Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wspomnienie. Profesor dr hab. Bolesław Styk (1925–2019)

BARBARA SAWICKA

Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieAbstrakt

Profesor zw. dr hab. Bolesław Styk urodził się 28 marca 1925 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Tarnawa Duża nad Porem (woj. lubelskie, powiat biłgorajski, gmina Turobin). W 1939 r. ukończył szkołę powszechną w Tarnawie Dużej. W 1942 r. został zaprzysiężony w podziemnej organizacji – był żołnierzem Batalionów Chłopskich o pseudonimie „Grakch”. W 1943 r. był ścigany przez Gestapo, a po „wyzwoleniu” – przez NKWD. Na tajnych kompletach ukończył I i II klasę gimnazjum, w 1945 r. ukończył III klasę i rozpoczął naukę w Liceum Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Od 1947 r. studiował na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończył w 1951 r. W tym samym roku wyjechał na studia aspiranckie do Leningradzkiego Instytutu Rolniczego, gdzie w 1955 r. uzyskał stopień kandydata nauk rolniczych (odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora) na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie ilości wysiewu i sposobów siewu pszenicy jarej”, której promotorem był prof. dr S.L. Sobolev. Doktorem habilitowanym został w 1964 r. na podstawie rozprawy pt. „Przyrodniczo-rolnicze podstawy rejonizacji upraw na terenie województwa lubelskiego”. W 1965 r. został mianowany docentem. Nominację na profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1975 r., zaś w 1989 r. – tytuł profesora zwyczajnego.

Głównym obiektem badań Profesora były rośliny zbożowe. Świadczy o tym duża liczba publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadził też badania nad możliwością wprowadzenia do uprawy nowych gatunków zarówno z flory krajowej (wyka kaszubska, lędźwian siewny), jak i zagranicznej (ślazowiec pensylwański).


Pobierz

Opublikowane
27-12-2019BARBARA SAWICKA 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>