Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w zależności od ich typów rolniczych

MARIA ZUBA-CISZEWSKA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

JOLANTA BOJARSZCZUK

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy


Abstrakt

Celem pracy była analiza i ocena efektywności gospodarowania ekologicznych gospodarstw rolnych dwóch typów rolniczych: z chowem krów mlecznych oraz zwierząt trawożernych (bydła opasowego, krów mlecznych, owiec, kóz i innych). Analiza obejmowała okres trzech lat i zastosowano w niej metodę wskaźnikową. Analizowano wartości 34 wskaźników organizacyjnych, produkcyjnych, ekonomicznych i finansowych. Gospodarstwa z chowem zwierząt trawożernych miały średnio o 62,8% większą powierzchnię użytków rolnych w porównaniu z gospodarstwami z chowem krów mlecznych. Gospodarstwa z chowem krów mlecznych osiągnęły średnią opłacalność produkcji na poziomie 115,5%, a gospodarstwa z chowem zwierząt trawożernych tylko na poziomie 85,7%. Wielkość dochodu z gospodarstwa rodzinnego pomiędzy tymi grupami gospodarstw różniła się bardzo niewiele, średnio o 1,5%. Jednak udział dotacji ogółem w tym dochodzie w gospodarstwach z chowem krów mlecznych wynosił średnio 76,1%, a w gospodarstwach z chowem zwierząt trawożernych aż 113,8%.

Słowa kluczowe:

efektywność, ekologiczne gospodarstwo, specjalizacja, chów zwierząt

Augustyńska-Grzymek I. (red.), 2015. Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2013–2014. IERiGŻ– PIB Warszawa, 71–85.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013. GUS, Warszawa 2014, 444–445.

Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., 2012. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2010 roku. Polski FADN, IERiGŻ – PIB Warszawa.

Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., 2013. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2011 roku. Polski FADN, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A., 2014. Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2012 roku. Polski FADN, IERiGŻ – PIB, Warszawa.

IJHARS, http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolnictwo-ekologiczne.html [dostęp 8.11.2017]

Jerzemowska M. (red.), 2013. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie.PWE, Warszawa, 189.

Kisiel R., Grabowska N., 2014. Rola dopłat unijnych w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie województwa podlaskiego. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, t. 14, 3(47), 61–73.

Kondratowicz-Pozorska J., 2014. Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004– 2013 i w perspektywie 2014–2020. Pr. Nauk. UE Wroc., Agrobiznes, 108–116.

Niewęgłowska G., 2014. Gospodarstwa ekologiczne – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Pr. Nauk. UE Wroc., Agrobiznes, 169–176.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013. GUS, Warszawa, 418.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016. GUS, Warszawa, 86, 107, 127, 452.

Rzytki M., 2008. Stan aktualny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Instytut Ochrony Roślin – PIB Poznań, 11–14.

Weidmann G., Kilcher L., Garibay S. (ed.), 2010. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2010. FiBL & IFOAM – Organics International, Frick and Bonn, 152.

Willer H., Lernoud J. (ed.), 2017. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2017. FiBL & IFOAM – Organics International, Frick and Bonn, 68–73.

Pobierz

Opublikowane
19-12-2017MARIA ZUBA-CISZEWSKA 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
JOLANTA BOJARSZCZUK 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ul. Czartoryskich 8, 24-100 PuławyLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora