Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Termiczne pory roku w rejonie Czesławic k. Nałęczowa (1963–2005)

Krzysztof BartoszekMieczysław Cichoń
Abstrakt

W pracy przedstawiono zmienność dat początków oraz długości 6 termicznych pór roku na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego w wieloleciu 1963–2005. Do najbardziej zmiennych pór roku w wieloleciu należały zima i przedwiośnie. Odchylenia standardowe dat ich począt-ku wynosiły odpowiednio ok. 18 i 21 dni, a długości ok. 29 i 17 dni. Wiosna i jesień były bardziej stabilne – zarówno w długości, jak i w datach początku. Charakteryzowały się zbliżoną średnią długością w wieloleciu (57 i 58 dni), która zależy głównie od długości lata w danym roku. Lato było najdłuższą porą roku (96 dni) – w rejonie Czesławic zaczyna się przeciętnie pod koniec maja.

Słowa kluczowe:

termiczne pory roku, temperatura powietrza, klimat lokalny, Płaskowyż Nałęczowski

Bartoszek K., 2006. Niże północnoatlantyckie. Wiad. IMGW, 29(50), 1, 15–24.
Brönnimann S., Xoplaki C., Casty C., Pauling A., Luterbacher J., 2007. ENSO influence on Europe during the last centuries. Climate Dynamics, 28, 2–3, 181–197.
Degirmendžić J., 2006. Wzrost częstości i intensywności maksimów prędkości w górnotroposferycznym prądzie strumieniowym nad Europą w latach 1958–2003. Przegl. Geogr., 78, 1, 5–23.
Degirmendžić J., Kożuchowski K., 2004. Zmiany termicznych pór roku w Łodzi w latach 1947–2003 [w:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi. Acta Geogr. Lodz., 89, 59–71.
Gumiński R., 1948. Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przegl. Met. i Hydr., 1948, 1, 1, 7–20.
Kossowska-Cezak U., 1994. O ‘monsunie europejskim’. Przegl. Geof., 39, 1, 65–73.
Kossowska-Cezak U., 2005. Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933–2004. Przegl. Geof., 50, 3–4, 265–277.
Kołodziej J., Galant H., Liniewicz K., Sierosławski H., 1991. Charakterystyka klimatu Nałęczowa i okolicy. Acta Univ. Wratis, 5, A, 315–323.
Makowiec M., 1983. Wyznaczanie termicznych pór roku. Przegl. Geof., 28, 2, 209–220.
Marsz A., 1999. Oscylacja Północnoatlantycka a reżim termiczny zim na obszarze północno-zachodniej Polski i na polskim wybrzeżu Bałtyku. Przegl. Geogr., 70, 3, 225–245.
Michalak L., 1976. Termiczne pory roku w Chełmie w okresie 1956–1970. Folia Societ. Scien. Lublinensis, 18, 2, 93–100.
Nowosad M., Filipiuk E., 1998. Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951–1995. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 231–240.
Piotrowicz K., 2000. Sposoby wydzielania pór roku. Przegl. Geof., 45, 3–4, 261–278.
Piotrowicz K., 2002. Metody wyznaczania dat początku i końca termicznych zim na przykładzie krakowskiej serii pomiarów temperatury powietrza. Przegl. Geof. 48, 1–2, 81–92.
Romer E., 1938. Pogląd na klimat Polski. Czas. Geogr., 16, 3, 193–224.
Rozkosz G., 1986. Termiczne pory roku w Katowicach w okresie 1961–1980. Wiad. IMGW, 19(30), 2, 31–38.
Tomaszewska T., Rutkowski Z., 1999. Fenologiczne pory roku i ich zmienność w wieloleciu 1951–1990. Mat. Badawcze, Meteorologia, IMGW, 28.
Wiszniewski W., 1960. Kilka uwag o meteorologicznych porach roku w Polsce w świetle średnich wieloletnich wartości temperatur. Przegl. Geof., 5(13), 1, 31–39.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Krzysztof Bartoszek 
Mieczysław Cichoń Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora