Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wspomnienie. Profesor dr hab. Mieczysław Wilczek (1940–2019)

BARBARA HELENA SAWICKA

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Profesor dr hab. Mieczysław Wilczek urodził się 17 lipca 1940 r. w Wilczopolu, gm. Głusk, woj. lubelskie. Technikum Chemiczne w Lublinie ukończył w 1960 r., studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie – w roku 1964. Odbył staż w Stacji Hodowli Roślin w Ulhówku i później w Centrali Nasiennej w Lublinie, gdzie w latach 1965–1967 pracował jako starszy inspektor plantacyjny. W latach 1967–1972 był starszym asystentem w Zakładzie Upowszechniania Postępu w Rolnictwie Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. Bolesława Styka obronił w 1972 r. Został zatrudniony na etacie naukowym w Instytucie Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, początkowo jako adiunkt (1973–1979), później jako docent (1980–1988), a następnie jako profesor nadzwyczajny (1988–1995) i profesor zwyczajny (od 1995) w Instytucie Uprawy Roli i Roślin, a później w Instytucie Szczegółowej Uprawy Roślin (obecnie Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). W latach 1982–1986 był zastępcą dyrektora Instytutu Uprawy Roli i Roślin, a w latach 1992–1996 – dyrektorem Instytutu Szczegółowej Uprawy Roślin.

Systematyczne badania nad roślinami bobowatymi prof. Mieczysław Wilczek rozpoczął w 1973 r. Jego działalność badawcza obejmowała następujące kierunki: (1) agroekologiczne podstawy produkcji nasiennej oraz czynniki agrotechniczne wpływające na plon roślin bobowatych (koniczyna czerwona, koniczyna biała, lucerna mieszańcowa, komonica zwyczajna, seradela); (2) wpływ czynników agrotechnicznych na plon i jakość lucerny mieszańcowej, koniczyny czerwonej tetraploidalnej oraz koniczyny perskiej; (3) wpływ nawożenia i czynników agrotechnicznych na strukturę i plonowanie roślin strączkowych. Prof. Wilczek opracował trzy instrukcje wdrożeniowe, a wyniki jego badań zostały wdrożone do praktyki rolniczej. Drugi kierunek badań przyczynił się również do skonkretyzowania zaleceń agrotechnicznych dla nowych odmian lucerny mieszańcowej i tetraploidalnej koniczyny czerwonej oraz koniczyny perskiej. W badaniach dotyczących roślin strączkowych prof. Wilczek określił wymagania siedliskowe oraz wpływ czynników agrotechnicznych, a zwłaszcza nawożenia makro- i mikroelementami na plonowanie nowych odmian łubinu żółtego.


Pobierz

Opublikowane
03-12-2019BARBARA HELENA SAWICKA 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora