Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Opady atmosferyczne w okolicy Lublina a potrzeby opadowe roślin uprawnych

Józef Kołodziej

Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1

Krzysztof Liniewicz

Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1

Hanna Bednarek

Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1Abstrakt

The present paper characterizes the degree of providing for the rainfall needs for 12 cultivable plant species: spring barley, oats, spring wheat, winter wheat, winter rye, faba bean, pea, red clover, alfalfa, yellow lupine, sugar beet, fodder beet, potato-late, potato-early, and winter rape. 10 days's water needs of plants were compared with the amount of atmospheric precipitation sums recorded in the Agrometeorological Observatory in Felin near Lublin, managed by the Department of Agrometeorology of the Agricultural University of Lublin. Rainfalls were measured at 1 m height above the ground surface with the Hellmann's rain gauge. Mean precipitation sums were analyzed from the 1st 10 days of April till the 2nd 10 days of October in the years 1951-2000. The highest mean rainfall sum (29 mm) occurred on the 3rd 10 days of July, the lowest rainfall (12.3 mm) occurred two times: on the 2nd 10 days of April and the 3rd 10 days of October. Temporal variability of the 10 day's rainfall sums was the greatest in October, while in May it was the lowest. Significant differences between 10 day's rainfall needs of plants and the rainfall sums were estimated with the Student t test. The study period, i.e. 1951-2000 was sectioned into 10-year intervals and temporal variation of the phenomenon discussed was analyzed. Mean rainfall sums from the entire period appeared too small as compared with the rainfall needs of all the considered plants. In the whole 50-year period, the most favorable conditions as far as water needs are concerned were found for cereals, somewhat worse in case of root crops, followed by papilionaceous, while the worst was among oil plants. In successive ten-year periods the highest rainfall sum occurred in the years 1971-1980, and the lowest in the following period, i.e. 1981-1990. Such differentiation affected the number of statistically significant rainfall deficits in those periods. It the period 1971-1980 they constituted 12.5% of all the data, while in 1981-1990 they reached 40.0% of the data. In the whole study period (1951-2000) the rainfall water deficits most often occurred in the 2nd 10 days' period of June and in the 1st of July. These might appear unfavorable for root crops. Basing on the analysis of successive ten-year periods, it can be stated that water deficits most often occurred both in the 2nd and the 3rd
10 days' periods of May and June.

Słowa kluczowe:

plants, rainfall needs, atmospheric precipitation

Bac S. 1981. Nawodnienia w klimacie Polski. Gospodarka Wodna 11, 307-308.
Bieszczad S. 1981. Skutki niedoboru opadów i efekty ekonomiczne nawadniania w produkcji roślinnej. Gospodarka Wodna 11, 14-17.
Chrzanowski J. 1988. Regionalizacja i klasyfikacja dobowych wartości opadów w Polsce. Wiadomości IMGW, 11, ½, 93-102.
Dobrzański B. Zawadzki S. 1951. Gleby Zakładu Naukowo-Doświadczalnego Felin. Annales UMCS, Sec. E, 6, 231-252.
Dzieżyc J., Nowak L., Panek K. 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 314, 11-33.
Hohendorf E. 1948. Niedobory i nadmiary opadów w Polsce. Gospodarka Wodna 8, 10, 276-287.
Liniewicz K. 1998. Dekadowe sumy opadów atmosferycznych w porównaniu z potrzebami wodnymi zbóż na Wyżynie Lubelskiej (1951-1995). W: Problemy Współczesnej Klimatologii i Agrometeorologii Regionu Lubelskiego. Wyd. UMCS, Lublin, 59-62.
Martyniak L., Kaczyński L. 2002. Niedobory i nadmiary opadów a produkcyjność pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura 1, 73-79.
Słota H. (red.) 1992. Susza 1992. Zasięg, natężenie, przyczyny i skutki, wnioski na przyszłość. Materiały badawcze. Seria: Hydrologia i Oceanologia 16.
Strebeyko P. 1959. Problem wody w fizjologii i hodowli roślin. Hod. Rośl. Aklim. i Nas. 3, 415-425.
Żmudzka E. 2002. O zmienności opadów atmosferycznych na obszarze Polski nizinnej w II połowie XX w. Wiadomości IMGW 25, 4, 23-38.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2003Józef Kołodziej 
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1
Krzysztof Liniewicz 
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1
Hanna Bednarek 
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora