0.44* and r=-0.43*), hot carcass weight (r=-0.22*and r=-0.20*),suet mass (r=-0.59* and r=-0.79*), percentage of suet content (r=-0.49* and r=-0.60*) and back fat thickness (-49*£r£-0.79* and -0.60*£r£-0.84*). The calculated correlation between the selected indices of slaughter value and the share of some basic cuts of pork half carcasses showed that a commercial class EUROP had the highest positive correlation with the percentage of meat share in ham (r= 0.52*), while the negative with fat share in ham (r=-0.46*), with neck meat share (r=-0.22*) and shoulder meat (r=-0.11*). The carcass meatiness had the highest negative correlation with back fat weight and share (r=-0.59* and r=-0.57*), fat share in ham (r=-0.48*), hot carcass weight (r=-0.42*), whereas the positive one with percentage of pork joint content (r= 0.49*).


B l i c h a r s k i T. : Genetyczne uwarunkowania wzrostu mięsności świń w Polsce. Mat. Konferencyjny. II Międzynarodowa Konferencja nt: Rola klasyfikacji EUROP jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego, Poznań 7–8 grudnia 1999.
G r z e ś k o w i a k E. : Klasyfikacja EUROP a zmiany jakości mięsa i struktury genotypowej tuczników w krajowym przemyśle mięsnym. Mat. Konf. Optymalizacja systemu i metod klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych. Puszczykowo k/Poznania, 4–5 grudnia, 47–55, 2001.
K a r a m u c k i T., K o r t z J ., R y b a r c z y k A., G a r d z i e l e w s k a J., J a k u b o w s k a M., N at a l c z y k-S z y m k o w s k a W.: Zależność między mięsnością tusz a udziałem w niej elementów zasadniczych o największej zawartości mięsa z uwzględnieniem ich stopnia otłuszczenia. Mat. Konf. nt. Optymalizacja systemu i metod klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych. Puszczykowo k/Poznania, 4–5 grudnia, 2001.
K r z ę c i o E., S i e c z k o w s k a H., Z y b e r t A., A n t o s i k K., P r z y b y l s k i W., K o ć w i n-P o d s i a d ł a M.: Quality of raw material of two-breed fatteners originating from crossing of imported breeds. Ann Anim. Sci.,1 Suppl., 65–69, 2003.
L i s i a k D., B o r z u t a K., J a n k o w s k i M.: Wyniki monitoringu mięsności tusz tuczników pogłowia masowego. Gosp. Mięs., 8, 18–20, 2004.
Ł y c z y ń s k i A., P o s p i e c h E., U r b a n i a k M., C z a p s k i J ., B a r t k o w i ak Z.: Reproduction performance of sows depending on their selection index. Proceedings of the 15th IPVS Congress, Birmingham, England, 5–9 July 83, 1998.
Ł y c z y ń s k i A., P o s p i e c h E., U r b a n i a k M., F r a n k i e w i c z A., R z o s i ń s k a E., B a r t k o w i a k Z.: Cechy rzeźne świń ubijanych przy różnej masie ciała. Roczn. Nauk. Zoot., Supl., 6, 181–185, 2000.
O s t r o w s k i A., B l i c h a r s k i T.: Możliwości poprawy dokładności szacowania udziału mięsa w tuszach wysokomięsnych świń. Prace i Materiały Zootechniczne. Zeszyt Specjalny 13, 115–120, 2002.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Piotr Skałecki 
Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora