Wpływ pochodzenia nasion na parametry wzrostu siewek wybranych gatunków drzew uprawianych w szkółce

PIOTR KICZOROWSKI

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

PIOTR BARYŁA

Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin

ANDRZEJ BOROWY

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

GRZEGORZ KOWAL

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Celem badań było określenie intensywności wzrostu siewek dwóch gatunków drzew: buka pospolitego i sosny pospolitej, uzyskanych w szkółce z nasion różnego pochodzenia. Obsada roślin buka zarówno dla siewek jednorocznych, jak i trzyletnich zależała od miejsca pochodzenia nasion. Zależności takiej nie stwierdzono u jednorocznych, siewek sosny. U jednorocznych siewek buka, niezależnie od miejsca pochodzenia nasion, obserwowano podobne wartości parametrów wzrostu: wysokości i średnicy rośliny oraz ilości pędów bocznych. Trzyletnie siewki buka rosły intensywniej w kombinacji z nasionami pozyskanymi z pododdziału 350b. Pochodzenie nasion miało wpływ na parametry wzrostu trzyletnich siewek buka dla wszystkich analizowanych cech, z wyjątkiem przyrostu siewek w drugim roku. Siewki sosny przyrastały w podobnym tempie niezależnie od miejsca pochodzenia nasion. Istotne różnice notowano jedynie w odniesieniu do średnicy siewek.

Słowa kluczowe:

szkółka leśna, pochodzenie nasion, produkcja, buk, sosna, parametry wzrostu

Barzdajn W., Rzeźnik Z., 2002. Proweniencyjna zmienność buka (Fagus sylvatica L.) polskich pochodzeń w doświadczeniu serii 1992/1993/1995 na powierzchni w Nadleśnictwie Łopuchówko. Sylwan 146 (2), 139–147.

Barzdajn W., Urbański K., 1997. Znaczenie warunków ekologicznych w produkcji sadzonek drzew leśnych. Sylwan 141 (4), 85–94.

Bruchwald A., Dmyterko E., Dudzińska M., Wirowski M., 2002. Wzrost wysokości buka pospolitego (Fagus sylvatica L.). Sylwan 146 (9), 19–27.

Buraczyk W., 2010. Właściwości nasion a cechy morfologiczne siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Leśne Pr. Badaw. 71 (1), 13–20.

Gorzelak A., 1998. Mikroklimat – środowisko glebowe – roślinność chwastowa szkółek leśnych. Sylwan 142 (2), 15–33.

Janson L., Zaleski A., 1998. Wykorzystanie biologiczne właściwości nasion w produkcji szkółkarskiej. Sylwan 142 (2), 59–70.

Kolk A. (red.), 2004. Instrukcja ochrony lasu. PGL LP, Warszawa.

Kowalkowski W., 2001. Zmienność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) polskich pochodzeń w 30-letnim doświadczeniu proweniencyjnym. Roczniki AR w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, 318, 1–95.

Matras J., 2002. Wzrost i rozwój populacji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w okresie pierwszych trzech lat na powierzchni doświadczalnej w Bystrzycy Kłodzkiej. Sylwan 146 (2), 111–127.

Sabor J. (red.), 2006. Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. CILP, Warszawa.

Suszka B., Muller C., Bonnet-Masimbert M., 2000. Nasiona leśnych drzew liściastych od zbioru do siewu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań.

Szymański S., 1996. Ekologia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 140 (11), 5–10.

Tomanek J., 1997. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.

Wesoły W., Hauke M., 2009. Szkółkarstwo leśne od A do Z. CILP, Warszawa.
Pobierz

Opublikowane
2015-12-27PIOTR KICZOROWSKI 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
PIOTR BARYŁA 
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin
ANDRZEJ BOROWY 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
GRZEGORZ KOWAL 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>