Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie gryki w plonie głównym i wtórym

Marian Wesołowski

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Ro lin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Dariusz Juszczak
Abstrakt

The field experiment was carried out on the podsolic soil made from slightly loamy sand (weak rye complex) in the years 2003–2004. There were two factors in the experimental scheme: I. kind of crop (main and second), II. Seeding rate (60, 80 i 100 kg . ha -1). In the main crop buckwheat was cultivated in the site after a mixture of grain crops (oat  + spring barley + spring wheat), whereas in the second crop in the site winter inter crop as winter rye. Buckwheat Hruszowska was cultivated at two sowing dates: 20 May in the main crop and 30 May in the second crop. The yield of nutlets and straw, the number of plants per 1m2 after emergences and before harvest, the number and weight of normally developed nutlets and unfilled on the plant as well as a thousand nutlets weight of buckwheat were investigated. It was proven that the yield of nutlets of buckwheat depended exclusively on the cultivation place and reached 0.99 t  ha-1 in the main crop and it was higher by 70% than in the second crop. The most favourable effect on the value of the rest of the resulting feature with an exception to the thousand nutlets weight has the sowing of 60 kg and next the cultivation of buckwheat in the main crop. A thousand nutlets weight was formed mainly under the influence of the years of study.

Słowa kluczowe:

buckwheat, main crop, second crop, seeding rate, seeds yield

Fornal Ł., Soral-Śmietana M.1988. Gryka krajowym surowcem do otrzymywania żywności profilaktycznej. V Krajowe Symp. „Hodowla, agrotechnika i jako ziarna gryki”. Puławy, 51–65.

Jabło ski B., Szklanowska K. 1990. Warto pszczelarska i wymogi zapylania gryki tetraploidalnej. Pszczel. Zesz. Nauk Inst. Sadown., Puławy, 34, 51–56.

Jabłoński B., Szklanowska K. 1997. Nektarowanie, zapylanie i plonowanie gryki tetraploidalnej. X Krajowe Symp. „Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki”. Puławy, 147–152.

Kayashita J., Skimaoka I., Nakajoh M. 1995. Hypocholesterolemick effect of buckwheat protein extract in rats fed cholesterol enriched diets. Nut. Res. 15 (5), 691–698.

Lewicki S., Ruszkowski M., Ruszkowska B. 1958. Przyczyny złego owocowania gryki. Hod. Roślin Aklim., 2(5), 587–602.

Liszewski M. 1997. Reakcja gryki na terminy i gęstości siewu w zależności od warunków glebowych i atmosferycznych. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu, Rolnictwo 70, 316, 199–207.

Liszewski M. 1999. Reakcja gryki na wczesny termin siewu w zale no ci od zró nicowanych warunków atmosferycznych. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 202, 139–142.

Mazurek J., Podolska G. 2001. Dynamika wschodów oraz plonowanie nowych odmian gryki w zależności od terminu siewu. Zesz. Nauk AR w Krakowie, 392, 71–81.

Noworolnik K. 1997. Wpływ rozstawy rzędów na plonowanie gryki w zależności od warunków siedliska. X Krajowe Symp. Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki. Puławy, 93–101.

Pecio A., Wielgo B. 1999. Plonowanie oraz struktura rośliny i łanu gryki w zależności od terminu siewu. Fragm. Agron. 1 (61), 5–17.

Podolska G., Pecio A. 1999. Plonowanie, struktura plonu i budowa łanu gryki w zależności od warunków glebowych. Biul. Nauk. 4, 71–82.

Ruszkowska B., Ruszkowski M. 1967. Gryka. PWRiL.

Ruszkowski M. (red.). 1986. Technologia uprawy gryki. IUNG Puławy.

Songin H., Bury M. 2001. Rozwój i plonowanie gryki w zależności od terminu, gęstości siewu i rozstawy rzędów na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk AR w Krakowie, 392, 35–43.

Szczukowski S., Tworkowski J., Kwiatkowski J. 2001. Produkcja nasion trzech odmian gryki na glebie kompleksu pszennego dobrego. Zesz. Nauk AR w Krakowie 392, 103–108.

Szklarz J. 1965. Wpływ okresowej suszy glebowej na wzrost i rozwój gryki (Fagopyrum esculentum Mnch.). Hod. Ro lin Aklim. 9 (5), 549–575.

Zając T., Pisulewska E., Antoniewicz A., Siebuła D. 1997. Wielkość i struktura plonu oraz skład chemiczny orzeszków dwu odmian gryki w zale no ci od wybranych czynników agrotechnicznych. X Krajowe Symp. „Hodowla uprawa i wykorzystanie gryki”. Puławy, 81–91.

Pobierz

Opublikowane
22-12-2006Marian Wesołowski 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Ro lin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Dariusz Juszczak Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2