Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zachwaszczenie oraz obsada roślin ślazowca pensylwańskiego w zależności od herbicydów

Halina BorkowskaRoman Molas
Abstrakt

W latach 2003–2005 w GD Felin Akademii Rolniczej w Lublinie przeprowadzono jednoczynnikowy, mikropoletkowy (powierzchnia poletka 1 m-2) eksperyment (trzy kombinacje w czterech powtórzeniach) ze ślazowcem pensylwańskim. W doświadczeniu zastosowano dwa środki chwastobójcze (Goltix 70 WG i Treflan 480 EC) oraz wariant kontrolny, w którym nie stosowano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Każdego roku w drugiej dekadzie lipca oznaczano skład gatunkowy, liczebność i powietrznie suchą masę chwastów na każdym poletku. Ślazowiec wysiewano w ostatniej dekadzie kwietnia. Po wschodach i w końcu wegetacji liczono rośliny ślazowca i na tej podstawie określano polową zdolność wschodów oraz przeżywalność roślin. Zbiory ślazowca przeprowadzano w listopadzie i określano plon suchej masy.
Zastosowane w eksperymencie herbicydy ograniczały skład gatunkowy, liczebność oraz po-wietrznie suchą masę chwastów. Wpływały negatywnie na polową zdolność wschodów ślazowca, natomiast zwiększały przeżywalność roślin oraz plon suchej masy.

Słowa kluczowe:

ślazowiec pensylwański, plon suchej masy, zachwaszczenie, herbicydy

Adamczewski K., Dobrzański A., 2006. Chemiczne zwalczanie chwastów – teraźniejszość i przyszłość. Fragm. Agron., 4, 7–25.
Borkowska H., 2006. Kiełkowanie nasion oraz polowa zdolność wschodów ślazowca pensylwańskiego w zależności od zastosowanej zaprawy nasiennej. Fragm. Agron., 3, 269–276,
Borkowska H., Styk B., 2006. Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby) Uprawa i wykorzystanie. Wyd. AR w Lublinie, ss. 69.
Borzęcka-Walker M., 2006. Symulacja plonu potencjalnego i sekwestracja węgla w glebie w uprawie miskanta. Fragm. Agron., 4, 195–202.
Brzozowska I., Brzozowski J., 2002. Efektywność zabiegów herbicydowych i herbicydowo-mocznikowych stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. Cz. I. Struktura plonu i plonowanie. Fragm. Agron., 2, 161–170.
Gugała M., Zarzecka K., Rymuza K., 2007. Wpływ sposobów uprawy roli i odchwaszczania na plonowanie ziemniaka. Fragm. Agron., 3, 166–173.
Jeżowski S., 1999. Miskant chiński (Miscanthus sinensis (Thunb.) Andersson) – źródło odnawialnych i ekologicznych surowców dla Polski. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 468, 159–166.
Kalembasa D., 2006. Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agroph., 7, 909–914.
Sowiński J., Liszka-Podkowa A., 2007. Wpływ sposobu odchwaszczania na wysokość plonu ziarna trzech mieszańców kukurydzy uprawianych na glebie lekkiej. Fragm. Agron., 4, 184–191.
Szczukowski S., Kościk B., Kowalczyk-Juśko A., Tworkowski J., 2006. Uprawa i wykorzystanie roślin alternatywnych na cele energetyczne. Fragm. Agron., 3, 300–315.
Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W., 2007. Wpływ adiuwantów na możliwość zmniejszenia dawek herbicydów stosowanych do odchwaszczania buraka cukrowego. Fragm. Agron., 4, 261–266.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Halina Borkowska 
Roman Molas Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora