Oddziaływanie dolistnego dokarmiania nawozami wieloskładnikowymi w formie nanocząsteczek na plon i jakość bulw ziemniaka


Abstrakt

W badaniach polowych przeprowadzonych na glebie lekkiej w latach 2018–2020 określono wpływu dolistnego dokarmiania roślin ziemniaka nawozami wieloskładnikowymi Herbagreen Basic i Nano Active Forte na wielkość plonu i wybrane cechy jakości bulw ziemniaka. Użyte do badań nawozy stanowiły formy nano-. Nawozy stosowano 2-krotnie w okresie wegetacji roślin ziemniaka, w dawce 2 kg·ha–1, w fazach BBCH 20 i BBCH 59. Dolistne dokarmianie nawozami wieloskładnikowymi przeprowadzono w warunkach nawożenia mineralnego azotem: 60, 120 i 180 kg N·ha–1. Obiekt kontrolny był bez dolistnego dokarmiania. Uzyskano istotny (o 9,5%) przyrost plonu bulw i większy udział bulw dużych w plonie po zastosowaniu nanonawozów w porównaniu z obiektem bez dolistnego dokarmiania. Wykazano istotnie mniejszy udział w plonie bulw z wadami zewnętrznymi pod wpływem nawozu Nano Active Forte w porównaniu z nawozem Herbagreen Basic. Stwierdzono istotnie większą zawartość skrobi i witaminy C w bulwach po użyciu nawozu Herbagreen Basic w porównaniu z nawozem Nano Active Forte. Największy plon bulw, zawartość skrobi, witaminy C i suchej masy uzyskano po zastosowaniu azotu mineralnego w dawce 120 kg N·ha–1. Wraz ze zwiększaniem dawki azotu mineralnego od 60 do 180 kg∙ha–1 stwierdzono istotne zwiększenie udziału bulw dużych w plonie i bulw z wadami zewnętrznymi.


Słowa kluczowe

azot mineralny; nanonawozy dolistne; ziemniak

Abobatta W.F., 2018. Nanotechnology application in agriculture. Acta Sci. Agric. 2(6), 99–102.
Ali N.S., Al-Juthery H.W.A., 2017. The application of nanotechnology for micronutrient in agricultural production (review article). Iraqi J. Agric. Sci., 48(4), 441–489. https://doi.org/10.36103/ijas.v48i4.355
Al-Juthery H.W.A., Ali N.S., Al-Taey D.K.A., Ali E.A.H.M., 2018. The impact of foliar application of nanofertilizer, seaweed and hypertonic on yield of potato. Plant Archives. 18(2), 2212–2207.
Al-Zebari Y.I., Kahlel A.M.S., AL-Hamdany S.Y.H., 2021. Response of four potato (Solanum Tuberosum L.) varieties to four nano fertilizers. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 761.
Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K., 2014. The effect of foliar fertilization with marine calcite in sugar beet. Plant Soil Environ. 60, 413–417. https://doi.org/10.17221/451/2014-PSE
Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K., 2016. The effect of calcium and silicon foliar fertilization in sugar beet. Sugar Technol. 18(1), 109–114. http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-021
Azotany test 16971, https://merckmillipore.com [dostęp: 22.06.2022].
Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998. Agrometeorologia. PWN, Warszawa, pp. 274.
Badr M.A., El-Tohamy W.A., Zaghloul A.M., 2012. Yield and water use efficiency of potato grown under different irrigation and nitrogen levels in an arid region. Agric. Water Manag. 110, 9–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2012.03.008
Baranowska A., 2018. Impact of growth biostimulators and herbicide on edible potato yield. Acta Agrophys. 25(4), 385–396. https://doi.org/10.31545/aagr/99211
Chaves M.M., Maroco J.P., Pereira J.S., 2003. Understanding plant response to drought – from genes to the whole plant. Funct. Plant Biol. 30(3), 239–264. https://doi.org/10.1071/fp02076
Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Kowalska E., 2015. The effect of plant growth regulators on the incidence and severity of potato diseases. Pol. J. Natur. Sc. 30(1), 5–20.
Głuska A., 2004. Wpływ zmiennego rozkładu opadów na cechy bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L) w warunkach polowych oraz wyznaczenie okresu krytycznego wrażliwości na niedobór wody u odmian o różnej długości okresu wegetacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 496, 217–227.
Grudzińska M., Zgórska K., 2008. Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość azotanów (V) w bulwach ziemniaka. Żywność. Nauka. Technol. Jakość 5(60), 98–106.
Hijmans R.J., 2003. The effect of climate change on global potato production. Am. J. Potato Res. 80, 271–280. http://dx.doi.org/10.1007/BF02855363
Janmohammadi M., Sabaghnia N., Nouraein M., Dashti S., 2015. Responses of potato (Solanum tuberosum L.) var. Agria to application of bio, bulk and nano-fertilizers. Ann. Univ. M. C. Sklodowska, C, 70(2), 57–67.
Kołodziejczyk M., 2013. Fenotypowa zmienność plonowania, składu chemicznego oraz wybranych cech jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Acta Agrophys. 20(3), 411–422.
Kołodziejczyk M., 2014. Effect of nitrogen fertilization and microbial preparations on potato yielding. Plant Soil Environ. 60(8), 379–386.
Levy D., Veilleux R.E., 2007. Adaptation of potato to high temperatures and salinity – a review. Am. J. Potato Res. 84, 487–506. https://doi.org/10.1007/BF02987885
Luitel B.P., Khatri B.B., Choudhary D., Paudel B.P., Jung-Sook S., Hur O.-S., Baek H.J., Cheol K.H., Yul R.K., 2015. Growth and yield characters of potato genotypes grown in drought and irrigated conditions of Nepal. Int. J. Appl. Sci. Biotechnol. 3(3), 513–519. https://doi.org/10.3126/ijasbt.v3i3.13347
Lutomirska B., Jankowska J., 2012. Występowanie deformacji i spękań bulw ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych i odmiany. Biul. IHAR 266, 131–142.
Mahmoud A.W.M., Abdeldaym E.A., Abdelaziz S.M., Mohamed B.I.E., Mottaleb S.A., 2020. Synergetic effects of zinc, boron, silicon, and zeolite nanoparticles on confer tolerance in potato plants subjected to salinity. Agronomy 10(1), 19. https://doi.org/10.3390/agronomy10010019
Maria C.D., Carlos M., Morris S., Ryan W., Yasir S., 2010. Nanotechnology in fertilizers. Nature Nanotechnol. 5(2), 91. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2010.2
Mijweil A.K., Abboud A.K., 2018. Growth and yield of potato (Solanum tuberosum L.) as influenced by nano-fertilizers and different planting dates. Res. Crop. 19(4), 649–654. http://dx.doi.org/10.31830/2348-7542.2018.0001.42
Monneveux P., Ramirez D.A., Pino M.T., 2013. Drought tolerance in potato (S. tuberosum L.). Can we learn from drought tolerance research in cereals? Plant Sci. 205–206, 76–86. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2013.01.011
Naderi M.R., Danesh-Shahraki A., 2013. Nanofertilizers and their roles in sustainable agriculture. Int. J. Agric. Crop Sci. 5(19), 2229–2232.
Prajapati A., Patel C.K., Singh N., Jain S.K., Chongtham S.K., Maheshwari M.N., Patel R.N., 2016. Evaluation of seaweed extract on growth and yield of potato. Environ. Ecol. 34(2), 605–608.
Rameshaiah G.N., Pallavi J., Shabham S., 2015. Nano fertilizers and nano sensors – an attempt for developing smart agriculture. Int. J. Eng. Res. Gen. Sci. 3(1), 314–320.
Rutkowska U., 1981. Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa, 294–295.
Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T., 2015. Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach odmian ziemniaka średnio wczesnego. Acta Agrophys. 22(3), 279–289.
Siddiqui M.H., Al-Whaibi M.H., Firoz M., Al-Khaishany M.Y., 2015. Role of nanoparticles in plants. In: Siddiqui M., Al-Whaibi M., Mohammad F. (eds). Nanotechnology and plant sciences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14502-0_2
Trawczyński C., 2013. Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Herbagreen na plonowanie ziemniaków. Ziemniak Pol. 2, 29–33.
Trawczyński C., 2020. Wpływ biostymulatorów na plon i jakość bulw ziemniaka uprawianego w warunkach suszy i wysokiej temperatury. Biul. IHAR 289, 11–19.
Trawczyński C., 2021. Ocena plonowania i jakości bulw po aplikacji dolistnej krzemu i mikroelementów. Agron. Sci. 76(1), 9–20. https://doi.org/10.24326/as.2021.1.1
Wierzbicka A., Mazurczyk W., Wroniak J., 2008. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na plon i wybrane cechy jakości bulw wczesnych odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 530, 207–216.
Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Sienkiewicz S., 2015. Effect of biostimulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem. 20(3), 757–768. https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799
WRB, 2014. World reference database for soil resources 2014. International soil classification system for naming soil and creating legends for soil maps. Word Soil Resources Raport 106, pp. 192.
Pobierz

Opublikowane : 2022-07-27


Trawczyński, C. (2022). Oddziaływanie dolistnego dokarmiania nawozami wieloskładnikowymi w formie nanocząsteczek na plon i jakość bulw ziemniaka. Agronomy Science, 77(2), 77-90. https://doi.org/10.24326/as.2022.2.7

Cezary Trawczyński  c.trawczynski@ihar.edu.pl
IHAR-PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7676-4136
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.