Charakterystyka grup i organizacji producentów owoców, warzyw, grzybów i ziół w Polsce w aspekcie wdrażania systemów jakości

ŁUKASZ KOPIŃSKI

Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

EUGENIA CZERNYSZEWICZ

Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin


Abstrakt

Uwarunkowania prawne i rynkowe sprawiają, że problematyka jakości i zarządzania jakością w ogrodnictwie jest istotna dla wszystkich uczestników rynku produktów ogrodniczych. Zapewnienie jakości owoców i warzyw jest realizowane m.in. poprzez wdrażanie systemów i standardów jakości. Celem pracy jest określenie liczby i rodzaju posiadanych certyfikatów jakościowych w grupach i organizacjach producenckich zróżnicowanych ze względu na formę prawną, liczbę członków, okres powstania, profil produkcji, położenie w kraju, kierunki sprzedaży oraz strukturę własności. Z badań wynika, że najbardziej popularnym standardem jakościowym wdrażanym i certyfikowanym w grupach i organizacjach producentów produktów ogrodniczych jest standard GlobalG.A.P.

Słowa kluczowe:

grupy producentów, organizacje producentów, owoce, warzywa, systemy jakości

Boguta W., 2011. Konieczność koncentracji grup i organizacji producentów owoców. Mat. XXXI Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego nt. „Prognoza wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach”, Limanowa, 4–5 marca, 67–74.

Czernyszewicz E., 2012. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeń-stwem i higieną pracy w ogrodnictwie. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 7–33.

Czernyszewicz E., Pawlak J., 2012. Integracja w ogrodnictwie – uwarunkowania, korzyści i bariery. W: E. Skrzypek (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydz. Ekonomiczny UMCS, Lublin, 313–332.

http://www.arr.gov.pl/organizacje-producentow/4459-rejestr-prezesa-arr (dostęp: 24 kwietnia 2017).

Kafel P., Sikora T., 2013. Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębior-stwach branży spożywczej. Żywn. Nauka Technol. Jakość 1(86), 204–216.

Lisiecka K., 2013. Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny. Pr. Nauk., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Łukasiński W., Sikora T., 2009. Ciągłe doskonalenie – praktyczna realizacja zasady ISO 9001. Probl. Jakości 10, 35.

Stoma M., 2013. Grupy producentów rolnych – uwarunkowania i funkcjonowanie. Wyd. Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin.
Pobierz

Opublikowane
2017-09-10ŁUKASZ KOPIŃSKI 
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
EUGENIA CZERNYSZEWICZ 
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora