Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ogólna charakterystyka i podział nawozów dolistnych oferowanych na polskim rynku

CZESŁAW SZEWCZUK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

DANUTA SUGIER

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę nawozów dolistnych oferowanych na krajowym rynku. Podzielono je według następujących kryteriów: właściwości fizycznych, formy chemicznej, zawartości dodatkowych składników mineralnych i substancji poprawiających cechy użytkowe nawozu, liczby i rodzaju pierwiastków występujących w nawozach oraz ich przeznaczenia. Dokonano też oceny rolniczej nawozów oraz podano podstawowe kryteria ich stosowania. Zamieszczono również tabelę, dotyczącą oceny zawartości składników pokarmowych w wieloskładnikowych nawozach dolistnych w 4-stopniowej skali. Na zakończenie przedstawiono wybrane przepisy prawne Wspólnoty Europejskiej, dotyczące charakterystyki nawozów nieorganicznych. 

Słowa kluczowe:

nawozy dolistne, charakterystyka i podział, ocena rolnicza

Borowik M., Biskupski A., Winiarski A., Malczewski Z. 2003. Technologia i własności nawozów dolistnych Insol wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Acta Agroph., 85, 347–355.

Czuba R., 1996. Celowość i możliwości uzupełnienia niedoborów mikroelementów w roślinie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 434, 55–64.

Kotuła E., Winiarski A., 1988. Podstawy fizykochemiczne formulacji wieloskładnikowych nawozów płynnych do stosowania dolistnego. Mat. Semin. Nauk., Wyd. IUNG Puławy, 139–145.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz. WE, L 304, z 21.11.2003 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załącznik I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (Dz.Urz. WE, L 51, z 20.02.2007 r.).

Szewczuk C., Michałojć Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agroph., 85, 19–29.

Warchołowa M., 1988. Fizjologiczne podstawy dolistnego dokarmiania roślin. Mat. Semin. Nauk., Wyd. IUNG Puławy, 5–23.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009CZESŁAW SZEWCZUK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
DANUTA SUGIER 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>