Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena jakościowa szyszek trzech odmian chmielu w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie

CZESŁAW SZEWCZUK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

DANUTA SUGIER

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem badań prowadzonych w latach 2004–2006 na plantacji produkcyjnej chmielu obsadzonej trzema odmianami (Izabella, Lomik i Marynka) była ocena jakościowa szyszek w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie. Szyszki z poszczególnych odmian zebrano ręcznie, w okresie ich technicznej dojrzałości, oddzielnie z trzech poziomów rośliny: dolnego (do wysoko­ści 4 m), środkowego (4–5,5 m) i górnego (powyżej 5,5 m). Wyniki wskazują, że największy udział w ogólnej masie stanowiły szyszki zebrane ze środkowej części rośliny chmielu, a następnie górnej (Izabella i Lomik) lub dolnej (Marynka). Najwyższy plon szyszek uzyskano z plantacji obsadzonej odmianą Lomik, zaś istotnie mniejszy – odmianami Izabella i Marynka. Największą zawartość alfa-kwasów wykazywały szyszki zebrane ze środkowego (Izabella i Marynka) i górne­go (Lomik) poziomu rośliny, zaś najmniejszą – z dolnego. Najmniejszą zawartością alfa-kwasów charakteryzowały się szyszki odmiany Lomik, zaś największą – Marynki. Zawartość alfa-kwasów przesądziła o plonie tego składnika z jednostki powierzchni. Najniższy uzyskano z plantacji obsa­dzonej odmianą Lomik, zaś istotnie wyższy – Izabellą i Marynką.

Słowa kluczowe:

chmiel, rozmieszczenie szyszek na roślinie, plon szyszek, alfa-kwasy, hop cones yields

Kargul K., 2006. Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na zawartość alfa-kwasów w szyszkach chmielu w warunkach Lubelszczyzny. Masz. pr. dokt., AR Lublin, ss. 84.

Kišgeci J., 2002., Hmelj. Beograd., ss. 368.

Myślicka Z., 1962., Studia nad jakością chmielu (Humulus lupulus L.) na tle warunków klimatycz-nych. Pam. Puł., 6, 3–69.

Nieróbca J., 1992., Agroklimatyczna bonitacja uprawy chmielu w Polsce. Masz. pr. dokt., IUNG Puławy, ss. 39.

Migdal J., Socha Z., 1996. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość chmielu. Przem. Ferm. Owoc-Warz., 8, 5–7.

Probasco G., 1997. Hop characteristics used to determine optimum harvest time. Proc. of the Tech-nic. Comm. IHGC, Prague, Czech Republic, 19–34.

Rossbauer G., 2002., Hop production and hop advisory service. Bavarian State Research Centre for Agronomy and Society of Hop Research. Report 2001, 49–66.

Studzińska-Jaksim P., 2004., Charakterystyka jakościowa szyszek chmielu w zależności od terminu zbioru i rozmieszczenia na roślinie. Masz pr. dokt., AR Lublin, ss. 118.

Szewczuk C., 1987., Wpływ terminu zbioru szyszek chmielu na ich cechy jakościowe. Rocz. Nauk Roln., A, 107, 2, 183–191.

Pobierz

Opublikowane
13-01-2011CZESŁAW SZEWCZUK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
DANUTA SUGIER 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>