Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w zależności od ich typów rolniczych


Abstrakt

Celem pracy była analiza i ocena efektywności gospodarowania ekologicznych gospodarstw rolnych dwóch typów rolniczych: z chowem krów mlecznych oraz zwierząt trawożernych (bydła opasowego, krów mlecznych, owiec, kóz i innych). Analiza obejmowała okres trzech lat i zastosowano w niej metodę wskaźnikową. Analizowano wartości 34 wskaźników organizacyjnych, produkcyjnych, ekonomicznych i finansowych. Gospodarstwa z chowem zwierząt trawożernych miały średnio o 62,8% większą powierzchnię użytków rolnych w porównaniu z gospodarstwami z chowem krów mlecznych. Gospodarstwa z chowem krów mlecznych osiągnęły średnią opłacalność produkcji na poziomie 115,5%, a gospodarstwa z chowem zwierząt trawożernych tylko na poziomie 85,7%. Wielkość dochodu z gospodarstwa rodzinnego pomiędzy tymi grupami gospodarstw różniła się bardzo niewiele, średnio o 1,5%. Jednak udział dotacji ogółem w tym dochodzie w gospodarstwach z chowem krów mlecznych wynosił średnio 76,1%, a w gospodarstwach z chowem zwierząt trawożernych aż 113,8%.


Słowa kluczowe

efektywność; ekologiczne gospodarstwo; specjalizacja; chów zwierząt

Augustyńska-Grzymek I. (red.), 2015. Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2013–2014. IERiGŻ– PIB Warszawa, 71–85.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013. GUS, Warszawa 2014, 444–445.

Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., 2012. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2010 roku. Polski FADN, IERiGŻ – PIB Warszawa.

Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., 2013. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2011 roku. Polski FADN, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., 2014. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2012 roku. Polski FADN, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

IJHARS, http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolnictwo-ekologiczne.html [dostęp 8.11.2017]

Jerzemowska M. (red.), 2013. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie.PWE, Warszawa, 189.

Kisiel R., Grabowska N., 2014. Rola dopłat unijnych w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie województwa podlaskiego. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, t. 14, 3(47), 61–73.

Kondratowicz-Pozorska J., 2014. Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004– 2013 i w perspektywie 2014–2020. Pr. Nauk. UE Wroc., Agrobiznes, 108–116.

Niewęgłowska G., 2014. Gospodarstwa ekologiczne – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Pr. Nauk. UE Wroc., Agrobiznes, 169–176.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013. GUS, Warszawa, 418.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016. GUS, Warszawa, 86, 107, 127, 452.

Rzytki M., 2008. Stan aktualny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Instytut Ochrony Roślin – PIB Poznań, 11–14.

Weidmann G., Kilcher L., Garibay S. (ed.), 2010. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2010. FiBL & IFOAM – Organics International, Frick and Bonn, 152.

Willer H., Lernoud J. (ed.), 2017. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2017. FiBL & IFOAM – Organics International, Frick and Bonn, 68–73.
Pobierz

Opublikowane : 2018-01-19


ZUBA-CISZEWSKA, M., & BOJARSZCZUK, J. (2018). Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w zależności od ich typów rolniczych. Agronomy Science, 72(4), 99-111. https://doi.org/10.24326/as.2017.4.10

MARIA ZUBA-CISZEWSKA  wydawnictwo@up.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin  Polska
JOLANTA BOJARSZCZUK 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.