Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony na masę i skład chemiczny resztek pożniwnych jęczmienia jarego

Piotr Kraska

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

Edward Pałys

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Abstrakt

The field research was carried out in the years 19972000 in the farm Bezek near Chełm, a part of Agricultural University in Lublin. The experimental field was situated on light and sandy clay soil. The content of phosphorus in the soil was high, potassium - medium, magnesium - low. Humus content was 1.2%. The purpose of this work was to determine the influence of conventional and ploughless tillage system in crop rotation: potato - spring barley - winter rye upon the weight and chemical composition of post-harvest residues of spring barley in two differentiated fertilization and plant protection levels on light soil. The stubble and bedding weight after harvest was estimated on every plot in two randomly selected places of 400 sq. c. area. The root mass was determined after harvest by means of a steel cylinder of 400 cm2 down to 30 cm, dividing it into the following layers: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm. The roots were rinsed with running water with about 1 mm diameter mesh sieve, then they were dried and weighed. It was stated that after the harvest spring barley accumulated significantly higher air dry mass of roots (74.2%) in 0-10 cm surface layer on light the soil than the in deeper layers. Basic fertilization and the plant protection level increases the dry matter of spring barley roots. The content of potassium and magnesium in spring barley roots was higher on the treatment with ploughless soil cultivation in comparison with conventional tillage. Basic fertilization and the plant protection level increases the content of phosphorus and magnesium in the roots of spring barley. The intensive chemical level increases the content of total nitrogen in the roots of spring barley in comparison with the basic one. Greater content of magnesium in the stubble and bedding of spring barley was found on the objects with ploughing tillage. The basic chemical level increases the content of phosphorus and magnesium in the stubble and bedding of spring barley in
comparison with the intensive one.

Słowa kluczowe:

spring barley, post-harvest residues, tillage system, fertilization, plant protection

Batalin M. 1962. Studium nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk Rol., Ser. D, 98, 1-154.
Braim M. A., Chaney K., Hodgson D.R. 1992. Effects of simplified cultivation on the growth and yield of spring barley on a sandy loam soil. 2. Soil physical properties and root growth; root:
shoot relationships, inflow rates of nitrogen; water use. Soil Tillage Res. 22, 173-187.
Cantero-Martinez C., Lampurlanés J., Vilardosa J.M. 1994. Effect of three different tillage sys-tems on water use and root development of barley in a semiarid environment. Third Congress of the European Society for Agronomy. Abano-Padova, 18–22 September, 660-661.
Czyż E., Tomaszewska J. 1998. Wpływ zagęszczenia gliny piaszczystej na masę korzeniową i plonowanie jęczmienia jarego. Pam. Puł. 112, 51-59.
Czyż E., Tomaszewska J., Sawa J. 1995. Efektywność produkcyjna i energetyczna różnych sys-temów uprawy roli. Fragm. Agron. 1, 20-27.
Dzienia S., Wereszczaka J. 1999. Impact of tillage methods on dry matter weight and root distribution in plants cultivated. Electronic J. Polish Agric. Univ. Ser. Agronomy, 2, 2.
Gajek F. 1971. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego na na wysokość plonów roślin uprawnych oraz niektóre zmiany właściwości chemicznych gleby. Cz. III. Struktura plonu i skład chemiczny roślin. Pam. Puł. 50, 154-170.
Grzebisz W. 1988a. Ocena stanowiska na podstawie trwałości struktury gleby, aktywności biologicznej oraz masy resztek pożniwnych jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331, 343-353.
Grzebisz W. 1988b. Wpływ uprawy w monokulturze na masę i skład chemiczny korzeni jęczmienia. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 107, 3, 67-78.
Malicki L. 1968. Oznaczanie masy korzeniowej roślin w warunkach polowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 88, 17-31.
Malicki L. 1969a. Resztki pożniwne niektórych roślin uprawianych na glebach wytworzonych z lessów. Annales UMCS, Sec. E, 24, 155-165.
Malicki L. 1969b. Wpływ wilgotności gleby na korzenie roślin. Post. Nauk Rol. 6, 11-19.
Malicki L. 1969c. Nawożenie organiczne a intensyfikacja nawożenia mineralnego. Post. Nauk Rol. ¾, 3-10.
Malicki L. 1970. Masa korzeni niektórych roślin uprawianych na glebie lessowej w warunkach intensywnego nawożenia i deszczowania. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 110, 187-197.
Malicki L. 1997. Znaczenie resztek pożniwnych w płodozmianie. Zesz. Nauk. AR-T w Olsztynie, Rolnictwo, 64, 57-66.
Malicki L., Pałys E. 1979. Resztki korzeniowe ważniejszych roślin okopowych uprawianych na glebie wytworzonej z lessów. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 104, 1, 107-114.
Malicki L., Pałys E. 1980/1981. Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Część III. Zawartość makroelementów. Annales UMCS, Sec. E, 35/36, 97-107.
Malicki L., Pałys E. 1985. Resztki pożniwne ważniejszych gatunków zbóż na różnych glebach. Annales UMCS, Sec. E, 40, 1-9.
Malicki L., Pałys E., Tarkowski Cz. 1985. Dynamika wzrostu masy korzeniowej i nadziemnej pszenżyta w porównaniu z żytem i pszenicą ozima na glebie płowej wytworzonej z lessów.
Annales UMCS, Sec. E, 40, 21-32.
Niewiadomski W., Nowicki J. 1970. Efektywność uprawy roli wykonanej systemem dotychczasowym, spłyconym i bezorkowym w świetle 12-letnich badań. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 99, 9-40.
Pałys E. 1980/1981a. Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Cz. I. Dynamika masy korzeniowej. Annales UMCS, Sec. E, 35/36, 59-69.
Pałys E. 1980/1981b. Masa korzeniowa zbóż jarych na glebie płowej wytworzonej z lessów. Cz. II. Stosunek masy korzeni do części nadziemnych. Annales UMCS, Sec. E, 35/36, 71-79.
Pałys S., Chwil S. 1998. Wpływ zróżnicowanego nawożenia gleby silnie kwaśnej na masę korzeni zbóż jarych oraz zawartość makro- i mikroelementów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 456, 649-654.
Pałys E., Kuraszkiewicz R. 1997. The influence of plant tillage methods on the weight of post-harvest residues in the crop rotation link on the rendzina soil. Bibl. Fragm. Agron. 2B, 511-512.
Pałys E., Kuraszkiewicz R. 1999. Wpływ systemów uprawy roli na masę resztek pożniwnych w ogniwie zmianowania na rędzinie. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195 Agricultura 74, 25-31.
Pawłowski F., Malicki L. 1964. Wilgotność gleby w falistym terenie lessowym a plon i masa korzeniowa pszenicy ozimej oraz mieszanki koniczyny czerwonej z trawami. Annales UMCS, Sec. E, 19, 263-277.
Pasela E. 1959. O metodach badania systemu korzeniowego roślin uprawnych. Post. Nauk Rol. 1, 25-32.
Pasela E. 1975. Kształtowanie się masy korzeniowej jęczmienia jarego w poszczególnych warstwach profilu glebowego w zależności od wilgotności gleby i niektórych elementów meteorologicznych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Rozprawy, 103, 35, 1-86.
Szymona J., Krupiński A., Malicki L. 1983/1984. Resztki pożniwne niektórych roślin uprawianych na rędzinie. Annales UMCS, Sec. E, 38/39, 77-87.
Webb J., Sylvester-Bradley R., Seeney F., M. 1997. The effects of site and season on the fate of nitrogen residues from root crops grown on sandy soils. Agric. Sci. 128, 445-460.
Wesołowski M., Bojarczyk M., Majda J., Sobczyk Z. 1983. Wpływ rodzaju orek i nawożenia mineralnego na masę oraz rozmieszczenie korzeni niektórych roślin uprawianych na glebie lessowej. Rocz. Nauk Rol., Ser. A, 105, 4, 111-121.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2003Piotr Kraska 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
Edward Pałys 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3