Plon cebul i zawartość wybranych składników pokarmowych u kilku odmian cebuli zwyczajnej i szalotki

MARIA TENDAJ

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Lesz-czyńskiego 58, 20-068 Lublin

BARBARA MYSIAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Lesz-czyńskiego 58, 20-068 Lublin

ROBERT GRUSZECKI

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Lesz-czyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Badania przeprowadzone w latach 2012–2013 obejmowały ocenę plonowania cebul szalotki i cebuli zwyczajnej oraz zawartości w nich: suchej masy, flawonoidów, kwasów fenolowych oraz kwasu L-askorbinowego. Cebulę (odmiany ‘Agostana’, ‘Karmen’ i ‘Wolska’) i szalotkę (odmiany ‘Ambition F1’, ‘Matador F1’ i ‘Toto’) uprawiano z rozsady. W łuskach mięsistych oznaczano zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących, flawonoidów (w przeliczeniu na kwercetynę), a także kwasów fenolowych (w przeliczeniu na kwas kawowy), natomiast w łuskach suchych – tylko zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych. Aktywność antyoksydacyjną cebul badanych odmian oceniano metodą redukcji DPPH. Spośród badanych odmian największym plonem cebul wyróżniała się odmiana ‘Wolska’. Cebule wszystkich odmian cebuli zwyczajnej w porównaniu z szalotką były większe, co zadecydowało o lepszym plonowaniu. Badania prezentowane w pracy wykazały, że zawartość oznaczanych składników istotnie zależała od odmiany. Ponadto poziom zawartości flawonoidów i kwasów fenolowych w łuskach suchych był wielokrotnie większy niż w łuskach mięsistych. Miało to wpływ na zwiększony poziom aktywności antyoksydacyjnej mierzonej jako procent redukcji DPPH.

Słowa kluczowe:

Allium cepa L.

Pobierz

Opublikowane
2014-03-16MARIA TENDAJ 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Lesz-czyńskiego 58, 20-068 Lublin
BARBARA MYSIAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Lesz-czyńskiego 58, 20-068 Lublin
ROBERT GRUSZECKI 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Lesz-czyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.