Dymorfizm płciowy w masie ciała piskląt indyczych

Antoni Brodacki

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Justyna Batkowska

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The research concerned the sexual dimorphism in body weight of BUT9 and BIG6 turkey chicks. The first group included 4000 females and 4000 males of BUT9 turkeys and 1500 males and 1500 females of BIG6 poults. The second comprised two combinations of 5000 BUT9 turkeys in each group of both sexes. All birds were weighed on the farm and bred as young turkey broilers. Average body mass of males was 61.35g and 56.47g, adequately, at first and second groups of BUT9 birds. For females it amounted to 58.00g and 55.34g. Males of BIG6 turkeys weighed 57.80g and females 56.00g. Ascertained differences were statistically significant independently of the groups in middle-heavy and heavy turkeys. Similar relationships were also noticed in 7-dayold turkey chicks.


B a r o i l l e r J. F., D’ C o t t a H. D.: Environment and sex determination in farmed fish. Comparative Biochemistry and Physiology. Part C, 130, 399–409, 2001.
B u r k e W. H., S h a r p P. J.: Sex differences in body weight of chicken embryos. Poult. Sci, 68, 805–810, 1989.
B u r k e W. H.: Sex differences in weight of turkey embryos. Poult. Sci., 73, 749–753, 1994.
B u r k e W. H., H e n r y M. H.: Gonadal development and growth of chicken and turkeys hatched eggs injected with aromatase inhibitor. Poult. Sci., 78, 1019–1033, 1999.
G i l g e n k r a n t z S.: Le sexe des oiseaux. Medicine/Science, 20, 1004–8, 2004.
G u p t a N. D., J o h a r K. S.: Early body weight of five strains of White Leghorn. Br. Poult. Sci., 16, 593–598, 1975.
H u t t F.: Genetyka drobiu. PWRiL, Warszawa 1968.
K h a n A. G., P o u l o u s e M. V., C h a k r a b o r t i S.: Sexual dimorphism in the weight of chicks. Br. Poult. Sci., 16, 637–639, 1975.
K o n a r k o w s k i A.: Masa ciała piskląt jednodniowych ma znaczenie. Pol. Drob., 11, 42–44, 2005.
M a r k s H. L.: Sexual dimorphism in early feed and water intake of broilers. Poult. Sci., 64, 425–428, 1985.
M a r k s H. L.: Sexual dimorphism in broilers following periods of equal water and feed intake. Poult. Sci., 66, 381–389, 1987.
M r ó z E., P u d y s z a k K.: Analiza wyników wylęgowości i jakości jednodniowych indycząt w zależności od wieku indyczek. Zeszyty Naukowe PTZ, 32, 97–102, 1997.
M ü l l e r W., E i s i n g C. M., D i j k s t r a C., G r o o t h u i s T. G. G.: Sex differences in yolk hormones depend on maternal social status in Leghorn chickens (Gallus gallus domesticus). Proc. R. Soc. Lond., 269, 2249–2255, 2002.
P i j a r s k a I.: Transport jako źródło stresu dla jednodniowych piskląt. Przegl. Hod., 11, 4–6, 2004.
W e s t e r n P. S., S i n c l a i r A. H.: Sex, genes, and heat: triggers of diversity. J. Exp. Zool., 290, 624–631, 2001.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Antoni Brodacki 
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Justyna Batkowska 
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora