Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Biologia i cykl życiowy Chenopodium album L. na plantacjach ekologicznych zbóż i w warunkach doświadczalnych

Denise F. DostatnyElżbieta Małuszyńska
Abstrakt

W latach 2005–2006 badano występowanie komosy na ekologicznych plantacjach nasiennych zbóż. Analizowano zebrany materiał nasienny pod względem liczby nasion tego gatunku. Nasiona Chenopodium album poddano kiełkowaniu. Stwierdzono, że najlepsze warunki kiełkowania to czas wstępnego chłodzenia 7 dni, stała temperatura kiełkowania 20°C i oświetlenie. Na podstawie obserwacji w warunkach szklarniowych wykazano, że faza kwitnienia C. album rozpoczynała się od 49 do 65 dnia od początku kiełkowania. Początek fazy owocowania następował po około 30 dniach od rozpoczęcia kwitnienia. Kwitnienie komosy rozpoczynało się niezależnie od wysokości rośliny. Warunki kiełkowania nie miały wpływu na liczbę diaspor wydanych w następnym pokoleniu. Stwierdzono, że około 40% nasion z jednego osobnika jest zdolne do kiełkowania bezpośrednio po dojrzewaniu.

Słowa kluczowe:

Chenopodium album, ekologiczna plantacja nasienna, faza rozwojowa, nasiona, warunki kiełkowania

Bouwmeester H. J., Karssen C. M., 1993. Seasonal periodicity in germination of seeds of Chenopodium album. Ann. Bot. 72, 5, 463– 473.
Dostatny D. F., Małuszyńska E., 2007. Skład gatunkowy chwastów podczas wegetacji i w materiale ze zbioru w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych. Pam. Puł. 145, 43–59.
Grundy A.C., Mead A., Burston S., 2003. Modelling the emergence response of weed seed to burial depth: interaction with seed density, weight and shape. J. App. Eco. 40, 757–770.
Grundy A.C., Mead A., Burston S., Overs T., 2004. Seed production of Chenopodium album in competition with field vegetables. Weed Res. 44, 271–281.
Kott S.A., 1961. Sornyje rastienia i borba s nimi. Sielchozgiz, Moskwa.
Kwiatkowski C., Wesołowski M., Stępień A., 2004. Bioróżnorodność chwastów w trzech odmianach jęczmienia jarego uprawianych w siedmioletniej monokulturze i zmianowaniu. Acta Sci. Pol., Agricultura (Agronomia) 3 (2), 109–117.
Kwiecińska E., 2004. Plenność niektórych gatunków chwastów segetalnych na glebie lekkiej. Annales UMCS, sec. E, 59, 3, 1183–1191.
Lafond G. P., McConnell J. T., Gutek L., Sim B., 2002. Spoke program research reports 1997– –2002. Agrifood innovation fund. Canada. Charter IX: Organic crop production. http://www.agriculture.gov.sk.ca.
Mayor J. P., Dessaint F., 1998. Influece of weed management strategies on soil seedbank diversity. Weed Res., 38, 95–105.
Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA, 2006 wersja polska. Oprac. IHAR Radzików.
MSU Weed Science, 2005. Common Lambsquarters (Chenopodium album L.). Strona interneto-wa: www.msuweeds.com/michigans_worst_weeds.
Nowicki J., Wanic M., 2003. Zachwaszczenie owsa w zależności od stanowiska w płodozmianie. Acta Sci. Pol., Agricultura (Agronomia), 2 (2), 51–60.
Odum S., 1965. Germination of ancien seeds; floristical observation and experiments with ancient seeds. Danek Botanik Arki, 24, 1–70.
Pawłowski F., Kapeluszny J., Kolasa A., Lecyk Z., 1970. Płodność chwastów w różnych siedli-skach. Annales UMCS, sec. E 25, 5, 61–70.
Roman E. S., Thomas A. G., Murphy S. D., Swantoon C. J., 1999. Modeling germination and seedling elongation of common lambsquarters (Chenopodium album). Weed Sci., 47, 149–155.
Trzcińska-Tacik H., 2000. Zbiorowiska chwastów w uprawach zbóż w okolicach Skalbmierza (Płaskowyż Proszowicki). Pam. Puł., 122, 59–75.
Warcholińska, A. U., 1993. Chwasty polne Wzniesień Łódzkich. Wyd. Uniw. Łódz., Łódź.
Wojciechowski W., Sowiński J., 2005. Changes in the number of weed seeds in soil under different tillage systems of winter wheat. J. Plant Prot. Res., 45, 2, 83–92.
Woźniak A., 2005. Wpływ siewek międzyplonowych i nawożenia organicznego na plon i zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Annales UMCS, sec. E, 2005, 60, 33–40.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Denise F. Dostatny 
Elżbieta Małuszyńska Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora