Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na wybrane cechy morfologiczne Centaurea cyanus L.

JUSTYNA REZMERSKA-PIĘTKA

Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

ANDRZEJ RADECKI

Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa


Abstrakt

Celem badań było ocenienie wpływu nawożenia mineralnego i organicznego na wybrane cechy biometryczne Centaurea cyanus L. Materiał badawczy pochodzi z monokulturowej uprawy żyta ozimego z następujących obiektów nawozowych: Ca, CaNPK, NPK, Ca + obornik co rok, CaNPK + obornik co 5 lat. Pobrano po 30 egzemplarzy Centaurea cyanus L. z każdego obiektu nawozowego. Ocenie poddano następujące cechy biologiczne: wysokość roślin, liczbę odgałęzień I, II i kolejnych rzędów, liczbę kwiatostanów, liczbę nasion w koszyczku. Wyniki poddano analizie statystycznej. Osobniki Centaurea cyanus L. różniły się pod względem badanych cech w zależności od stosowanego nawożenia, co zostało potwierdzone statystycznie. Najkorzystniejszy wpływ na rozwój Centaurea cyanus L. miało nawożenie CaNPK + obornik co 5 lat oraz CaNPK. Osobniki Centaurea cyanus L. wykazały zmienność w obrębie wszystkich badanych cech.

Słowa kluczowe:

Centaurea cyanus L., cechy biologiczne, nawożenie, monokultura, żyto ozime

Blecharczyk A., Małecka I., Piechota T., 2003. Wpływ płodozmianu, monokultury i nawożenia na zachwaszczenie żyta ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409, 17–23.

Chachulski Ł., Janakowski S., Golinowski W., 1999. Effects of fertility, weed density and crop competition on biomass partitioning in Centaurea cyanus L.. Acta Soc. Bot. Pol. 68 (1), 69–77.

Kleijn D., van der Voort L.A.C., 1997. Conservation headlands for rare arable weeds: The effects of fertilizer application and light penetration on plant growth. Biol. Conserv. 81, 57–67.

Kwiecińska E., 2004. Plenność niektórych gatunków chwastów segetalnych na glebie lekkiej. Anna-les UMCS sec. E, 59, 3, 1183–1191.

Kwiecińska-Poppe E., 2006. Plenność wybranych gatunków chwastów segetalnych na ciężkiej rędzinie czarnoziemnej. Acta Agrophysica 8(2), 441–448 .

Mowszowicz J., 1955. Krajowe chwasty polne i ogrodowe. PWRiL Warszawa, 452–453.

Rzymowska Z., Skrzyczyńska J., 2007. Niektóre cechy biologiczne Agrostemma githago i Centau-rea cyanus L. w różnych siedliskach Wysoczyzny Siedleckiej. Annales UMCS, sec. E, 62 (2), 82–89.

Tymrakiewicz W., 1962. Atlas chwastów. PWRiL Warszawa, 326.
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010JUSTYNA REZMERSKA-PIĘTKA 
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
ANDRZEJ RADECKI 
Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 WarszawaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora