Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Potencjał redoks w glebie jako wskaźnik chemiczno-rolniczy w badaniach agrosystemu

Izabela Mazurkiewicz

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 ZamośćAbstrakt

The aim of the study was to determine the influence of experimental treatments in a field experiment conducted over many years on the soil redox potential under standard laboratory conditions. The experimental treatments consisted of two crop rotations, yard manure application of 0, 40 and 80 t/ha for every 4 years, and nitrogen fertilization at the rates of 0, 40, 80, and 120 kg N/ha annually. Measurements of redox potential Eh were performed after 1 hour and after 7 days, in soil suspension with a soil-to-water ratio of 1:1 in 40 g of soil and 40 cm3 of water at 25°C. The tested soil was little susceptible to reduction, which after 7 days' incubation had the index of pliability of 7.0 mV/day within linear part of redox potential decrease in soil suspension. Slight differentiation of soil pliability to reduction due to field experiment treatments proves that the index of soil pliability to reduction is more dependent on soil properties than on the experimental treatments applied. Soil pliability to reduction could be proposed as a suitable and practical chemical and agricultural index and redox potential can be made on the first day and after seven days of incubation under standard laboratory conditions of water suspension.

Słowa kluczowe:

soil redox potential, soil pliability to reduction

Bohn H.L. 1971. Redox potentials. Soil Sci. 112, 1, 39-45.
Gliński J., Duliban J. 1972. Potencjał oksydoredukcyjny w glebach. Probl. Agrofiz. 3, 1-57.
Gliński J., Stępniewska Z. 1986. Wskaźnik odporności gleb na redukcję. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 315, 81-94.
Grabińska-Łoniewska A. 1998. Rola bakterii biorących udział w przemianach związków żelaza i manganu w procesie uzdatniania wód podziemnych. Mat. Symp. Znaczenie procesów jednostkowych w technologii oczyszczania wody i ścieków, Koszalin - Ustronie Morskie, 51-87.
Jeffery J.W.O. 1961. Measuring the state of reduction of a waterlogged soil. J. Soil Sci. 12, 2, 317-325.
Łabuda S. 1993. A new index of cation saturation state in soil. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 24, 13/14, 1603-1608.
Łabuda S. 1994. Relationship between cation saturation state index and hydrogen ions in soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 413, 205-207.
Łabuda S. 1995. Podatność gleby na redukcję jako propozycja nowego wskaźnika żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 412a, 253-259.
Łabuda S. 1998. Podatność na redukcję gleb o zróżnicowanych właściwościach chemicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 456, 83-87.
Łabuda S. 1999. Podatliwost poczwy k redukcji w agrochimiczeskoj ocenkie swojstw poczwy. Sbornik Naucznych Trudow. Biełorusskaja Sielskochozjajstwiennaja Akademija, Gorki, 154-157.
Łabuda S., Maćkowiak C., Mazurkiewicz I. 2000. Oddziaływanie nawożenia substancją organiczną i azotem na potencjał redoks w glebie. Folia Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura, 84, 245-249.
Łabuda S.Z., Mazurkiewicz I., Maćkowiak C. 2002. Redox potential in soil as affected by many years of fertilization. Chem. Inż. Ekol. 9, 4, 419-429.
Patrick W.H. Jr. 1964. Extractable iron and phosphorus in a submerged soil at controlled redox potentials. Trans. 8th Inter. Congr. Soil Sci., Bucharest, Romania, 4, 605-609.
Patrick W.H., Turner F.T. 1969. Effect of redox potential on manganese transformation in water-logged soil. Nature, 220, 5166, 476-478.
Stępniewska Z. 1988. Właściwości oksydoredukcyjne gleb mineralnych Polski. Probl. Agrofiz. 56, 1-104.
Stępniewska Z., Stępniewski W., Gliński J., Ostrowski J. 1997. Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. Lublin - Falenty.
Tian-Ren Y. 1983. Physicochemical equilibria of redox systems in paddy soils. Soil Sci. 135, 1, 26-30.
Yamane I., Sato K. 1968. Initial rapid drop of oxidation-reduction potential in submerged air-dried soils. Soil Sci. Plant Nutr. 14, 2, 68-72.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Izabela Mazurkiewicz 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 ZamośćLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.