Wpływ stymulacji nasion światłem lasera na wschody i plonowanie grochu łuskowego (Pisum sativum L. var. pachylobum Beck.)

MARCELA KRAWIEC

Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

AGATA DZIWULSKA-HUNEK

Katedra Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu stymulacji laserowej nasion na wschody i plonowanie grochu łuskowego. Materiałem do badań były nasiona 6 partii grochu o różnej jakości wyrażonej zdolnością kiełkowania. Nasiona traktowano 3 dawkami światła lasera He-Ne (0, 6 i 8 mW · cm–2). W doświadczeniu polowym oceniano wschody siewek, liczbę strąków na roślinie, liczbę nasion w strąku, masę 1000 nasion, plon nasion z jednej rośliny oraz z jednostki powierzchni. Stymulacja laserowa istotnie poprawiła wschody siewek wyrosłych z nasion gorszej jakości. Nasiona wysokiej jakości nie zareagowały zwiększeniem liczby wschodów na przedsiewne traktowanie laserem. Nie stwierdzono istotnego wpływu stymulacji światłem lasera w zastosowanych dawkach na plonowanie nasion grochu.

Słowa kluczowe:

stymulacja, światło lasera, groch, jakość nasion, wschody polowe, plon

Bochenek A., Górecki R.J., Grzesiuk S., 2000. Ogólne właściwości biologiczne nasion. W: K.W. Duczmal, H. Tucholska (red.), Nasiennictwo. PWRiL, Warszawa, t. 1, 116–170.

Dziwulska A., Koper R., Wilczek M., 2004. Ocena wpływu światła lasera He-Ne na zdolność kiełkowania nasion koniczyny białej odmiany Anda. Acta Agrophys. 3(3), 143–152.

Grzesiuk S., Kulka K., 1981. Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL, Warszawa.

Hernandez A.C., Dominguez P.A., Cruz O.A., Ivanov R., Carballo C.A., Zepeda B.R., 2010. Laser in agriculture. Int. Agrophys. 24, 407–422.

IOR – PIB, 2008. Zalecenia ochrony roślin na lata 2008/2009. Warzywa, sady. Zakład Upo-wszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą IOR – PIB, Poznań.

Klimont K., 2001. Wpływ światła lasera na plon roślin i wartość siewną nasion fasoli (Phaseo-lus vulgaris L.) i grochu siewnego (Pisum sativum L.). Biul. IHAR. 217, 263–277.

Koper R., Dygdała Z., 1994. Urządzenie do obróbki przedsiewnej nasion promieniem laserowym. Patent. UP RP. Nr 162 598.

Podleśna A., Gładyszewska B., Podleśny J., Zgrajka W., 2015. Changes in the germination process and growth of pea in effect of laser seed irradiation. Int. Agrophys., 29, 485–492, doi: 10.1515/intag-2015-0054.

Podleśny J., Podleśna A., 2004. Morphological changes and yield of selected species of leguminous plants under the influence of seed treatment with laser light. Int. Agrophys. 18, 53–260.

Podleśny J., Stochmal A., 2004. Wpływ przedsiewnego traktowania nasion światłem laserowym na niektóre procesy biochemiczne i fizjologiczne w nasionach i roślinach łubinu bia-łego i bobiku. Acta Agrophys. 4(1), 149–160.

Podleśny J., Stochmal A., Podleśna A., Misiak L.E., 2012. Effect of laser light treatment on some biochemical and physiological processes in seeds and seedlings of white lupine and faba bean. Plant Growth Regul. 67, 227–233.

Prokop M., Pietruszewski S., Kornarzyński K., 2002. Wstępne badania wpływu zmiennych pól magnetycznych i elektrycznych na kiełkowanie, plony oraz cechy mechaniczne korzeni rzodkwi i rzodkiewki. Acta Agrophys. 62, 83–93.

Rochalska M., 2002. Poprawa jakości materiału siewnego za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Doświadczenia polowe. Acta Agrophys. 62, 113–126.

Roszko A., Michalik B., 2002. Wpływ naświetlania laserem na wartość siewną nasion marchwi. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 488, 425–430.

Soliman A.Sh., Harith M.A., 2010. Effects of laser stimulation on germination of Acacia farnesiana (L.). Willd. Acta Hortic. 854, 41–49.

Swathy S.P., Kiran K.R., Rao M.S., Mahato K.K., Rao M.R., Satyamoorthy K., Muthusamy A., 2016. Responses of He-Ne laser irradiation on agronomical characters and chlorogenic acid content of brinjal (Solanum melongena L.) var. Mattu Gulla. J. Photochem. Photobiol., B: Biology 164, 182–190, doi:10.1016/j.jphotobiol2016.09.0101011-1344.

Szajsner H., Drozd D., 2007. Uszlachetnianie nasion wybranych gatunków roślin warzywnych poprzez stymulację promieniami lasera. Roczn. AR Pozn. 383, Ogrodnictwo 41, 625–629.

Wilczek M., Ćwintal M., Kornas-Czuczwar B., Koper R., 2006. Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku siewu. Acta Ag-rophys. 8(2), 527–536.

Pobierz

Opublikowane
2018-03-04MARCELA KRAWIEC 
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
AGATA DZIWULSKA-HUNEK 
Katedra Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora