Plonowanie cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) w zależności od terminu sadzenia rozsady i stosowania płaskich osłon

Maria TendajBarbara Mysiak

Abstrakt

Badania przeprowadzone w latach 2002–2005 dotyczyły plonowania cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) w drugim roku uprawy. Czynnikami tego doświadczenia były: termin sadzenia rozsady w pierwszym roku uprawy i krótkotrwałe okrycie roślin folią perforowaną PE i włókniną PP wiosną w drugim roku uprawy (przez ok. 2–4 tygodnie). Wykazano, że wcześniejsze sadzenie rozsady (3. dekada kwietnia) i zastosowanie okrycia folią perforowaną miało istotny wpływ na uzyskanie większego plonu cebuli siedmiolatki. Przy użyciu folii perforowanej (jako osłony) plon handlowy wynosił średnio 301,25 kg×100 m-2, a gdy użyto włókniny, jego wielkość wynosiła 245,89 kg×100 m-2, a w obiekcie kontrolnym średnio 271,51 kg×100 m-2. Z tego względu folia perforowana okazała się lepszą osłoną dla siedmiolatki w porównaniu z włókniną.

Słowa kluczowe:

siedmiolatka – Allium fistulosum L., stosowanie osłon, plon cebuli pęczkowanej

Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Maria Tendaj 
Barbara Mysiak Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora