Skup surowców zielarskich ze stanu naturalnego na terenie gminy Hajnówka

ROBERT GRUSZECKI

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

MICHAŁ RYBIŃSKI

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin


Abstrakt

Zbiór ze stanu naturalnego jest wciąż istotnym źródłem surowca zielarskiego. Na terenie powiatu hajnowskiego ilość pozyskanych w ten sposób ziół jest na podobnym poziomie jak ilość surowca z upraw polowych. W pracy przedstawiono zmiany wielkości skupu i cen surowców zielarskich zebranych ze stanu naturalnego w punkcie skupu znajdującym się w Hajnówce (woj. podlaskie) w latach 2012–2016. W skupie przeważały surowce świeże, stanowiły one średnio 63,5% skupionych surowców. Wielkość skupu surowców pozyskanych ze stanu naturalnego wykazywała tendencję spadkową i wynosiła od 1056,6 dt w 2013 r. do 518,5 dt w 2016 r. Obserwowano cykliczne wahania wielkości skupu surowców zielarskich. Stwierdzono również duże wahania cen w analizowanych latach. Jedynie dla kilku surowców zielarskich była ona stabilna (Lamii albi herba – świeży, Ribis nigri folium – świeży, Taraxaci folium – świeży), ale w przypadku Allii ursini folium (świeży) cena maksymalna była aż pięciokrotnie wyższa od najniższej oferowanej. Przedstawione dane wskazują na tendencję do zmniejszania się ilości surowca pozyskiwanego ze stanu naturalnego, nawet z terenów tak mało zmienionych przez człowieka jak gmina Hajnówka.

Słowa kluczowe:

zioła, cena, surowiec świeży, Białowieża

Pobierz

Opublikowane
2018-06-04ROBERT GRUSZECKI 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
MICHAŁ RYBIŃSKI 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2