Analiza jakości mikrobiologicznej podłoża popieczarkowego


Abstrakt

Zagospodarowanie w rolnictwie podłoża powstającego po produkcji pieczarek wymaga ciągłych badań składu chemicznego i stanu sanitarnego. W celu eliminacji z podłoża popieczarkowego niekorzystnej mikroflory poddaje się je niekiedy obróbce termicznej. Celem badań było przeanalizowanie efektywności zabiegów termicznych, którym poddano podłoże popieczarkowe pod kątem mikrobiologicznym. Materiał badawczy stanowiły dwa podłoża: przed dezynfekcją termiczną oraz po niej. Analizą objęto następujące parametry: ogólną liczbę bakterii, ogólną liczbę grzybów, bakterie z grupy coli, beztlenowce z rodzaju Clostridium. Przeprowadzone wstępne badania wskazują, iż stosowanie termicznej dezynfekcji na zakończenie cyklu produkcji pieczarek jest zabiegiem bardzo bezpiecznym i powinno być standardem w procesie ich produkcji.


Słowa kluczowe

podłoże popieczarkowe; zagospodarowanie; stan sanitarny

Becher M., 2013. Skład chemiczny podłoża po uprawie pieczarki jako odpadowego materiału organicznego. Ekon. Środ. 4(47), 207-213.

Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., 2009. Frakcje metali ciężkich w zużytych podłożach z pieczarkami. Ochr. Środ. Zasob. Nat. 41, 572-577.

Kalembasa S., Wiśniewska B., 2001. Skład chemiczny podłoża po uprawie pieczarek. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 475, 295-300.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2004. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.

Marlière H., 2016. Zagospodarowanie podłoży popieczarkowych. Technol. Prod. 1, 48-51.

Maszkiewicz J., 2010. Zużyte podłoże popieczarkowe jako nawóz i paliwo. Pieczarki. Biul. Prod. Pieczarek 1, 59-60.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach. Dz.U. 2019 poz. 701.

Olewnicki D., Jabłońska L., 2012. Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce. Rocz. Ekon. Roln. Roz. Obsz. Wiej. 99(4), 127-132.

PN-ISO 4831:2007. Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli - Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.

PN-EN ISO 7937:2005. Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens - Metoda liczenia kolonii.

PN-EN ISO 4833-1:2013. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów - Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C.

PN-ISO 21527-1:2009. Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni - Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.

PN-EN ISO 6579-1:2017-04. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella - Część 1: Wykrywanie Salmonella spp.

Ranganathan D.S., Selvaseelan D.A., 1997. Effect of mushroom spent compost in combination with fertilizer application on nutrient uptake by potato in an Ultic Tropudalf. J. Ind. Soc. Soil Sci. 45(3), 515-519.

Sochtig H., Grabbe K., 1995. The production and utilization of organic‐mineral fertilizer from spent mushroom compost. Mushroom Sci. 14(2), 907-915.

UE, 1991. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). Dz.U. L375 z 31.12.1991, s. 1-8.

UE, 2008. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dz.U. L 312 z 22.11.2008 r., s. 3.

UE, 2018. Zawiadomienie Komisji dotyczące wytycznych technicznych w sprawie klasyfikacji odpadów. Dz.U. C 124 z 9.04.2018 r., s. 1.

Uliński Z., Ślusarski Cz., Szumigaj-Tarnowska J., 2014. Stan sanitarny pieczarkarni i stosowanie dezynfektantów a zdrowotność upraw. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Skierniewice.
Pobierz

Opublikowane : 2019-05-29


WLAZŁO, ŁUKASZ, NOWAKOWICZ-DĘBEK, B., CZECH, A., OSSOWSKI, M., BIS-WENCEL, H., & SASÁKOVÁ, N. (2019). Analiza jakości mikrobiologicznej podłoża popieczarkowego. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy, 37(1), 25-30. https://doi.org/10.24326/jasbb.2019.1.3

ŁUKASZ WLAZŁO 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK  bozena.nowakowicz@up.lublin.pl
1 Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
ANNA CZECH 
Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
MATEUSZ OSSOWSKI 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
HANNA BIS-WENCEL 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
NAĎA SASÁKOVÁ 
Katedra Ochrony Środowiska, Prawa Weterynaryjnego i Gospodarki, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach, Komenského 73, 041 81 Koszyce, Republika Słowacka  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.