Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia magnezem i dokarmiania dolistnego Mikrosolem U na zdrowotność i jakość korzeni żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.)

RAFAŁ MAGDZIAK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

BARBARA KOŁODZIEJ

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

MAGDALENA SZCZEPANIK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

W czteroletnim doświadczeniu polowym (1999–2003) zlokalizowanym na glebie piaszczystej badano wpływ wzrastających dawek nawożenia magnezem oraz dokarmiania dolistnego Mikrosolem U na obsadę roślin, porażenie przez grzyby chorobotwórcze oraz parametry jakościowe korzeni żeń-szenia pięciolistnego (Panax quinquefolium L.). W eksperymencie corocznie stosowano trzy następujące dawki nawozów magnezowych: 0 kg Mg · ha-1 (obiekt kontrolny), 30 kg Mg · ha-1 i 60 kg Mg · ha-1 w formie jednowodnego siarczanu magnezu. Dodatkowo w każdym roku uprawy w czasie najintensywniejszego wzrostu roślin stosowano w odstępach  10-dniowych nawóz dolistny Mikrosol U w stężeniu 1%.  Zastosowane nawożenie magnezowe wpłynęło dodatnio na obsadę roślin, parametry jakościowe korzeni żeń-szenia oraz zmniejszyło porażenie przez grzyby chorobotwórcze w kolejnych latach wegetacji. Wpływ ten ujawnił się szczególnie w III i IV roku, przy czym najlepsze efekty uzyskano, stosując 60 kg Mg · ha-1. Natomiast nawożenie dolistne roślin Mikrosolem U miało korzystny wpływ na zdrowotność roślin, co prowadziło do zachowania większej liczby roślin na poletkach oraz spowodowało polepszenie parametrów jakościowych korzeni.

Słowa kluczowe:

żeń-szeń amerykański, Panax quinquefolium, nawożenie dolistne, nawożenie magnezem

Dolot M., Śmigielski K., 2005. Żeń-szeń amerykański (Panax quinquefolium L.) – skład chemi- czny, właściwości antyoksydacyjne, zastosowanie. Pol. J. Cosmet., 1, 18–33.

Ginseng. Pest control recommendations 1999–2000. Publiction 610, OMAFRA, Queen’s Printer for Ontario, 1999, 1–51.

Kennedy D., Scholey AB., 2003. Ginseng: potential for the enhancement of cognitive performance and mood. Pharm. Bioch. Behav, 75, 687–700.

Kołodziej B., 2003. Studia nad wzrostem, rozwojem oraz uprawą żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 266, Wyd. AR Lublin.

Kołodziej B., 2004. Wpływ Atoniku oraz nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(1), 157–162.

Kołodziej B., Berbeć S., 2004. Wpływ przedplonu oraz odkażania gleby na wzrost, zdrowotność oraz cechy jakościowe żeń-szenia pięciolistnego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59 (1), 163–171.

Li T.S.C., Utkhede R.S., 1993. Pathological and non-pathological diseases of ginseng and their control. Current Topics in Bot. Res., 1, 101–113.

Oliver A., van Dalfsen B., van Lierop B., Buonassisi A., 1992. American ginseng culture in the arid climates of British Columbia. BC, Min. Agric. Fish., 1–34.

Osińska M., Kołota E., 1998. Utilization of Ekolist in foliar nutrition of field vegetable crops grown at different nitrogen rates. Folia Univ. Agric. Stetin., 190, Agricultura 72, 247–252.

Pastucha A., Kołodziej B., 2007. The healthiness of American ginseng after the application of mineral mulch and different methods of plant protection. EJPAU, sec. Horticulture 10, 4, http://www.ejpau.media.pl.

Pięta D. Berbeć S., 1997. The influence of forecrop on the pathogenic microorganisms in soil. Proc. of Scien. Conf.: Debreceni Agrartudomanyi Egyetem a Tiszäntúl Mezögazdaságáert, Karcag, Hungary, 12–14 June 1997, 304.

Rudolf D., 2000. Ginseng. Continuing education module. New Hope Institute of Retailing, Massachusetts, USA, 1–8.

Smith R., Caswell D., Carriere A., Zielke B., 1996. Variation in the ginsenoside content of American ginseng, Panax quinquefolius L., roots. Can. J. Bot. 74, 1616–1620.

Sobolewski J., Robak J., Ostrowska A., 2005. The possibility of complex protection of fields tomatoes against late blight, early blight and bacterial speck including biostimulators of resistance. Progress Plant Prot. 45(2), 1091–1094.

Szewczuk C., Juszczak M., 2003. Wpływ nawozów i stymulatorów na plon nasion fasoli tycznej. Acta Agroph. 85, 203–208.

Wills R., Stuart D., 2001. Production of high quality Australian ginseng. RIRDC Publication No 01/170.

Zahradniček J., Pokorna A., Pulkrábek J., Král J., Šanda J., 1998. Vilv foliarni aplikace pripravku Atonik na technologicku jakost a skladovatelnost cukrovky. LcaŘ 144–149.

Pobierz

Opublikowane
19-06-2009RAFAŁ MAGDZIAK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
BARBARA KOŁODZIEJ 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
MAGDALENA SZCZEPANIK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora