Wpływ zastosowania preparatu Complex PA na wielkość i jakość plonu winorośli

MAGDALENA KAPŁAN

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

MARCELA KRAWIEC

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska

ANDRZEJ BOROWY

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska

IRENA WÓJCIK

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska

SALWINA PALONKA

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska

KAMILA KLIMEK

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

SZYMON CAPAŁA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było określenie wpływu nawozu dolistnego wyprodukowanego z zastosowaniem nanotechnologii na zdrowotność, wielkość i jakość plonu winorośli odmiany ‘Marechal Foch’. Badania przeprowadzono w 2014 r. w Winnicy Nobilis na Wyżynie Sandomierskiej (50°39'N; 21°34'E). Zastosowanie preparatu Complex PA opartego na nanotechnologii nie miało istotnego wpływu na liczbę i masę gron z jednego krzewu oraz na plon w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Owoce, których krzewy opryskiwano preparatem Complex PA, charakteryzowały się istotnie większą zawartością ekstraktu niż chronione metodą konwencjonalną, różnice te wyniosły ponad 2,5°Bx, tj. 11,4%. Oba programy ochrony, zarówno tradycyjny, jak i ten z użyciem nanotechnologii, skutecznie zapobiegły porażeniu gron i liści winorośli odmiany ‘Marechal Foch’ przez grzyby patogeniczne. Complex PA istotnie ograniczał ponadto występowanie nekroz fizjologicznych liści oraz istotnie zwiększał masę i powierzchnię liści krzewów badanej odmiany winorośli.

Słowa kluczowe:

winorośl, nanotechnologia, plon

Badawy M.E.I., Rabea E.I., 2009. Potential of the biopolymer chitosan with different molecular weights to control postharvest gray mold of tomato fruit. Postharvest Biol. Technol. 51 (1), 110–117.

Benhamou N., 1996. Elicitor-induced plant defence pathways. Trends Plant Sci. 1, 233–240.

Chan W.C., Nie S.M., 1998. Quantum dot bioconjugates for ultrasensitive nonisotopic detection. Science 281, 2016–2018.

Chien P.J., Sheu F., Lin H.R., 2007. Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low molecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life. Food Chem. 100, 1160–1164.

Hu A.W., Fu Z.H., 2003. Nanotechnology and its application in packaging and packaging machinery. Packag. Eng. 24, 22–24.

Li H., Feng L., Wang L., Sheng G., Xin Z., Zhao L., Xiao H., Zheng Y., Qiuhui H., 2009. Effect of nano-packing on preservation quality of Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill. var. inermis [Bunge] Rehd). Food Chem. 114, 547–552.

Meng X., Li B., Liu J., Tian S., 2008. Physiological response and quality attributes of table grape fruits to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chem. 106, 501–508.

Mlikota Gabler F., Smilanick J.L., 2001. Postharvest control of table grape gray mold on detached berries with carbonate and bicarbonate salts and disinfectants. Am. J. Enol. Viticult. 52, 12–20.

Mousavi S.R., Rezaei M., 2011. Nanotechnology in agriculture and food production. J. Appl. Environ. Biol. Sci. 1 (10), 414–419.

Oh S.K., Cho D., Yu S.H., 1998. Development of integrated pest management techniques using biomass for organic farming. I. Suppression of late blight and fusarium wilt of tomato by chitosan involving both antifungal and plant activating activities. Korean J. Plant Pathol. 14, 278–285.

Prashanth K.V.H., Tharanathan R.N., 2007. Chitin/chitosan: Modifications and their unlimited application potential – An overview. Trends Food Sci. Technol. 18, 117–131.

Rabea E.I., Badawy M.E.T., Stevens C.V., Smagghe G., Steurbaut W., 2003. Chitosan as antimicrobial agent: applications and mode of action. Biomacromolecules 4, 1457–1465.

Robak J., 2016. Viflo a ochrona roślin warzywnych przed chorobami. Dor. Warz. 1 (6), 14–16.

Romanazzi G., Nigro F., Ippolito A., Di Venere D., Salerno M., 2002. Effects of pre- and postharvest chitosan treatments to control storage greymould of table grapes. J. Food Sci. 67, 1862–1867.

Sokół J.L., 2012. Nanotechnologia w życiu człowieka. Economy and Management 1, 18–29.

Tripathi P., Dubey N.K., 2004. Exploitation of natural products as an alternative strategy to control postharvest fungal rotting of fruit and vegetables. Postharvest Biol. Technol. 32, 235–245.

Yadollahi A., Arzani K., Khoshghalb H., 2010. The role of nanotechnology in horticultural crops postharvest management. Proceedings of Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh-Cut Produce. Acta Hortic. 875, 49–56.

Zhang H., Li R., Liu W., 2011. Effects of chitin and its derivative chitosan on postharvest decay of fruits: a review. Int. J. Mol. Sci. 12 (2), 917–934.
Pobierz

Opublikowane
2017-03-28MAGDALENA KAPŁAN 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
MARCELA KRAWIEC 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska
ANDRZEJ BOROWY 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska
IRENA WÓJCIK 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska
SALWINA PALONKA 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Polska
KAMILA KLIMEK 
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
SZYMON CAPAŁA 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>