Biometryczne wskaźniki sarn pozyskanych w makroregionach wschodniej Polski

Leszek Drozd

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Mirosław Karpiński

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierzat Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Piotr Czyżowski

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The aim of this paper was to compare biometric parameters between roe deer from south, middle and north eastern regions of Poland. The basic measurements were body weight, chest circumference, depth of the chest and average width of chest. Also, the mathematic model of chest index capacitance was made. It appeared the roe deer from north eastern region had the biggest body
weight as compared to the specimens from the middle and south eastern regions of Poland. The chest capacitance index was the biggest in roebuck from the middle and north eastern regions. In
females the index of the chest capacitance was conversely correlated to that for the reedbuck. The chest capacitance the index was negatively correlated with the body weight.


F r u z i ń s k i B., K a ł u z i ń s k i J., B a k s a l a r y J.: Weight and body messurement of forest and field roe-deer. Acta Theriol., 27, 479–488, 1982.
K a ł u z i ń s k i J.: Badania biometryczne i obserwacje biologiczne sarny (Capreolus capreolus L.) populacji polnej. Roczn. Akad. Roln. Poznań, 100, 73–81, 1978.
P i e l o w s k i Z.: Sarna. Wyd. Świat, Warszawa 1999.
S z c z e r b i ń s k i W., F r u z i ń s k i B., G r u d z i ń s k i R., Ł a b u d z k i L.: Biometryczna charakterystyka populacji sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) na terenach Ośrodka Hodowli Zwierzyny Zielonka. Roczn. WSR Poznań, 57, 145–156, 1972.
T r a m p l e r T., K l i c z k o w s k a A., D m y t e r k o E., S i e r p i ń s k a A.: Regionalizacja przyrodniczo-leśna. Na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWNiL, 1–157, Warszawa 1990.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Leszek Drozd 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Mirosław Karpiński 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierzat Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Piotr Czyżowski 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora